Aktualności

29 październik 2021

W dniu 27 października 2021 r. w MSWiA odbyła się konferencja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem szefów podległych służb mundurowych, w tym nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego PSP, w czasie której Pan Minister Mariusz Kamiński zapowiedział uruchomienie nowego, czteroletniego programu modernizacji służb mundurowych od stycznia 2022 r. Projekt ustawy został zgłoszony do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aktualnie trwają konsultacje międzyresortowe. Minister Kamiński podczas konferencji podkreślił, że ustawa musi zostać uchwalona do końca 2021 roku i zapewnił, że tak się właśnie stanie.

logo program modernizacji

Z informacji jakie przekazało dotychczas MSWiA m.in. w czasie posiedzenia Zarządu Krajowego ZZS „Florian” nowa ustawa modernizacyjna na lata 2022 – 2025 obejmie kwotę 10 mld 30 mln zł, z czego ponad połowę tj. 5 mld 666 mln zł stanowić będzie część płacową, która ma być przeznaczona na:
- podwyżki uposażeń funkcjonariuszy (od 01.01.2022 r. przeciętnie 677 zł brutto wraz z nagrodą roczną);
- podwyżki płac pracowników cywilnych PSP (winny objąć obligatoryjne uzupełnienie do minimalnej krajowej, a następnie waloryzację oraz środki z ustawy modernizacyjnej dające 356 zł z nagrodą roczną).
- nakłady na zwiększenie etatowe formacji – łącznie 750 etatów w PSP w perspektywie 4 lat.
- nakłady na przeszeregowania funkcjonariuszy co przekłada się na kwotę 10 mln w skali każdego roku dla Państwowej Straży Pożarnej.

modernizacja foto2

Z informacji jakie zostały przedstawione w czasie konferencji MSWiA wynika także, że 800 milionów złotych zostanie przeznaczonych na inwestycje budowlane (łącznie 120 inwestycji, w tym: 53 nowe komendy i jednostki ratowniczo – gaśnicze, 67 remontów i modernizacji).

Środki z ustawy modernizacyjnej w części przeznaczonej dla PSP mają być również przeznaczone na ochronę osobistą strażaka - nowe umundurowanie koszarowo - sztabowe, ale również umundurowanie bojowe i środki ochrony osobistej strażaka. Na ten cel będzie 100 milionów złotych.

Więcej szczegółów z konferencji:

Minister Mariusz Kamiński ogłosił nowy, czteroletni program modernizacji służb podległych MSWiA - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

https://www.gov.pl/web/kgpsp/konferencja-w-mswia-dotyczaca-programu-modernizacyjnego-podleglych-sluzb-w-latach-2022-2025

foto: MSWiA
Zespół prasowy ZK ZZS „Florian”

08 październik 2021

Obecnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa analiza stanowisk poszczególnych resortów w sprawie tzw. „art. 15a”. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym m.in. funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Regulacja umożliwi funkcjonariuszom PSP - przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r. i posiadającym co najmniej 25 lat służby - uwzględnienie w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej. 

W toku prac projekt nowelizacji został przekazany do uzgodnień międzyministerialnych, w trakcie których resorty zgłosiły szereg wniosków, w szczególności dotyczących objęcia przepisami nowelizowanej ustawy funkcjonariuszy innych formacji w tym żołnierzy zawodowych. Objęcie tą regulacją szeregu kolejnych służb mundurowych bezpośrednio wpływa na wydłużenie procesu wprowadzenia zmian w życie.

Po zakończeniu tej analizy projekt zostanie skierowany do stałego komitetu Rady Ministrów, a następnie po przyjęciu przez rząd zostanie skierowany do prac parlamentarnych.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 24 września 2021 zawartym pomiędzy ministrem SWiA a stroną społeczną prace nad ustawą zakończą się w terminie umożliwiającym wejście w życie nowelizacji nie później niż 1 marca 2022 roku. 

