Aktualności

13 kwiecień 2021

Ponad 9 tys. strażaków PSP zaszczepionych przeciw COVID-19

Od początku szczepień, którymi objęte zostały służby mundurowe do dnia 12 kwietnia 2021 r. szczepieniom przeciw COVID-19 poddało się ponad 9 tys. strażaków PSP którzy wcześniej zadeklarowali chęć zaszczepienia.

Szczepienia służb mundurowych trwają od 24 marca br., kiedy w szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym odbyła się inauguracja tego procesu, w której udział wziął nadbryg. Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Od tego dnia na terenie całego kraju systematycznie szczepieni są kolejni funkcjonariusze. Proces szczepień funkcjonariuszy służb mundurowych odbywa się w szpitalach węzłowych i łącznie w 133 punktach szczepień. Większość z nich to placówki służby zdrowia MSWiA. Szczepienia funkcjonariuszy służb mundurowych koordynuje Komenda Główna Policji.

Niestety nadal procesem szczepień przewidzianym dla służb mundurowych pomimo naszych apeli nie są objęci pracownicy cywilni służb mundurowych, w tym Państwowej Straży Pożarnej. Odbierane są sygnały, że w tej grupie występują osoby deklarujące chęć udziału w programie, które na co dzień realizują zadania wspólnie z funkcjonariuszami PSP.

 

Źródła:

https://www.gov.pl/web/mswia/zaszczepiono-juz-blisko-473-tys-funkcjonariuszy-sluzb-mundurowych

https://www.gov.pl/web/kgpsp/prawie-29-tys-strazakow-zostalo-juz-zaszczepionych

02 kwiecień 2021

Z okazji Świat Wielkiej Nocy pragnę złożyć w imieniu Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian” wszystkim związanym z pożarnictwem, a szczególnie członkom naszego związku płynące z serca życzenia pogodnych i radosnych Świąt. Życzę Wam wszystkim wielu sił do realizacji zadań, które niesie za sobą nasza służba. Niech świąteczny czas będzie okazją do odpoczynku i twórczej refleksji nad przyszłością. Wraz z życzeniami zdrowia i szczęścia dla Was i Waszych bliskich przyjmijcie również życzenia spełnienia marzeń i realizacji planów osobistych i zawodowych.

/ - / Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian

Wielkanoc 20214

01 kwiecień 2021

W dniu 29 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.
Z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną koniecznym stało się przeprowadzenie tego posiedzenia w formie zdalnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu telekonferencyjnego. Posiedzenie w formie zdalnej zostało poprzedzone analizami prawnymi jak i uzyskaniem stanowiska Krajowej Komisji Rewizyjnej, z których wynika, iż w aktualnym staniem prawnym ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w stanie epidemii uchwalona w minionym roku wprowadza niezależnie od zapisów wewnętrznych możliwość odbywania posiedzeń organów osób prawnych w sposób zdalny.

W czasie posiedzenia Zarząd Krajowy zgodnie z obowiązującym statutem i terminami w nim zawartymi m.in.:

- przyjął sprawozdanie z wykonania planu budżetu za rok 2020,

- uchwalił plan budżetu na rok 2021,

- zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz wynikami kontroli przeprowadzonej za rok 2020. Na podkreślenie zasługuje to, że kontrola, która dotyczyła dysponowania i zarządzania majątkiem oraz funduszami Związku, prowadzenia gospodarki finansowej, realizacji podjętych uchwał oraz prowadzenia bieżącej działalności, w tym prowadzenia dokumentacji organizacyjnej i finansowej Związku za rok 2020 nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu Krajowego oraz Prezydium ZK ZZS „Florian”.

- zapoznał się z działalnością podejmowaną przez Prezydium w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu Krajowego oraz planami działań na rok 2021, a także inicjatywami przygotowywanymi na najbliższe miesiące.

Zespół prasowy Prezydium ZK ZZS „Florian”

30 marzec 2021

W dniu 29 marca 2021 r., w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej z Panem Błażejem Spychalskim – Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Centrale związków zawodowych działających w PSP reprezentowali:

Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa Krzysztof Hetman,

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Bartłomiej Mickiewicz,

Wiceprzewodniczący ZZS Florian Krzysztof Jędrachowicz.

Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację w Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiono Panu Ministrowi zakres działań PSP w związku z walką z COVID-19 oraz założenia central związkowych na przyszłość. Głównym tematem rozmów było poparcie związków zawodowych działających w PSP dla projektu ustawy o rozwoju służb mundurowych, której założenia procedowane są obecnie. Związkowcy podkreślili, zgodnie z przesłanym do Kancelarii Prezydenta RP wspólnym stanowiskiem, że kontynuacja modernizacji służb mundurowych jest elementem niezbędnym do właściwego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Z uwagi na fakt ciągłych zmian na rynku pracy służba mundurowa musi być atrakcyjną tak ze względu na uposażenia, warunki pełnienia służby jak też sprzęt oraz wyposażenie. Elementy te są potrzebne zarówno funkcjonariuszom obecnie pełniącym służbę, jak również tym, którzy do służby będą chcieli wstąpić w przyszłości. Najważniejsze jednak jest to, że elementy te służą społeczeństwu w poprawie ogólnie rozumianego bezpieczeństwa.

