Aktualności

18 maj 2021

W piątek (14 maja br.) odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

Głównym tematem rozmowy były propozycje strony związkowej dotyczące artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Odnosi się to przede wszystkim do zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r. Związkowcy zaprezentowali postulaty służb w tym zakresie, natomiast MSWiA przedstawiło swoją ocenę sytuacji.

Wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, że ministerstwu zależy na tym, aby doświadczeni funkcjonariusze pozostali w służbie. – Dlatego jako resort jesteśmy otwarci na wspólne wypracowanie ze stroną związkową jak najlepszego rozwiązania w tym zakresie – zaznaczył wiceszef MSWiA.

W spotkaniu wzięli udział: Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA; Rafał Jankowski, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Marcin Kolasa, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”; Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Paweł Borek, zastępca przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

Kolejne spotkanie ze stroną związkową odbędzie się 25 maja br.

https://www.gov.pl/web/mswia/spotkanie-ze-zwiazkami-zawodowymi-sluzb-mundurowych-mswia2

spotkanie 1

spotkanie 2

spotkanie 3

spotkanie 4

14 maj 2021

Posłowie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 12.05.2021 r. powołali Podkomisję stałą do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

02 maj 2021

Z okazji obchodów Dnia Strażaka w imieniu Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” dla wszystkich strażaków, w szczególności członków Związku pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej, pracowników naszej formacji, a także weteranów strażackiej służby składam wyrazy uznania oraz podziękowania za podejmowany każdego dnia trud i ofiarność w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Gratuluję awansowanym na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnionym. Dziękuję za codzienną gotowość do niesienia pomocy, zaangażowanie w wypełnianiu zadań służbowych oraz godne reprezentowanie naszej formacji i Związku. Życzę dużo zdrowia, wytrwałości, satysfakcji ze służby dla społeczeństwa w tym szczególnie trudnym czasie oraz realizacji planów i zamierzeń. Niech powszechne uznanie towarzyszy Wam w codziennej działalności.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący
Zarządu Krajowego ZZS „FLORIAN”

foto do życzeń dzień strażaka

29 kwiecień 2021

29 kwietnia 2021' odbyło się Posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Ze względu na panujące obostrzenia posiedzenie było prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

W posiedzeniu udział wzięli: przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków "Florian" Krzysztof Oleksak, przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła, przewodniczący Zarządu Krajowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej Marcin Kolasa i przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa Krzysztof Hetman.

W trakcie posiedzenia omawiane były następujące tematy: 

  • konieczność wprowadzenia ustawy rozwojowej
  • art. 15a
  • spotkanie z ministrem SWiA Mariuszem Kamińskim, do którego ma dojść w maju
  • kondycja finansowa w służbach mundurowych

Na 18 maja 2021' wyznaczono termin posiedzenia Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, na którym nastąpi przekazanie przewodnictwa w Radzie.

 

PrezydiumFZZ 12

28 kwiecień 2021

28 kwietnia 2021 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z Przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach PSP.'

14 kwiecień 2021

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” otrzymał do zaopiniowania w trybie art. 19 ustawy o związakach zawodowych projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (projekt z dnia 1 kwietnia 2021 r. zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 13 kwietnia 2021 r. poz. 632 - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345653)

13 kwiecień 2021

Ponad 9 tys. strażaków PSP zaszczepionych przeciw COVID-19

Od początku szczepień, którymi objęte zostały służby mundurowe do dnia 12 kwietnia 2021 r. szczepieniom przeciw COVID-19 poddało się ponad 9 tys. strażaków PSP którzy wcześniej zadeklarowali chęć zaszczepienia.

Szczepienia służb mundurowych trwają od 24 marca br., kiedy w szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym odbyła się inauguracja tego procesu, w której udział wziął nadbryg. Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Od tego dnia na terenie całego kraju systematycznie szczepieni są kolejni funkcjonariusze. Proces szczepień funkcjonariuszy służb mundurowych odbywa się w szpitalach węzłowych i łącznie w 133 punktach szczepień. Większość z nich to placówki służby zdrowia MSWiA. Szczepienia funkcjonariuszy służb mundurowych koordynuje Komenda Główna Policji.

Niestety nadal procesem szczepień przewidzianym dla służb mundurowych pomimo naszych apeli nie są objęci pracownicy cywilni służb mundurowych, w tym Państwowej Straży Pożarnej. Odbierane są sygnały, że w tej grupie występują osoby deklarujące chęć udziału w programie, które na co dzień realizują zadania wspólnie z funkcjonariuszami PSP.