Warto przypomnieć, że zgodnie z regulacją, która uwzględnia obecnie uwagę skierowaną w trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych w ramach opiniowania projektu ustawy przez Zarząd Krajowy ZZS „Florian” funkcjonariusze, którzy zostali uwzględnieni w projekcie - w momencie podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę - będą mieli do wyboru dwie możliwości. Pierwszą z nich jest doliczenie przez tych funkcjonariuszy do emerytury mundurowej pracy cywilnej i tym samym pobieranie tylko emerytury mundurowej. Drugą możliwością jest niedoliczanie do emerytury mundurowej pracy cywilnej i zachowanie prawa do dwóch emerytur, tj. emerytury mundurowej i emerytury z ZUS - za pracę cywilną, po spełnieniu warunków wieku 60/65 lat.

Okresy przypadające po służbie będą mogły być doliczone na wniosek do wysługi emerytalnej, jeżeli emerytura będzie wynosić mniej niż 75 proc. podstawy jej wymiaru. Za każdy rok tzw. okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc. 

Wprowadzenie możliwości doliczania do wysługi emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej będzie się wiązało z brakiem możliwości pobierania dwóch emerytur, tj. „mundurowej” i powszechnej. 
Dalsze działania w celu jak najpełniejszego uwzględnienia wniosków Zarządu Krajowego ZZS „Florian” w ostatecznym kształcie noweli ustawy będą prowadzone na etapie prac parlamentarnych.

Źródło: https://www.infosecurity24.pl/mswia-trwa-analiza-stanowisk-poszczegolnych-ministerstw-w-sprawie-art-15a

Zespół prasowy ZK ZZS Florian

06 październik 2021

We wtorek 5 października 2021 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.

zdjęcie1

Przedmiotem spotkania było omówienie działań przygotowawczych do wejścia w życie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy, o których mowa w porozumieniu z 24 września 2021 r. zawartym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawicieli związków zawodowych.

Omówiono zasady rozdziału podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w wysokości przeciętnie 624,94 zł brutto na etat (wraz z równowartością 1/12 nagrody rocznej – 677 zł), planowanych od 1 stycznia 2022 r.
W toku dyskusji ustalono, że od 1 stycznia 2022 r. podwyżka obejmie wszystkich strażaków w kwocie podwyżki stawki dodatku za stopień wynoszącej 550 zł dla każdego stopnia.

W toku prac z inicjatywy ZK ZZS „Florian” zrezygnowano z zaproponowanego różnicowania wysokości dodatku za stopień dla poszczególnych korpusów. W ostatecznym kształcie strażacy do każdego stopnia otrzymają zwiększenie o równą kwotę tj. 550 zł.

zdjęcie2

Przedstawiciel ZK ZZS „Florian” przedstawił także propozycję zwiększenia dodatku do stopnia służbowego o 560 zł, które oznaczało z kolei zmniejszenie kwoty wolnej na 64,94 zł brutto (53,90 zł netto) jednak propozycja nie spotkała się z akceptacją pozostałych przedstawicieli strony społecznej oraz strony służbowej.

zdjęcie3

Ostatecznie strony doszły do porozumienia o uwzględnienie wolnych środków na regulacje w innych składnikach uposażenia w kwocie 74,94 zł średnio na etat miesięcznie przy obowiązku rozdziału tej kwoty w uzgodnieniu z właściwymi organizacjami związków zawodowych.

Poniżej publikujemy protokół ze spotkania

pdf Protokół

Zespół prasowy ZK ZZS Florian

Zdjęcia: źródło KG PSP

29 wrzesień 2021

W dniu 27 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało w poz. 1750 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Rozporządzenie to m.in. wprowadza dodatki funkcyjne dla określonych w rozporządzeniu stanowisk służbowych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Poniżej publikujemy treść:

25 wrzesień 2021

W dniu 24 września 2021 roku w siedzibie Komendy Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”, w którym udział wzięli:
- Sekretarz Stanu w MSWiA – Maciej Wąsik,
- Komendant Główny PSP – nadbryg. Andrzej Bartkowiak,
- Pełnomocnik MSWiA ds. związków zawodowych – Edward Zaremba,
- Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA – Dariusz Smarżewski.

