Aktualności

21 luty 2021

W dniach 18 – 19 lutego 2021 r. w biurze Zarządu Krajowego ZZS „Florian” w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian".

19 luty 2021

W dniu 11 lutego 2021 roku, w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady Fundacji SOLIDARNI. W posiedzeniu brali udział wszyscy członkowie Rady tj. przewodniczący struktur krajowych związków zawodowych działających w PSP.
Posiedzenie miało na celu przygotowanie założeń działalności na najbliższy rok oraz omówienie zasad finansowania Fundacji. Rada zdecydowała o zobligowaniu Zarządu Fundacji do podjęcia działań zmierzających do uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Ponadto postanowiono powołać międzyzwiązkowy zespół, który określi długofalowe założenia finansowania działalności Fundacji oraz zasady współpracy w sprawach programów ubezpieczeniowych działających w Państwowej Straży Pożarnej.
Rada Fundacji omówiła również dotychczasowy tryb i zasady funkcjonowania Zarządu pod kątem organizacyjnym i technicznym.

 

logo fundacji

15 luty 2021

Przewodniczący trzech central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej skierowali wspólne wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego dotyczące ustanowienia nowego programu rozwoju dla służb mundurowych. Analogiczne w treści wystąpienia zostały również skierowane do Wiceprezesa Rady Ministrów d/s bezpieczeństwa Pana Jarosława Kaczyńskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego. Poniżej publikujemy treść wystąpienia. 

 

pdfWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów

14 luty 2021

W dniu 11 lutego 2021 r. Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń przekazał Przewodniczącym Związków Zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb podległych resortowi projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, z prośbą o przedstawienie opinii.

Przedmiotowy projekt ustawy został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod poz. UD 183.

Poniżej publikujemy przedstawione wcześniej Panu Ministrowi stanowisko Central Związków Zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18 listopada 2020 r..

Zespół prasowy Prezydium ZK ZZS „Florian”

Pliki do pobrania:

pdf Wspólne stanowisko dot. art. 15a

pdf Pismo Departamentu Budżetu

pdf Projekt ustawy z dnia 03_12_2020

pdf OSR projektu ustawy

29 styczeń 2021

W dniu 27.01.2021 r. w siedzibie Komendy Głównej PSP odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, którego zadaniem jest opracowanie wymagań jakościowych i norm należności nowego umundurowania planowanego do wprowadzenia do użytkowania w Państwowej Straży Pożarnej.

foto2

Zespół pracował pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztofa Hejduka.
Członkowie zespołu zapoznali się z dokumentacją, dokonali analizy parametrów technicznych oraz walorów ergonomicznych ubrań, w tym zgodności z przyjętą koncepcją nowych przedmiotów umundurowania.

foto3

Aktualnie w fazie końcowej są prace nad projektem rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków PSP.

Opracowanie: Zespół Prasowy KG PSP
Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Banaczkowski, Gabinet Komendanta Głównego

19 styczeń 2021

Posiedzenie Rady Fundacji

 

W dniu 14 stycznia 2021 roku obradowała Rada Fundacji ,,Solidarni”. W trakcie posiedzenia podsumowano i dokonano oceny funkcjonowania fundacji w minionym roku. Przewodniczący trzech central związków zawodowych działających w PSP, którzy zgodnie z regulaminem tworzą Radę uznali, iż szczególnie w obecnym trudnym czasie, istnienie Fundacji niosącej pomoc strażakom i ich rodzinom, jest nadal bardzo ważnym i nieodzownym elementem naszej wspólnej działalności. Posiedzenie Rady było również okazją do omówienia planów i kierunków działań w jakim powinna zmierzać fundacja w 2020 roku a także doskonałą okazją do omówienia kwestii związanych z ubezpieczeniami strażaków w tym nowo wdrażanego programu ,,Strażak 5.0”.

Zgodnie z rotacyjną zasadą oraz zapisami Statutu, przewodnictwo w Radzie Fundacji od 01 stycznia 2021 roku przejął Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ,,Solidarność” -Przewodniczącym Rady Fundacji na 2021 rok został – kol. Bartłomiej Mickiewicz.

