Aktualności

24 czerwiec 2021

W dniu 24 czerwca 2021 r. Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z pismami w sprawie nagród.

Poniżej publikujemy treść pism:

pdfwystąpienie do MSWiA nagrody

pdfwystąpienie do MS nagrody

 

Przewodniczący FZZSM

Krzysztof Oleksak

15 czerwiec 2021

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o spotkanie w celu rozpoczęcia konsultacji nowego programu modernizacji służb mundurowych. Ustanowienie kolejnego programu wieloletniego modernizacji służb mundurowych było jednym z punktów podpisanego 8 listopada 2018 roku przez członków Federacji porozumienia które doprowadziło wówczas do zakończenia akcji protestacyjnej. Poniżej publikujemy treść wystąpienia.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący FZZSM

pdfwystąpienie Federacji ZZSM

11 czerwiec 2021

fzzsm logo

W dniu 9 czerwca 2021 roku w Warszawie obradowało Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Podczas posiedzenia Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przedstawił aktualną sytuację w Służbie Więziennej oraz uzasadnił przyczyny podjętej przez władze związku decyzji o akcji protestacyjnej. Prezydium Federacji ZZSM po wysłuchaniu informacji podjęło decyzję o przyjęciu stanowiska popierającego postulaty Zarządu Głównego NSZZ FiPW.

06 11 photo

W dalszej części posiedzenia Prezydium Federacji omówiło stan realizacji Porozumienia
z 08.11.2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem „art. 15a” i kolejnego programu modernizacji służb mundurowych.

Prezydium Federacji postanowiło o skierowaniu wystąpienia do Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Finansów z wnioskiem o spotkanie w sprawie projektu nowego, wieloletniego programu modernizacji dla służb mundurowych. W ocenie Federacji aby dotychczasowe deklaracje obejmujące termin wdrożenia programu modernizacji służb mundurowych tj. 01.01.2022 mogły zostać zrealizowane, to obecnie jest to najwyższy czas na podjęcie rozmów o kształcie przyszłej „ustawy modernizacyjnej”. Środowisko służb mundurowych oczekuje spełnienia deklaracji składanych w tym zakresie przez stronę rządowa.

Federacja postanowiła również o skierowaniu wystąpień do MSWiA, MS, MF
z wnioskami o zasilenie służb dodatkowymi środkami finansowymi z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy.

 

Krzysztof Oleksak

Przewodniczący Federacji ZZSM

02 czerwiec 2021

W dniu 26 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian z udziałem Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS „Florian” – kol. Krzysztofa Oleksaka oraz bryg. Piotra Słowiaka – Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

27 maj 2021

Kwestie związane z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy to główny temat spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

27052021 spotkanie

Spotkanie odbyło się we wtorek (25 maja br.) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wzięli w nim udział: Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA; Sławomir Koniuszy, członek Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Marcin Kolasa, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”; Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Paweł Borek, zastępca przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

MSWiA rozpatrzyło propozycję związków zawodowych służb mundurowych odnośnie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Dotyczy to zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. Uzgodniono, że ta grupa funkcjonariuszy - w momencie podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę - będzie miała do wyboru dwie możliwości. Pierwsza to doliczenie przez tych funkcjonariuszy do emerytury mundurowej pracy cywilnej i tym samym pobieranie tylko emerytury mundurowej. Druga możliwość to niedoliczanie do emerytury mundurowej pracy cywilnej i zachowanie prawa do dwóch emerytur, tj. emerytury mundurowej i emerytury z ZUS (za pracę cywilną, po spełnieniu warunków wieku 60/65 lat). Strony uzgodniły, że MSWiA przygotuje odpowiednie przepisy w tym zakresie i przedstawi je związkom zawodowym.

W czasie spotkania przedstawiciele związków zawodowych podnieśli kwestie nowej ustawy modernizacyjnej. Strona związkowa zwróciła się z wnioskiem o możliwie pilne przyjęcie ustawy modernizacyjnej zgodnie z porozumieniem podpisanym 8 listopada 2018 r.

Związki zawodowe zwróciły się również z wnioskiem dotyczącym doprecyzowania przepisów w zakresie dodatku motywacyjnego po 25 latach służby. Odnosi się to do sytuacji, kiedy wypłata dodatku jest wstrzymana w wyniku złożenia subsydiarnego lub prywatnego aktu oskarżenia wobec funkcjonariusza oraz absencji chorobowej związanej ze służbą lub wypadkiem mającym związek ze służbą. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował, że kwestie te powinny być dokładnie przeanalizowane, a zmiana w tym zakresie byłaby możliwa przy najbliższej nowelizacji przepisów.