Głównym tematem posiedzenia Zarządu Krajowego ZZS „Florian” było omówienie przez p. Macieja Wąsika propozycji MSWiA dotyczących przewidzianych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP podwyżek uposażeń i wynagrodzeń w tym w ramach ustawy modernizacyjnejw perspektywie 2022 -2025 r.,odblokowania funduszu nagród w roku bieżącym oraz 2022, a także prac nad ustawą emerytalną w zakresie tzw. ,,art. 15a".

foto1

Pan Minister poinformował członków Zarządu Krajowego, iż nowa ustawa modernizacyjna na lata 2022 – 2025 obejmuje kwotę 10 mld 30 mln zł, z czego ponad połowa tj. 5 mld 666 mln zł stanowi część płacowa, która obejmuje:

- podwyżki uposażeń funkcjonariuszy (od 01.01.2022 r. przeciętnie 677 zł brutto wraz z nagrodą roczną tj. 500 zł „na rękę” na każdy etat, w tym waloryzacja 4,4% oraz środki z ustawy modernizacyjnej);
- podwyżki płac pracowników cywilnych PSP (obligatoryjne uzupełnienie do minimalnej krajowej, a następnie waloryzacja oraz środki z ustawy modernizacyjnej dające 356 zł z nagrodą roczną).
- nakłady na zwiększenie etatowe formacji – łącznie 750 etatów w perspektywie 4 lat (2022 r. – 200 etatów, 2023 r. – 200 etatów, 2024 r. – 200 etatów, 2025 r. – 150 etatów).
- nakłady na przeszeregowania funkcjonariuszy, z założenia było to przeszeregowanie we wszystkich służbach MSWiA w najniższych grupach zaszeregowania (od 2 do 5) co przekłada się na kwotę 10 mln w skali każdego roku dla PSP.

foto2

Przy czym szczegółowe rozwiązania uwzględniające specyfikę naszej formacji zostaną ustalone na podstawie odrębnych ustaleń Komendanta Głównego PSP i central związków zawodowych.
Istotną informacją jest również uruchomienie znacznych środków na nagrody dla funkcjonariuszy w roku bieżącym – 6 % (a nie jak to było corocznie 2,7%) co daje kwotę ca 4100 zł/etat - znacznie zwiększone środki po pierwsze powodują, że nastąpiło przywrócenie funduszu nagród, a także przewidziane zostały dodatkowe środki będące swego rodzaju rekompensatą za przesunięcie czasowe wdrożenia ustawy modernizacyjnej, które wynikało z działań związanych z epidemią COVID-19. W roku 2022 nastąpi przywrócenie funduszu nagród w pełnej wysokości tj. 2,7%.

Ze strony Ministra SWiA padła również deklaracja, która ma pisemną formę w proponowanym porozumieniu, że w kolejnych latach tj. 2023 – 2025 w przypadku waloryzowania wynagrodzeń w sferze bużetowej tożsamą waloryzacją zostaną objęte uposażenia funkcjonariuszy i wynagrodzenia pracowników PSP.

W sprawie wdrożenia oczekiwanej w środowisku zmiany ustawy emerytalnej tzw. art. 15a – Minister poinformował, że zmiany te zostaną wprowadzone nie później niż do 1 marca 2022 r.
W służbach mundurowych MSWiA przewidziano także uwolnienie limitów etatowych.

W czasie spotkania z Sekretarzem Stanu członkowie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” poruszyli bardzo wiele ważnych tematów, propozycji i postulatów przedstawianych przez struktury Związku, a także zadali wiele pytań, które spotkały się ze zrozumieniem i wyczerpującą odpowiedzią Pana Ministra.

foto3

Po dyskusji Zarząd Krajowy w sposób formalny zdecydował o warunkowym przyjęciu propozycji MSWiA i upoważnieniu Przewodniczącego Związku do podpisania stosownego porozumienia. Na podkreślenie zasługuje, że Zarząd Krajowy będzie podejmował dalsze działania, aby wprowadzone zostały kolejne, nie niższe niż w poprzedniej ustawie modernizacyjnej podwyżki.

