Aktualności

30 październik 2020

Przed dniem Wszystkich Świętych delegacja Prezydium ZK ZZS ,,Florian” oddała hołd zmarłemu w ubiegłym roku śp. Piotrowi Kołodzińskiemu. Na miejscu wiecznego spoczynku Śp. Piotra Kołodzińskiego zapalone zostały znicze symbolizujące naszą pamięć o tym wielkim społeczniku, współzałożycielu i pierwszym wieloletnim Przewodniczącym Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian” (w latach 1993 - 2004).

Startowa

1

 Okres Wszystkich Świętych  to szczególny czas, w którym wspominamy naszych bliskich i znajomych, którzy już od nas odeszli na wieczny odpoczynek. Symboliczna obecność przy grobie zmarłego kolegi strażaka niech przypomina młodszym pokoleniom o jego dokonaniach, pozwoli na zrozumienie sensu przemijania i docenienia daru życia.  Pamiętajmy, że łączy nas ta sama pasja – ratowanie życia i zdrowia ludzkiego oraz dbałość o bezpieczeństwo i dobre warunki służby strażaków. Dziś wspominamy tamto smutne i niespodziewane wydarzenie, ale jest to również czas pozwalający na wspomnienie osoby Śp. Piotra Kołodzińskiego, który w sposób szczególny zapisał się w historii naszego związku i Państwowej Straży Pożarnej. W skład delegacji weszli: Krzysztof Oleksak - Przewodniczący ZK ZZS Florian, Krzysztof Jędrachowicz – wiceprzewodniczący ZK ZZS Florian oraz syn Tomasz Kołodziński. 

2

3

 

Krzysztof Oleksak

Przewodniczący ZK ZZS Florian

28 październik 2020

27 października 2020 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z Przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach PSP. Przedmiotem spotkania były sprawy bieżące Służby, w tym udział strażaków w walce z epidemią koronawirusa.

23 październik 2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 października 2020 r na wieczną służbę odszedł ks.st. bryg. Jerzy Kołodziejczak – pierwszy Kapelan Krajowy Strażaków wyznania rzymsko-katolickiego.

 

kapelan

 

Ks. st. bryg. Jerzy Kołodziejczak był strażackim kapelanem od 1 września 1992 r., na podstawie powołania go do sprawowania funkcji przez Konferencję Episkopatu Polski, a następnie mianowania na stanowisko w Komendzie Głównej PSP. Swoją posługę pełnił do marca 2006.


Ks. Kołodziejczak był człowiekiem ogromnej dobroci, o wielkim sercu dla ludzi. Zawsze starał się nieść pomoc, nigdy nie zabrakło mu czasu dla drugiej osoby. Był też wielkim patriotą, zaangażowanym w sprawy naszej służby. Jego śmierć jest ogromną stratą.


Cześć Jego pamięci!


Źródło: https://www.gov.pl/web/kgpsp/zmarl-pierwszy-kapelan-krajowy-strazakow

19 październik 2020

Wracają 100-proc. płatne L-4 dla funkcjonariuszy objętych kwarantanną lub izolacją.

29 wrzesień 2020

Minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik spotkali się z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Głównym tematem rozmowy była propozycja dotycząca art. 15a oraz zwiększenia kar za napaść, naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie funkcjonariuszy oraz ochrony prawnej, czasu służby, funduszu nagrodowego i programu rozwoju służb. O planach zmian w tym zakresie minister Mariusz Kamiński informował podczas niedawnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim.

 

foto 1 komunikat

 

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r., minister Mariusz Kamiński przedstawił propozycje zmian w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Przepis dotyczy emerytury osób, które wstąpiły do służby po 1999 r. Zgodnie z propozycją szefa MSWiA, u osób, które między 1 stycznia 1999 r. a 1 października 2003 r. przeszły z pracy cywilnej do służby w Policji, okresy składkowe liczone byłyby zgodnie z przelicznikiem 1,3% za każdy rok pracy w tzw. cywilu, pod warunkiem, że zostanie przepracowane minimum 25 lat w służbie. Przelicznik na poziomie 1,3% byłby doliczany do lat po osiągnięciu podstawowego wieku emerytalnego. Propozycja dotyczy wszystkich służb podległych MSWiA. Jak zaznaczono, zmiana przepisu dotyczyłaby ok. 9 tysięcy osób służących we wszystkich formacjach.