 

IMG 20210118 WA0000

IMG 20210118 WA0002

13 styczeń 2021

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” przekazuje poniżej informacje dotyczące dostępnych form kontaktu oraz lokalizacji Terenowych Zespołów ZER MSWiA. Z uwagi na ograniczenia wynikające z epidemii SARS-CoV-2/COVID-19 szczególnie ważne jest wykorzystywanie zdalnych form kontaktu. Niezbędne informacje publikujemy w piśmie Dyrektor ZER MSWiA skierowanym do Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

Pismo ZER-0750-8/2020

 

logo ZER MSWiA

23 grudzień 2020

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2021 Roku składam wszystkim strażakom i pracownikom Państwowej Straży Pożarnej, emerytom i rencistom pożarnictwa, szczególnie wszystkim zrzeszonym w strukturach naszego Związku, a także funkcjonariuszom bratnich służb mundurowych najlepsze i najgorętsze życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów w realizacji zamierzeń osobistych i zawodowych a nade wszystko zdrowia. Niech ten szczególny czas będzie wytchnieniem od codziennych trosk oraz czasem pokoju i radości, wypełnionym szczęściem, spędzonym w gronie rodziny i przyjaciół.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian

katka 2020

18 grudzień 2020

W dniu 17 grudnia 2020 r. odbyło się on-line posiedzenie European Fire Fighters Unions Alliance /EFFUA/, którego Związek Zawodowy Strażaków „FLORIAN” jest członkiem.

08 grudzień 2020

W dniu 7 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych, na którym głównym tematem była dyskusja nad założeniami przedstawionym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zmiany ustawy emerytalnej funkcjonariuszy – w szczególności tzw. art. 15a obejmującej obecnym kształcie funkcjonariuszy resortu SWiA, w tym strażaków PSP przyjętych do służby w latach 1999 – 2003.

W obradach Podzespołu udział brali przedstawiciele resortów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Finansów. Stronę rządową reprezentowali: Maciej Wąsik - Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami: Władysławem Budzeniem – Dyrektorem Departamentu Budżetu MSWiA, Mariuszem Cichomskim –  Dyrektorem Departamentu Porządku Publicznego;  Michał Woś - Wiceminister Sprawiedliwości, Piotr Dziedzic - Wiceminister Finansów. Na posiedzeniu obecny był Wiesław Szczepański - Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Andrzej Rozenek - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy.

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” reprezentowali Krzysztof Jędrachowicz oraz Jarosław Nowak – Wiceprzewodniczący ZK ZZS „Florian”

Wiceminister Maciej Wąsik przedstawił rozwiązania zawarte w projekcie roboczym ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z dnia 9 listopada 2020 r. i przyczyny, dla których podjęto prace w tym zakresie wynikające ze zobowiązania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. Poinformował również, że niezwłocznie w formie zaproponowanej przez MSWiA projekt ma zostać zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, po czym nastąpi oficjalna droga uzgodnień resortowych i międzyresortowych, w tym możliwość zaopiniowania przez stronę społeczną w trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych.

Następnie uwagi do projektu roboczego przedstawili przewodniczący związków zawodowych działających w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej oraz Służbie Celnej. W imieniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian” głos w dyskusji przedstawił Wiceprzewodniczący Krzysztof Jędrachowicz odnosząc się do wspólnego stanowiska związków zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18 listopada br.

Wiceminister Maciej Wąsik pomimo podniesionych w czasie posiedzenia podzespołu RDS uwag poinformował jednak, że bez ich uwzględnienia w zaprezentowanym przez MSWiA kształcie zostanie przesłany do  Pana Łukasza Schreibera - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” po skierowaniu projektu ustawy do opiniowania ponownie przestawi uwagi oraz będzie podejmował działania w celu ich jak najpełniejszego uwzględnienia.

 

 

Krzysztof Jędrachowicz

Wiceprzewodniczący – Sekretarz

ZK ZZS „Florian”