Po dokonaniu przez Zarząd Krajowy przyjęciapropozycji MSWiA nastąpiło formalne podpisanie przez kol. Krzysztofa Oleksaka – Przewodniczącego ZK ZZS „Florian” porozumienia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W oficjalnym podpisaniu porozumienia uczestniczył Pan Minister SWiA – Mariusz Kamiński, Sekretarz Stanu – Maciej Wąsik oraz inni przedstawiciele resortu, a także przewodniczący central związków zawodowych działających w MSWiA

Link do relacji z podpisania porozumienia:
https://www.gov.pl/web/mswia/podpisanie-porozumienia-ze-zwiazkami-zawodowymi-sluzb-mundurowych

foto4

Podpisanie porozumienia umożliwia udział przedstawicieli ZK ZZS „Florian” w powołanych przez MSWiA zespołach, które skupią się na analizie świadczeń socjalnych w naszej formacji (m.in. ekwiwalent za brak lokalu/dojazd/pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku). Dodatkowo w MSWiA podjęte zostaną prace nad systemowym rozwiązaniem progresywnego wzrostu dodatków służbowych w zależności od stażu służby/doświadczenia funkcjonariuszy.
W drugiej części posiedzenia Zarządu Krajowego miało miejsce spotkanie z Panem nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem – Komendantem Głównym PSP.

foto5


W czasie tej części spotkania omówiono wiele bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem formacji, kwestie potrzeby regulacji wysokości dodatków służbowych, w tym dodatków dla grup specjalistycznych, a także bardzo istotny problem zwiększenia zachorowalności funkcjonariuszy w ostatnim czasie i działań strony służbowej dotyczących wyciągania konsekwencji wobec strażaków, którzy w ostatnim czasie byli nieobecni w służbie przedstawiając L4..
Zwrócono uwagę, że kwestia chorobowa lub opieki nad członkiem rodziny jest sprawą indywidualną i tak każdy przypadek powinien być rozpatrywany. Szczególnie w obecnej sytuacji pandemii COVID-19, zwiększonej zachorowalności sezonowej, a także całego spektrum indywidualnych przypadków chorobowych, które mogą strażaków dotyczyć podejmowanie decyzji mających charakter odpowiedzialności zbiorowej (bez przeprowadzenia jakiejkolwiek weryfikacji) nie powinno mieć miejsca. W tym zakresie Komendant Główny PSP podkreślił, że każdy przypadek powinien być analizowany przez właściwych przełożonych indywidualnie, tak aby osoby faktycznie chore nie ponosiły niepotrzebnie negatywnych skutków służbowych, ale jednocześnie wskazał, że w pełni uzasadnione są sytuacje wyciągania przez bezpośrednich przełożonych wszelkich możliwych konsekwencji wobec osób, wobec których wykazano, że nieobecność nie jest związana z chorobą, a jest swoistą formą protestu. Strona społeczna podkreśliła, że struktury Związku w chwili obecnej nie prowadzą akcji protestacyjnej, a tym bardziej ani w przeszłości, ani obecnie w takiej nie umocowanej prawnie formie, nie są jednak uprawnione do oceniania lub weryfikowania tej zwiększonej absencji chorobowej. Należy natomiast podkreślić, że za prawidłowo i zasadnie usprawiedliwioną nieobecność w służbie, która jest realizowana przez lekarza wystawiającego zaświadczenie o niezdolności do służby (ZLA) nie powinna strażaków spotykać kara czy konsekwencje noszące znamiona wprowadzania odpowiedzialności zbiorowej.
Zwrócono uwagę, że strona służbowa posiada mechanizmy pozwalające na weryfikację zarówno ZLA jaki i prawidłowego wykorzystania tej usprawiedliwionej przez lekarza nieobecności w służbie.Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” stoi na stanowisku, że wszyscy funkcjonariusze winni przestrzegać prawa, wewnętrznych regulaminów, zasad etyki zawodowej, także ustalonych zasad współpracy.
Osiągnięte porozumienie oraz zapowiedź dalszych statutowych działań Związku w celu poprawy warunków pełnienia służby oraz wysokości uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP powinno wypływać na uspokojenie emocji i przyczynić się do stabilizacji w służbie.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian

20 wrzesień 2021

Podwyżka o 677 zł brutto wraz z nagrodą roczną, co daje kwotę 500 zł "na rękę" od 1 stycznia 2022 roku, awanse w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach, odmrożenie funduszu nagród na poziomie 5,4 proc. w tym roku i 2,7 proc. w 2022 roku - to główne propozycje przedstawione przez wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika podczas poniedziałkowego (20 września br.) spotkania ze stroną związkową. Propozycje resortu zostaną teraz przeanalizowane przez władze związków zawodowych poszczególnych formacji.