 

Źródła:

https://www.gov.pl/web/mswia/zaszczepiono-juz-blisko-473-tys-funkcjonariuszy-sluzb-mundurowych

https://www.gov.pl/web/kgpsp/prawie-29-tys-strazakow-zostalo-juz-zaszczepionych

02 kwiecień 2021

Z okazji Świat Wielkiej Nocy pragnę złożyć w imieniu Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian” wszystkim związanym z pożarnictwem, a szczególnie członkom naszego związku płynące z serca życzenia pogodnych i radosnych Świąt. Życzę Wam wszystkim wielu sił do realizacji zadań, które niesie za sobą nasza służba. Niech świąteczny czas będzie okazją do odpoczynku i twórczej refleksji nad przyszłością. Wraz z życzeniami zdrowia i szczęścia dla Was i Waszych bliskich przyjmijcie również życzenia spełnienia marzeń i realizacji planów osobistych i zawodowych.

/ - / Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian

Wielkanoc 20214

01 kwiecień 2021

W dniu 29 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.
Z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną koniecznym stało się przeprowadzenie tego posiedzenia w formie zdalnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu telekonferencyjnego. Posiedzenie w formie zdalnej zostało poprzedzone analizami prawnymi jak i uzyskaniem stanowiska Krajowej Komisji Rewizyjnej, z których wynika, iż w aktualnym staniem prawnym ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w stanie epidemii uchwalona w minionym roku wprowadza niezależnie od zapisów wewnętrznych możliwość odbywania posiedzeń organów osób prawnych w sposób zdalny.

W czasie posiedzenia Zarząd Krajowy zgodnie z obowiązującym statutem i terminami w nim zawartymi m.in.:

- przyjął sprawozdanie z wykonania planu budżetu za rok 2020,

- uchwalił plan budżetu na rok 2021,

- zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz wynikami kontroli przeprowadzonej za rok 2020. Na podkreślenie zasługuje to, że kontrola, która dotyczyła dysponowania i zarządzania majątkiem oraz funduszami Związku, prowadzenia gospodarki finansowej, realizacji podjętych uchwał oraz prowadzenia bieżącej działalności, w tym prowadzenia dokumentacji organizacyjnej i finansowej Związku za rok 2020 nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu Krajowego oraz Prezydium ZK ZZS „Florian”.

- zapoznał się z działalnością podejmowaną przez Prezydium w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu Krajowego oraz planami działań na rok 2021, a także inicjatywami przygotowywanymi na najbliższe miesiące.

Zespół prasowy Prezydium ZK ZZS „Florian”

30 marzec 2021

W dniu 29 marca 2021 r., w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej z Panem Błażejem Spychalskim – Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Centrale związków zawodowych działających w PSP reprezentowali:

Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa Krzysztof Hetman,

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Bartłomiej Mickiewicz,

Wiceprzewodniczący ZZS Florian Krzysztof Jędrachowicz.

Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację w Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiono Panu Ministrowi zakres działań PSP w związku z walką z COVID-19 oraz założenia central związkowych na przyszłość. Głównym tematem rozmów było poparcie związków zawodowych działających w PSP dla projektu ustawy o rozwoju służb mundurowych, której założenia procedowane są obecnie. Związkowcy podkreślili, zgodnie z przesłanym do Kancelarii Prezydenta RP wspólnym stanowiskiem, że kontynuacja modernizacji służb mundurowych jest elementem niezbędnym do właściwego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Z uwagi na fakt ciągłych zmian na rynku pracy służba mundurowa musi być atrakcyjną tak ze względu na uposażenia, warunki pełnienia służby jak też sprzęt oraz wyposażenie. Elementy te są potrzebne zarówno funkcjonariuszom obecnie pełniącym służbę, jak również tym, którzy do służby będą chcieli wstąpić w przyszłości. Najważniejsze jednak jest to, że elementy te służą społeczeństwu w poprawie ogólnie rozumianego bezpieczeństwa.

Pan Minister Błażej Spychalski stwierdził, iż Kancelaria Prezydenta RP zawsze wspierała inicjatywy, które mają wpływ na bezpieczeństwo Państwa i tak będzie również w zakresie kontynuacji modernizacji służb – dalszego ich rozwoju. Zdając sobie sprawę z tego, iż sprawne, dobrze wyszkolone i wyposażone służby mundurowe są gwarancją dobrze działającego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Pan Minister wyraził poparcie dla projektu i zadeklarował wsparcie działań zmierzających do ukończenia prac legislacyjnych umożliwiającymi dalszy rozwój służb mundurowych, w tym Państwowej Straży Pożarnej.