Aktualności

14 lipiec 2020

W dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 9:00 odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, w czasie którego przeprowadzono pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnęrznych oraz Służby Więziennej – druk sejmowy nr 432.

29 czerwiec 2020

Poniżej publikujemy odpowiedź, jakiej udzielił nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP na wystąpienie naszego związku w sprawie nagrodzenia strażaków biorących udział w działaniach związanych z pandemią COVID-19.

16 czerwiec 2020

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Krajowego ZZS „Florian” do Komendanta Głównego PSP w sprawie nagrodzenia strażaków biorących bezpośredni udział w czynnościach związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

 

Pismo

06 czerwiec 2020

W dniu 5 czerwca 2020 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik spotkał się z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. 

29 maj 2020

W dniu 28 maja 2020 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego PSP z Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Spotkanie przebiegało przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności wynikających z uwarunkowań związanych z epidemią.

22 maj 2020

Rok temu pożegnaliśmy Jana Guza - Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, współtwórcę i wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, związkowca z krwi i kości.

16 maj 2020

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pomimo pandemii COVID–19 kontynuowane są prace nad ,,projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych''. Projekt jest urzeczywistnieniem kolejnego punktu Porozumienia zawartego ze Związkami Zawodowymi w dniu 8 listopada 2018 r. W trakcie konsultacji publicznych zarówno Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych jak i Związek Zawodowy Strażaków „Florian”wnieśli uwagi, które w istotnej części zostały przez Resort uwzględnione. W najbliższym czasie przewidywane jest przesłanie projektu ustawy do Komitentu Stałego Rady Ministrów. Według zapewnień Minister będzie zabiegał o to, żeby udało się wprowadzić te rozwiązania od lipca 2020 r.

Poniżej publikujemy pismo Pana Macieja Wąsika - Sekretarza Stanu MSWiA zawierające w załączniku zestawienie w układzie tabelarycznym odnoszące się do poszczególnych uwag strony społecznej. Przypominamy iż nawet 2500 złotych dodatku za pozostanie w służbie mogą otrzymać funkcjonariusze po osiągnięciu pełnych uprawnień emerytalnych. Dodatki byłyby przeznaczone dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego złożyliby deklarację pozostania w służbie. Dodatek pierwszego stopnia, w wysokości 1,5 tys. zł brutto przysługiwałby funkcjonariuszom, którzy ukończyli 25 lat służby. Natomiast dodatek drugiego stopnia – w wysokości 2,5 tys. zł brutto otrzymaliby funkcjonariusze po 28,5 latach służby.

pdf pismo MSWiA DP-WL-0231-9/2020/WR z dnia 15 maja 2020 r.

pdf załącznik – tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych.

03 maj 2020

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy zrzeszeni w strukturach ZZS „Florian”.

Z okazji święta strażaków, nierozerwalnie związanego ze wspomnieniem Św. Floriana przesyłam w imieniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian” wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich członków i sympatyków naszego związku. Pragnę wszystkim Wam i Waszym rodzinom życzyć dużo wytrwałości w tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii. Święto strażaków to wspaniała okazja by podziękować za codzienny trud i ofiarną służbę wszystkim zawodowo i ochotniczo związanym ze służbą na rzecz społeczeństwa. Wyrazem tego podziękowania są niewątpliwie wyróżnienia i awanse otrzymywane w dniu 4 maja. Mają one szczególną wartość i wymiar są dla wszystkich nas powodem do dumy. Składam wszystkim wyróżnionym w tych dniach strażakom serdeczne gratulacje. Niech otrzymane nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz medale i odznaczenia będą dla Was powodem do satysfakcji i motywacją do dalszej służby i działalności społecznej. Wszystkim funkcyjnym i zaangażowanym bezpośrednio w prace związku pragnę przy tej okazji podziękować i wyrazić słowa uznania za Wasz trud i codzienne zaangażowanie w pracę na rzecz naszej organizacji.

W jedności siła!

/·/ Krzysztof Oleksak

Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS "Florian"

dzien strazaka 2020

01 maj 2020

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejm przyjął skierowany 28 kwietnia 2020 r. rządowy projekt nowelizacji ustawy dotyczący tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. Na te regulacje czeka niemała grupa mundurowych, w tym strażacy PSP. Nowelizacja zakłada bowiem wpisanie do tarczy antykryzysowej uprawnienia do pobierania pełnego uposażenia dla funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych przebywają na obowiązkowej kwarantannie.

Należy podkreślić iż przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w tym Zarządu Krajowego ZZS „Florian” podczas spotkania w dniu 24 marca 2020 r. informowali Pana Macieja Wąsika - Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, że zastosowanie rozwiązań umożliwiających przyznanie 100 proc. uposażenia dla funkcjonariuszy w czasie kwarantanny na podstawie regulacji zawartych w ustawach pragmatycznych poszczególnych służb stwarza istotne trudności.

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” dostrzegając wymienione trudności w stosowaniu art. 105b ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w dniu 17 marca 2020 r. skierował pismo do Komendanta Głównego PSP dotyczący m.in. trybu ustalania uprawnienia do pełnego uposażenia – dokładniej trybu stwierdzania, że zakażenie lub kwarantanna są związane ze szczególnymi warunkami służby. Uzyskana w dniu 16 kwietnia 2020 r. (pismo BK-I-077/8-2/20) odpowiedź potwierdziła, że stosowanie przepisów ustawy o PSP nie zawiera w tym zakresie jednoznacznego rozstrzygnięcia.