Zgodnie z dzisiejszą propozycją strony rządowej, wszyscy funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej kwocie 677 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną). Daje to kwotę 500 zł netto, czyli "na rękę".

Wiceminister Maciej Wąsik zapewnił w imieniu strony rządowej, że od 2023 roku waloryzacje uposażeń funkcjonariuszy służb podległych MSWiA będą obejmowane wskaźnikiem przewidzianym dla całej sfery budżetowej. Przypominamy, że w 2022 roku w ramach podwyżki w wysokości 677 zł brutto ujęta jest kwota waloryzacji o 4,4 proc.

Oprócz podwyższenia uposażeń, MSWiA przedstawiło propozycję dotyczącą awansów w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach. Ministerstwo proponuje, że funkcjonariusze dotychczas zaszeregowani w grupie 2 zostaną automatycznie przeniesieni do grupy 3. Z kolei funkcjonariusze z 3 grupy otrzymają awanse do grupy 4, a ci z grupy 4 do 5. Zmiany dotyczące funkcjonariuszy z grup 2-4 wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. Natomiast osoby zaszeregowane w grupie 5 będą przenoszone do grupy 6 na przestrzeni czterech lat (co roku 25 proc. funkcjonariuszy). W samej Policji awans otrzyma więc około 64 tys. funkcjonariuszy, w Państwowej Straży Pożarnej - prawie 11 tys. funkcjonariuszy, a w Straży Granicznej - prawie 9 tys. funkcjonariuszy.

Dodatkowo zaproponowano zniesienie limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz wprowadzenie możliwości awansowania do wyższych grup uposażenia zasadniczego.

W toku wcześniejszych prac strony rządowej ze stroną związkową wynegocjowano odmrożenie funduszu nagród zarówno w 2021, jak i w 2022 roku. W tym roku fundusz nagród wyniesie 5,4 proc., natomiast w roku 2022 - 2,7 proc.

Strona rządowa i społeczna zgodziły się, że istnieje potrzeba powołania zespołu, składającego się z przedstawicieli resortu i związków zawodowych. Zespół miałby się zająć analizą ustaw pragmatycznych oraz systemu uposażeń, modyfikacją zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz dodatku stażowego. - Nadal zależy nam na wypracowywaniu wspólnych rozwiązań, które będą zachęcały doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie. Jest to korzyść zarówno dla formacji, jak i dla bezpieczeństwa obywateli - podkreślił wiceszef MSWiA. Zespół zajmie się m.in. analizą świadczeń socjalnych i mieszkaniowych w poszczególnych służbach.

Dodatkowo wiceminister Maciej Wąsik poinformował, że najpóźniej do 1 marca 2022 roku wejdzie w życie zmiana w zakresie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Chodzi o zmianę zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. Nowe przepisy są realizacją wcześniejszych uzgodnień ze stroną związkową.

Wszystkie nowe propozycje przedstawione dziś przez MSWiA będą teraz przedmiotem analiz władz związków zawodowych poszczególnych formacji. Ze strony MSWiA padła propozycja podpisania porozumienia.