Propozycja utworzenia specjalnego funduszu wsparcia rodzin poległych i poszkodowanych funkcjonariuszy oraz zaostrzenia kar za napaść, naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie funkcjonariusza

Szef MSWiA przedstawił stronie związkowej propozycję, zgodnie z którą podwyższone zostałyby kary za przestępstwa dotyczące czynnej napaści, naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia funkcjonariusza. Przedstawiciele strony związkowej zaproponowali, aby surowiej karane było także zmuszanie funkcjonariuszy do odstąpienia od wykonywanych przez nich czynności. Zgodnie z propozycją ministra, za przestępstwa dotyczące czynnej napaści, naruszenia nietykalności cielesnej lub znieważenia funkcjonariusza, sprawca musiałby wpłacić obligatoryjne świadczenie pieniężne. Środki pochodzące ze wspomnianego świadczenia tworzyłyby fundusz będący wsparciem m.in. dla rodzin pokrzywdzonych funkcjonariuszy. Z funduszu byłyby także finansowane świadczenia medyczne na rzecz najbardziej potrzebujących funkcjonariuszy. Jak zaznaczył szef MSWiA, obecnie trwają prace koncepcyjne nad stworzeniem funduszu. – Zadbanie o bezpieczeństwo rodzin tych, którzy ucierpieli, jest jednym z priorytetów MSWiA – powiedział minister Mariusz Kamiński.

Według ministra i strony społecznej konieczne jest również wprowadzenie w możliwie najszybszym czasie kamer nasobnych, które z jednej strony pozwolą na rejestrację czynności służbowych, z drugiej zaś będą doskonałym elementem ochrony funkcjonariuszy, bardzo często bezzasadnie pomawianych przez osoby, wobec których są podejmowane interwencje. Strony uznały też za zasadne rozpatrzenie wprowadzenia, w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o Policji, zapisu, który stworzy możliwość kierowania wniosków o pokrycie kosztów zastępstwa procesowego do Komendanta Głównego Policji przez właściwe organizacje związkowe.

Dodatkowe pieniądze na inwestycje i nowy program rozwoju dla formacji

Minister Maciej Wąsik powiedział, że MSWiA przeznaczy ok. 1 mld zł na inwestycje w służbach podległych. Środki byłyby możliwe do wykorzystania do listopada 2021 r.  z przeznaczeniem na dokończenie rozpoczętych już inwestycji. Wiceszef MSWiA podkreślił, że intencją resortu jest wprowadzenie nowego programu rozwoju. Związkowcy podkreślili, że wprowadzenie programu jest bardzo ważną kwestią dla wszystkich formacji. Z kolei strona ministerialna podkreśliła, że liczy na zaangażowanie i dobrą współpracę ze związkami zawodowymi. 

Dodatek dla kontrterrorystów

Minister Mariusz Kamiński przedstawił stronie związkowej propozycję dotyczącą wprowadzenia specjalnego stałego dodatku dla kontrterrorystów oraz funkcjonariuszy oddziału specjalnego Straży Granicznej. Zmiany w tym zakresie zostaną zaproponowane w rozporządzeniu, nad którym trwają obecnie prace.

Przywrócenie pełnego uposażenia za COVID-19 i za kwarantannę

Strona związkowa zaproponowała zachowanie pełnego uposażenia przez funkcjonariuszy, którzy w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zachorują na COVID-19 lub poddani zostaną izolacji bądź kwarantannie. Obie strony zgodziły się z tym, że problem należy rozwiązać systemowo i zapisać to uprawnienie w pragmatyce poszczególnych służb mundurowych. Minister Mariusz Kamiński wraz z wiceministrem Maciejem Wąsikiem dostrzegli konieczność pilnego rozwiązania tej sprawy i poprosili stronę związkową o pilne przedstawienie propozycji w tym zakresie.

Wpływ pandemii na fundusz nagrodowy

Strona związkowa odniosła się do projektu Ministerstwa Finansów zakładającego zamrożenie w roku 2021 funduszy nagród dla funkcjonariuszy. Minister Mariusz Kamiński, powołując się na kierunki polityki rządu, zwracał uwagę na konieczność ograniczenia wydatków w całej sferze budżetowej i na kryzys związany z pandemią. Po obu stronach padały propozycje zastąpienia funduszy nagrodowych środkami pozostającymi w dyspozycji poszczególnych służb mundurowych. Jednym z takich pomysłów, zgłoszonych przez związkowców, było przeznaczenie na ten cel 70 proc. środków z niepełnego zatrudnienia oraz całości środków pochodzących ze zwolnień lekarskich.  
    
Zwrot dni wolnych w zamian za służbę pełnioną w dniach wolnych od służby

Problem pojawił się po ostatniej nowelizacji rozporządzenia MSWiA w sprawie rozkładu czasu służby policjantów, która przy okazji dostosowywania do uregulowań poświęconych odpłatności za nadgodziny, usunęła zapis funkcjonujący w starym rozporządzeniu (§ 9 ust. 3). Nowy § 8 w ogóle tę kwestię pomija. Minister Wąsik przekonywał, że na zmianę w tym zakresie zwrócili uwagę prawnicy i że otrzymał w tej sprawie stosowną opinię prawną. Strony ustaliły, że do argumentów zawartych w opinii odniosą się po jej otrzymaniu.