Rząd w przedmiotowym projekcie ustawy postanowił uregulować kwestię uposażeń dla mundurowych pozostających w kwarantannie w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.
Art. 43 pkt 3) rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi:
„po art. 4c dodaje się art. 4d i art. 4e w brzmieniu:
Art. 4d. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii żołnierzowi zawodowemu wykonującemu zadania służbowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19, za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19, przysługuje prawo do 100% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych zostali poddani obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19.
3. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 1, stwierdza w stosunku do:
1) żołnierza zawodowego, w rozkazie dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę;
2) funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, pisemnie przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniona przez niego osoba.”

Przepisy mają wejść w życie wraz z dniem ogłoszenia - jednak w przypadku funkcjonariuszy (w tym strażaków PSP) z mocą od 1 kwietnia 2020 roku. Po uchwaleniu przez Sejm ustawą zajmie się Senat.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – art. 43 pkt 3) dot. m.in. stażaków PSP – strona 36

pdf Pdf projektu ustawy

pdf Wniosek ZK ZZS „Florian”

pdf Pismo KG PSP BK-I-077/8-2/20

17 kwiecień 2020

Podczas X posiedzenia Sejmu w dniu 16 kwietnia 2020 r. na wniosek klubu parlamentarnego Lewicy  posłowie wysłuchali informacji Ministra SWiA w sprawie funkcjonowania szkół pożarniczych w czasie epidemii koronawirusa. Informacja dotyczyła w szczególności sytuacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie po przebadaniu wszystkich podchorążych zakażenie koronawirusem potwierdzono u 51 podchorążych.  Jak wynika ze złożonej w Sejmie informacji w opinii Komendanta Głównego PSP, którą podziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz  Kamiński w SGSP doszło do bardzo poważnego zaniedbania.

W trakcie swojego wystąpienia minister Mariusz Kamiński przedstawił kalendarium wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, których początek sięga 5 kwietnia 2020 r. Początkowo zgłoszenia podchorążych  były lekceważone. Ostatecznie po doniesieniach medialnych, w dniach 11, 12 i 15 kwietnia przeprowadzono badania na obecność koronawirusa u podchorążych, kadry i pracowników, w wyniku których zakażenie potwierdzono u 51 osób.

Osoby zakażone zostały przetransportowane do izolatorium zewnętrznego na terenie Warszawy, na pozostałych podchorążych nałożono obowiązkową kwarantannę do 26 kwietnia. W uzgodnieniu ze służbami sanitarnymi podchorążowie objęci kwarantanną zostali podzieleni na grupy, 127 podchorążych pozostało w uczelni, natomiast pozostali trafili do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy i do ośrodków szkolenia PSP w Pionkach, Tylnej Górze i Olsztynie.

Między 7 a 9 dniem kwarantanny u podchorążych zostaną przeprowadzone kolejne testy.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński przedstawiając informację o sytuacji w SGSP przypomniał, że na wniosek komendanta głównego PSP odwołał st. bryg. Jarosława Zarzyckiego z funkcji prorektora – zastępcy komendanta SGSP ds. operacyjnych.

Od 15 kwietnia 2020 r. wyjaśnieniem sytuacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zajmuje się specjalna komisja powołana przez Komendanta Głównego PSP. Niewykluczone są kolejne odwołania.

Sejm podczas tego samego posiedzenia (w nocy z 16 na 17 kwietnia 2020 r.) uchwalił uzupełnioną Tarczę antykryzysową 2.0. Dodatkowymi zasiłkami opiekuńczymi objęto funkcjonariuszy służb mundurowych w tym strażaków PSP. Tym samym podjęte w tej kwestii wysiłki przez ZZS „Florian” ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zakończyły się powodzeniem.

Sejm przyjął część senackich poprawek ws. tarczy antykryzysowej 2.0

Posłowie w nocy z 16 na 17 kwietnia 2020 r. zaakceptowali 45 z 95 poprawek Senatu do ustawy wprowadzającej tzw. tarczę antykryzysową 2.0. Tym samym tarcza, która ma pomóc gospodarce w walce z efektami koronawirusa, została przyjęta przez parlament. Przyjęte poprawki to w większości zmiany redakcyjne i legislacyjne. Parlamentarzyści zaakceptowali także zapis o stworzeniu mechanizmów usprawniających wprowadzanie tarczy finansowej.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Większość nowych przepisów ma obowiązywać od następnego dnia po ogłoszeniu.

Poniżej cytujemy zmiany wprowadzone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 … w celu objęcia dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym funkcjonariuszy służb mundurowych w tym strażaków PSP.

*******
 Art. 68. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) wprowadza się następujące zmiany:
 1) w art. 4:
 a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
 „W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w art. 3 ust. 2, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:”,
 b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
 „1a. W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w art. 3 ust. 2, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.”,
 c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
 „4. Zasiłki, o których mowa w ust. 1 i 1a, stanowiące dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, przyznaje się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r poz. 360), w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 i 1726), w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726), ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020), ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384) oraz ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505) i nie wlicza się do okresów, o których mowa odpowiednio w art. 121b ust. 3, w art. 125b ust. 3, w art. 105b ust. 3, w art. 136b ust. 3, art. 96b ust. 3, art. 102b ust. 3, w art. 194 ust. 3 oraz art. 233 ust. 2 tych ustaw.”;

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/