W poniedziałkowym (20 września br.) spotkaniu wzięli udział: Maciej Wąsik - sekretarz stanu w MSWiA; Rafał Jankowski - przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Marcin Kolasa - przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Krzysztof Oleksak - przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków "Florian"; Bartłomiej Mickiewicz - przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność", Krzysztof Hetman - przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

17 wrzesień 2021

W dniu 16 września 2021 roku w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Głównym tematem posiedzenia Zarządu Krajowego było omówienie wyników dotychczasowych rozmów ze stroną rządową w zakresie pełnej realizacji porozumienia z 8 listopada 2018 roku. Przewodniczący Zarządu Krajowego szeroko omówił tak wyniki jak i przebieg rozmów podkreślając, że dotychczasowe propozycje przedstawione przez p. Macieja Wąsika – sekretarza stanu MSWiA i wysokość podwyżki w łącznej kwocie 714 zł (tj. łączna suma kwot podwyżek w latach 2022 - 2023 ze skutkiem przechodzącym na lata 2024-2025) nie spełnia oczekiwań funkcjonariuszy. Przewodniczący Zarządu Krajowego podkreślił, iż będziemy dążyli podczas kolejnych tur rozmów do podniesienia kwoty podwyżki do poziomu nie mniejszego niż miało to miejsce w poprzednim programie tj. kwoty 1155 zł. Jako dodatkowe środki, które są możliwe do przeniesienia na część płacową projektu nowego programu (2022-2025) jest cześć inwestycyjna projektu. W tym zakresie jest pełna zgodność z wszystkimi członkami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Rada Federacji ZZSM wskazała również na konieczność objęcia dodatkowo uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników służb mundurowych, w tym Państwowej Straży Pożarnej odpowiednimi wskaźnikami rocznych waloryzacji.

do komunikatu ZK

Podczas posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego przedstawił stan prac nad projektem zmian ustawy dotyczącym tzw. ,,art15a” podkreślając, iż ZZS „Florian” w pełni podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie z dnia 18 listopada 2020 roku. Jednocześnie poinformował, że opóźnienie w przekazaniu projektu do sejmu wynika wg informacji przekazanych przez ministra Macieja Wąsika, z tego, iż projekt musiał ponownie zostać skierowany do uzgodnień międzyresortowych w zawiązku z dopisaniem do niego żołnierzy i funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. W momencie kiedy projekt znajdzie się w parlamencie będziemy zabiegali o wprowadzenie zmian zgodnie z przytoczonym wyżej stanowiskiem. Ponadto w trakcie posiedzenia Przewodniczący ZK poinformował, iż Komendant Główny PSP wydał bezwzględny zakaz przesuwania środków finansowych pochodzących z części płacowej w część rzeczową budżetów komend. W związku z powyższym zasadnym jest odmawianie przez przewodniczących Zarządów Terenowych wyrażenia zgody w tym zakresie w protokole uzgodnień rozdziału środków. Właściwe struktury Związku z zachowaniem drogi na poszczególnych poziomach organizacyjnych powinny podejmować działania w celu przestrzegania przez Komendantów Powiatowych/Miejskich PSP polecenia KG PSP w zakresie zakazu przenoszenia ww. środków.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian

16 wrzesień 2021

W dniu 16 września 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Poniżej publikujemy komunikat z posiedzenia Rady FZZSM.

14 wrzesień 2021

W dniu 14 września 2021 roku w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Przedmiotem posiedzenia Prezydium ZK były nw. tematy:
1. Omówienie spotkania Przewodniczących Central Związków Zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA z Sekretarzem Stanu p. Maciejem Wąsikiem, które miało miejsce w dniu 13.09.2021 r. oraz omówienie przebiegu dotychczasowych rozmów.
2. Omówienie propozycji MSWiA dotyczących:
a) wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP,
b) ustawy modernizacyjnej na lata 2022 – 2025,
c) zmian ustawy emerytalnej – tzw. art. 15a.
3. Ustalenie dalszych działań Prezydium.