24 maj 2021

Mija dwa lata odkąd odszedł od nas Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – Jan Guz. Człowiek nietuzinkowy, współtwórca i wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, związkowiec z krwi i kości Szef i przyjaciel. Odszedł cicho, niespodziewanie, za wcześnie. W latach 1997 – 2004 był Wiceprzewodniczącym OPZZ, a od 2004 roku do swojej śmierci był przewodniczącym Konfederacji. Przewodniczący był człowiekiem o wielkim sercu, który był bardzo zaangażowany w sprawy społeczne. Nigdy nie przechodził obojętnie wobec niesprawiedliwości społecznej, zawsze stawał w obronie pracy i pracowników szczególną sympatią darzył, czego dawał wielokrotnie dowody strażak skupionych w naszym związku.

 miniatura Guz


Związek Zawodowy Strażaków „Florian” śp. Jana Guza pamięta takim, jakim był – wesołym, dowcipnym, lojalnym, szanującym ludzi, odważnym i zasadniczym.
Cześć jego pamięci!


Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian

18 maj 2021

W dniu 18 maja 2021 roku w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, która od 2006 r. skupia związki zawodowe działające w Policji (NSZZ Policjantów), Straży Granicznej (NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej), Służbie Więziennej (NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa), Państwowej Straży Pożarnej (ZZS „Florian”, NSZZ Pracowników Pożarnictwa) oraz Krajowej Administracji Skarbowej (ZZZSCRP).

W czasie posiedzenia najwyższe władze Federacji dokonały wyboru Przewodniczącego, którym został kol. Krzysztof Oleksak – ZZS „Florian”.

Członkowie Rady w swoich wystąpieniach podziękowali poprzedniemu przewodniczącemu – kol. Rafałowi Jankowskiemu za kierowanie Federacją w minionej kadencji.

Przewodniczący Krzysztof Oleksak w swoim wystąpieniu omówił główne zadania jakie w najbliższym czasie stoją przed Federacją oraz kierunki działań, które wymagają podjęcia.

18 maj 2021

W piątek (14 maja br.) odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

Głównym tematem rozmowy były propozycje strony związkowej dotyczące artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Odnosi się to przede wszystkim do zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r. Związkowcy zaprezentowali postulaty służb w tym zakresie, natomiast MSWiA przedstawiło swoją ocenę sytuacji.

Wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, że ministerstwu zależy na tym, aby doświadczeni funkcjonariusze pozostali w służbie. – Dlatego jako resort jesteśmy otwarci na wspólne wypracowanie ze stroną związkową jak najlepszego rozwiązania w tym zakresie – zaznaczył wiceszef MSWiA.

W spotkaniu wzięli udział: Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA; Rafał Jankowski, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Marcin Kolasa, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”; Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Paweł Borek, zastępca przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

Kolejne spotkanie ze stroną związkową odbędzie się 25 maja br.

https://www.gov.pl/web/mswia/spotkanie-ze-zwiazkami-zawodowymi-sluzb-mundurowych-mswia2

spotkanie 1

spotkanie 2

spotkanie 3

spotkanie 4

14 maj 2021

Posłowie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 12.05.2021 r. powołali Podkomisję stałą do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

02 maj 2021

Z okazji obchodów Dnia Strażaka w imieniu Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” dla wszystkich strażaków, w szczególności członków Związku pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej, pracowników naszej formacji, a także weteranów strażackiej służby składam wyrazy uznania oraz podziękowania za podejmowany każdego dnia trud i ofiarność w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Gratuluję awansowanym na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnionym. Dziękuję za codzienną gotowość do niesienia pomocy, zaangażowanie w wypełnianiu zadań służbowych oraz godne reprezentowanie naszej formacji i Związku. Życzę dużo zdrowia, wytrwałości, satysfakcji ze służby dla społeczeństwa w tym szczególnie trudnym czasie oraz realizacji planów i zamierzeń. Niech powszechne uznanie towarzyszy Wam w codziennej działalności.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący
Zarządu Krajowego ZZS „FLORIAN”

foto do życzeń dzień strażaka