***

W spotkaniu, które odbyło się 25 września w siedzibie MSWiA, ze strony związkowej wzięli udział: Rafał Jankowski – Przewodniczący NSZZ Policjantów, Sławomir Koniuszy, Andrzej Szary – członkowie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Marcin Kolasa -  Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Hetman – Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Jędrachowicz – Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian” i Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/szef-mswia-rozmawial-ze-zwiazkowcami-o-propozycjach-zmiany-art-15a

22 wrzesień 2020

W dniu 17 września 2020 r. w sali kolumnowej Hotelu Łazienkowski w Warszawie, przy ul. 29-go Listopada 3, odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

13 wrzesień 2020

Szanowni Strażacy!

Podtrzymuję termin wprowadzenia zmian umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej z początkiem 2021 roku. Nie jest zagrożony termin 31 grudnia 2020 r., określony w umowie na wykonanie dokumentacji techniczno-technologicznej przedmiotów umundurowania służbowego strażaków PSP, która obejmuje również wykonanie wzorcowych przedmiotów umundurowania.

Jednak termin odszycia pierwowzoru umundurowania, deklarowany przez wykonawcę przedmiotowej umowy, nie został dochowany z uwagi na opóźnienie w dostawie tkaniny w barwie zaakceptowanej przez kierownictwo KG PSP. Pragnę zapewnić, że jakość tkaniny jest głównym kryterium nowego umundurowania, dlatego tak ważnym jest dobór tkaniny, wyprodukowanej przez rodzimego producenta. Aktualnie wykonawca deklaruje przedstawienie nowych przedmiotów umundurowania do końca września 2020 roku.

Jednocześnie informuję, że do końca września br. planowane jest przedstawienie do publicznej wiadomości wizualizacji warstwy graficznej nowej legitymacji służbowej strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Zakładamy, że nowa legitymacja będzie wykonana z tworzywa sztucznego w formie karty z układem elektronicznym (chipem RFID) w formacie ID-1. W układzie elektronicznym legitymacji przewiduje się możliwość kodowania innych informacji związanych z pełnieniem służby przez strażaka, jeżeli ze względu na infrastrukturę informatyczną jednostki organizacyjnej PSP, możliwe będzie wykorzystanie funkcjonalności tego układu elektronicznego do celów służbowych, np. w ramach systemu kontroli dostępu, rejestracji czasu służby czy logowania do komputera. Takie rozszerzenie technicznych możliwości bieżącego wykorzystywania legitymacji służbowej wpłynie także na jej bezpieczeństwo i przyspieszy proces reagowania na jej utratę.

Z poważaniem
nadbryg. Andrzej Bartkowiak

 

Źródło: https://www.kgpsp.gov.pl

28 sierpień 2020

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Podpis Prezydenta kończy proces legislacyjny tej jakże potrzebnej służbom mundurowym ustawy. Superustawa zacznie obowiązywać od 1 października 2020 r. z wyjątkiem części przepisów, które mają wejść w życie z dniem 30 listopada 2020 r. oraz 1 stycznia 2021 r. Teraz, aby ustawa mogła wejść w życie, musi zostać tylko opublikowana w Dzienniku Ustaw. To jednak wydaje się czystą formalnością.

Wprowadzenie jednego z naważniejszych rozwiązań przewidzianych w tej ustawie, a mianowice wprowadzenia dodatku dla funkcjonariuszy posiadających co najmniej 25 lat służby jest kolejnym ze zrealizowanych przez kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumienia z 8 listopada 2018 r. wypracowanego ze związkami zawodowymi służb mundurowych.

Wdrożenie systemu motywacyjnego dla najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy to jedna z najbardziej oczekiwanych zmian, która ma wzmocnić kapitał ludzki i poprawić sytuację kadrową w formacjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Służbie Więziennej.\

Część zmian wprowadzonych w ustawie dotyczących funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej nie dotyczy strażaków – m.in. w zakresie ochrony prawnej.

Dla funkcjonariuszy PSP ustawa zawiera z kolei kilka innych zmian, które dotyczą m.in.:

- kwalifikacji zawodowych strażaków,
- regulacji uposażenia dla strażaka, któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku,
- wprowadzenia dodatku funkcyjnego na wzór rozwiązań funkcjonujących od dawna w Policji i SG, w tym wyłączenia rekompensaty za ponadnormatywny czas służby,
- zmian w umundurowaniu,
- zmian legitymacji służbowych,
- składania oświadczeń majątkowych.

 

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1920,ustawy-z-podpisem-prezydenta.html

Opracowal:
Zespol prasowy

 

26 sierpień 2020

Za pośrednictwem Fundacji Siepomaga (KRS 0000396361) zorganizowana została zbiórka na leczenie bardzo poważnie chorej Ani Szymanowskiej – Jeske, żony strażaka z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lesznie woj. wielkopolskie.

24 lipiec 2020

24 lipca 2020 r. podczas 15 Plenarnego Posiedzenia Sejmu RP posłowie głosowali nad przyjęciem rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.