Prezydium ZK ZZS „Florian” po zapoznaniu się z ramami finansowymi, które zawierać ma projekt nowego programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025 szczególnie w części wydatków osobowych stwierdziło, iż zaproponowane w poszczególnych latach kwoty na podwyżki uposażeń oraz wynagrodzeń powinny zostać podniesione, i o taki wzrost podczas kolejnego spotkania z ministrem SWiA będzie wnioskować. Członkowie Prezydium po analizie propozycji podwyżek przedstawionych na spotkaniu w dniu 13 września 2021 roku przez p. Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu MSWiA za w pełni uzasadnione uważa uwzględnienie w kwotach podwyżek na lata 2023-2025 co najmniej waloryzacji wynagrodzeń z tytułu inflacji powiększonej o jeden punkt procentowy. Byłby to mechanizm dający funkcjonariuszom realny wzrost uposażeń niwelujący wzrost cen i usług i wraz z częścią modernizacyjną (226 zł/etat) w sposób istotny zwiększałby kwotę podwyżki. Prezydium ZK ZZS „Florian” podjęło decyzję o zwołaniu w trybie pilnym posiedzenia Zarządu Krajowego ZZS „Florian”, które odbędzie się w dniu 16.09.2021 roku w formie wideokonferencji. Celem posiedzenia będzie przedstawienie członkom Zarządu pełnej informacji o przebiegu i wyniku dotychczasowych rozmów prowadzonych z ministrem SWiA.

Władze Związku Zawodowego Strażaków „Florian” zarówno indywidualnie jaki i w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podejmują wszelkie możliwe działania, aby słuszne postulaty funkcjonariuszy i pracowników PSP zostały uwzględniona na akceptowalnym poziomie.

Zespół prasowy ZK ZZS „Florian”

13 wrzesień 2021

W poniedziałek (13 września br.) odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA. Strona rządowa przedstawiła propozycje dotyczące nowej ustawy modernizacyjnej, której budżet - na cztery lata - wyniesie 10 miliardów 30 milionów złotych.

Na łączna kwotę ponad 10 miliardów złotych składają się dwie części. Pierwszy segment to cześć inwestycyjna, czyli m.in. nowy sprzęt, wyposażenie osobiste funkcjonariuszy czy inwestycje budowlane. W sumie na inwestycje zostanie przeznaczone 4 miliardy 364 miliony złotych.

Drugi segment nowej ustawy modernizacyjnej to wzmocnienie etatowe służb mundurowych oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych. Łącznie na tę część zaproponowano 5 miliardów 666 milionów złotych. Będą to kwoty dodatkowe, poza waloryzacją płac w sferze budżetowej.

Strona rządowa zaproponowała, aby w 2022 r. w pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy, wzmocnić motywacyjny system uposażeń w służbach mundurowych średnio o 200 zł na etat (217 złotych z nagrodą roczną). Do tego wzrostu uposażenia funkcjonariusze mogą doliczyć średnio na etat kolejne 271 złotych (z nagrodą roczną), które otrzymają od początku 2022 r. w ramach waloryzacji płac w sferze budżetowej. Oznacza to, że zgodnie z propozycją rządową od 1 stycznia 2022 r. średnie uposażenie funkcjonariusza służb mundurowych MSWiA wzrośnie - wraz z nagrodą roczną - o 488 złotych.

Zgodnie z propozycją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kolejnym roku obowiązywania ustawy, czyli od 1 stycznia 2023 r., dodatek dla wszystkich funkcjonariuszy wzrośnie o średnio 209 złotych (226 złotych z nagrodą roczną). Oznacza to, że po 1 stycznia 2023 r. - zgodnie z propozycją MSWiA - funkcjonariusz będzie zarabiał średnio o 714 złotych więcej niż obecnie. Dodatkowo strona związkowa podniosła w tym aspekcie kwestie konieczności waloryzacji uposażeń również w 2023 r.

Strona związkowa w trakcie dyskusji, odnosząc się do propozycji MSWiA, zawnioskowała o zwiększenie kwot podwyżki uposażeń. Postanowiono, iż uzgodnienie w tym zakresie będzie przedmiotem kolejnego spotkania, które zaplanowano na 20 września br.

Dodatkowo podczas spotkania wynegocjowano odmrożenie funduszu nagród zarówno w 2021, jak i w 2022 roku.

W poniedziałkowym (13 września br.) spotkaniu wzięli udział: Maciej Wąsik - sekretarz stanu w MSWiA; Rafał Jankowski - przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Marcin Kolasa - przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Krzysztof Oleksak - przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków "Florian"; Bartłomiej Mickiewicz - przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność", Krzysztof Hetman - przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.