Pan Minister Błażej Spychalski stwierdził, iż Kancelaria Prezydenta RP zawsze wspierała inicjatywy, które mają wpływ na bezpieczeństwo Państwa i tak będzie również w zakresie kontynuacji modernizacji służb – dalszego ich rozwoju. Zdając sobie sprawę z tego, iż sprawne, dobrze wyszkolone i wyposażone służby mundurowe są gwarancją dobrze działającego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Pan Minister wyraził poparcie dla projektu i zadeklarował wsparcie działań zmierzających do ukończenia prac legislacyjnych umożliwiającymi dalszy rozwój służb mundurowych, w tym Państwowej Straży Pożarnej.

21 luty 2021

W dniach 18 – 19 lutego 2021 r. w biurze Zarządu Krajowego ZZS „Florian” w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian".

19 luty 2021

W dniu 11 lutego 2021 roku, w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady Fundacji SOLIDARNI. W posiedzeniu brali udział wszyscy członkowie Rady tj. przewodniczący struktur krajowych związków zawodowych działających w PSP.
Posiedzenie miało na celu przygotowanie założeń działalności na najbliższy rok oraz omówienie zasad finansowania Fundacji. Rada zdecydowała o zobligowaniu Zarządu Fundacji do podjęcia działań zmierzających do uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Ponadto postanowiono powołać międzyzwiązkowy zespół, który określi długofalowe założenia finansowania działalności Fundacji oraz zasady współpracy w sprawach programów ubezpieczeniowych działających w Państwowej Straży Pożarnej.
Rada Fundacji omówiła również dotychczasowy tryb i zasady funkcjonowania Zarządu pod kątem organizacyjnym i technicznym.

 

logo fundacji

15 luty 2021

Przewodniczący trzech central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej skierowali wspólne wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego dotyczące ustanowienia nowego programu rozwoju dla służb mundurowych. Analogiczne w treści wystąpienia zostały również skierowane do Wiceprezesa Rady Ministrów d/s bezpieczeństwa Pana Jarosława Kaczyńskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego. Poniżej publikujemy treść wystąpienia. 

 

pdfWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów

14 luty 2021

W dniu 11 lutego 2021 r. Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń przekazał Przewodniczącym Związków Zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb podległych resortowi projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, z prośbą o przedstawienie opinii.

Przedmiotowy projekt ustawy został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod poz. UD 183.

Poniżej publikujemy przedstawione wcześniej Panu Ministrowi stanowisko Central Związków Zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18 listopada 2020 r..

Zespół prasowy Prezydium ZK ZZS „Florian”

Pliki do pobrania:

pdf Wspólne stanowisko dot. art. 15a

pdf Pismo Departamentu Budżetu

pdf Projekt ustawy z dnia 03_12_2020

pdf OSR projektu ustawy

29 styczeń 2021

W dniu 27.01.2021 r. w siedzibie Komendy Głównej PSP odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, którego zadaniem jest opracowanie wymagań jakościowych i norm należności nowego umundurowania planowanego do wprowadzenia do użytkowania w Państwowej Straży Pożarnej.

foto2

Zespół pracował pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztofa Hejduka.
Członkowie zespołu zapoznali się z dokumentacją, dokonali analizy parametrów technicznych oraz walorów ergonomicznych ubrań, w tym zgodności z przyjętą koncepcją nowych przedmiotów umundurowania.

foto3

Aktualnie w fazie końcowej są prace nad projektem rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków PSP.

Opracowanie: Zespół Prasowy KG PSP
Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Banaczkowski, Gabinet Komendanta Głównego

19 styczeń 2021

Posiedzenie Rady Fundacji

 

W dniu 14 stycznia 2021 roku obradowała Rada Fundacji ,,Solidarni”. W trakcie posiedzenia podsumowano i dokonano oceny funkcjonowania fundacji w minionym roku. Przewodniczący trzech central związków zawodowych działających w PSP, którzy zgodnie z regulaminem tworzą Radę uznali, iż szczególnie w obecnym trudnym czasie, istnienie Fundacji niosącej pomoc strażakom i ich rodzinom, jest nadal bardzo ważnym i nieodzownym elementem naszej wspólnej działalności. Posiedzenie Rady było również okazją do omówienia planów i kierunków działań w jakim powinna zmierzać fundacja w 2020 roku a także doskonałą okazją do omówienia kwestii związanych z ubezpieczeniami strażaków w tym nowo wdrażanego programu ,,Strażak 5.0”.

Zgodnie z rotacyjną zasadą oraz zapisami Statutu, przewodnictwo w Radzie Fundacji od 01 stycznia 2021 roku przejął Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ,,Solidarność” -Przewodniczącym Rady Fundacji na 2021 rok został – kol. Bartłomiej Mickiewicz.

 

IMG 20210118 WA0000

IMG 20210118 WA0002