Aktualności

01 sierpień 2021
(...) obawiamy się tego, że jeżeli nadal będziemy funkcjonować w rzeczywistości niedopowiedzeń, jeśli MSWiA nie położy kart na stół, to jesień może być w służbach mundurowych bardzo <<dynamiczna>>" - mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Krzysztof Oleksak, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Pytany o to czy grozi nam kolejny mundurowy protest dodaje, że jeśli MSWiA nie podejmie "rzeczywistego dialogu", "(...) taka sytuacja może mieć miejsce". 

Dominik Mikołajczyk: Kilka miesięcy temu FZZ SM wnioskowała do szefa MSWiA o pilne spotkanie w sprawie ustawy modernizacyjnej? Doszło ono do skutku?

Krzysztof Oleksak, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służba Mundurowych: Jesteśmy zaniepokojeni, gdyż do chwili obecnej nie ma żadnej reakcji ze strony ministra, więc ta sytuacja nas dziwi. Zakładaliśmy – i z resztą tak wydawało nam się po ostatnim spotkaniu z ministrem Maciejem Wąsikiem – że niebawem dojdzie do konkretnych rozmów o nowym programie wieloletnim dedykowanym służbom mundurowym. To nasze wystąpienie podyktowane było też pewnego rodzaju troską o sytuację, która może zaistnieć, jeśli tego programu by nie było lub nie wychodziłby on naprzeciw oczekiwaniom mundurowego środowiska.

Przedstawiciele MSWiA zapewniają, że prace nad ustawą są już ukończeniu. Wciąż jednak nie znamy założeń projektu. Z czego wynika ta zwłoka? Sądzi Pan, że wciąż ważą się losy tego, jaki kształt przybierze projekt? czytaj więcej …

01 lipiec 2021

W dniu 28 czerwca 2021 r. Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” otrzymał od Pana Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu w MSWiA pismo DP-WL-0231-65/020/MZ. Pismo stanowi odpowiedź na opinię znak ZKP-1601/4/21 przesłaną w dniu 12 maja 2021 r. w trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych dotyczącą bardzo ważnego dla funkcjonariuszy PSP projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (projekt z dnia 1 kwietnia 2021 r. zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 13 kwietnia 2021 r. poz. 632 - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345653).

Z przekazanego pisma wynika, że Ministerstwo w znacznym stopniu uwzględniło uwagi przekazane przez Zarząd Krajowy ZZS „Florian”.

 

pdfOpinia ZK ZZS „Florian”

pdfOdpowiedź MSWiA na opinię ZK ZZS „Florian”

28 czerwiec 2021

W dniu 24 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Hotelu Łazienkowski przy ul. 29 listopada 3 w Warszawie odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

W czasie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian Krzysztof Oleksak omówił bieżące działania podejmowane przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w której od 18 maja 2021 r. na najbliższą kadencję objął funkcję przewodniczącego.

pzk 1

W ostatnim czasie Federacja ZZSM wystąpiła do właściwych ministrów w sprawach rozpoczęcia konsultacji nowego programu modernizacji służb mundurowych oraz przeznaczenia dodatkowych środków na nagrody (wobec nieutworzenia w budżecie na rok 2021 funduszu nagród w poszczególnych służbach, przy jednoczesnym obciążeniu funkcjonariuszy znaczną ilością dodatkowych zadań wynikających z potrzeby przeciwdziałania pandemii COVID-19). Obecnie Federacja oczekuje pilnego spotkania z właściwymi ministrami w sprawie programu modernizacji, którego znacznie już opóźnione wdrożenie z niecierpliwością wyczekiwane jest przez środowisko służb mundurowych reprezentowanych przez związki zawodowe tworzące Federację. Aby realne było wprowadzenie programu od 01.01.2022 r. konsultacje programu powinny nastąpić niezwłocznie, co niestety na razie nie ma miejsca. Wdrożenie odpowiedniego programu modernizacji wynikające z porozumienia z dnia 08.11.2018 r. było zaplanowane od stycznia 2021 r., obecnie trudno znaleźć argumenty, aby takiego programu nie realizować. Władze Federacji są zobowiązane do sygnalizowania szefom resortów rosnącego wśród funkcjonariuszy i pracowników zaniepokojenia.

Podczas posiedzenia Zarządu Krajowego wskazano, że poza akcyjnością zwiększania nakładów na służby mundurowe w tym PSP, jaka jest realizowana przez ustawy modernizacyjne, których interwencyjny i ograniczony czasowo charakter nie daje oczekiwanej stabilności w służbach zasadnym jest wprowadzenie postulowanego wcześniej systemowego mechanizmu zwiększania funduszy płac i uposażeń w powiązaniu np. z inflacją.

pzk 2

Wiceprzewodniczący – Sekretarz ZK Krzysztof Jędrachowicz przekazał członkom Zarządu informacje z prac Prezydium za okres od 01.01.2021 r. do 23.06.2021 r. W tym okresie Prezydium ZK odbyło 7 protokołowanych posiedzeń. Poza bieżącą działalnością Przewodniczący ZK lub upoważnieni Wiceprzewodniczący brali m.in. udział w:

- spotkaniach ze stroną rządową i służbową (m.in. w dniach 14 i 25 maja br. miały miejsce spotkania z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejem Wąsikiem, w dniu 18.02.br. odbyło się spotkanie Prezydium z p. Edwardem Zarembą – Pełnomocnikiem MSWiA ds. związków zawodowych natomiast w dn. 19 luty i 28 kwietnia br. z Komendantem Głównym PSP – nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem),

- spotkaniach z p. Wiesławem Szczepańskim – Przewodniczącym Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,

- spotkaniu z p. Błażejem Spychalskim – Ministrem w Kancelarii Prezydenta RP.

W czerwcu br. w poczet organizacji Związku przyjęto kolejny nowy Zarząd Terenowy w Gorlicach (woj. małopolskie). Nowej organizacji gratulujemy i życzymy

Wiceprzewodniczący – Skarbnik ZK Mirosław Trojan dokonał omówienia i analizy przepływu składek członkowskich za I półrocze 2021 r. oraz wskazania procedury rozliczenia składek za rok 2020. Z uwagi na przedłużenie w okresie pandemii czasu na złożenie sprawodań finansowych za rok 2020 – do 30.06.2021 r. rozliczenie składek należnych Zarządowi Krajowemu nastąpi w czasie kolejnego posiedzenia.

W dalszej części posiedzenia Wiceprzewodniczący Jarosław Nowak oraz Krzysztof Jędrachowicz omówili projekt zmian rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażeń strażaków PSP (obejmujący m.in. wprowadzenie dodatku funkcyjnego) oraz przesłaną opinię.

Następnie kol. Sylwester Jerenkiewicz – Przewodniczący Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego omówił propozycje zmian w „Regulaminie przyznawania pomocy finansowej dla członków związku z budżetu Zarządu Krajowego”. Zaproponowane zmiany zostały jednomyślnie przyjęte przez wszystkich członków Zarządu.

Zarząd Krajowy na wniosek Komisji Inwentaryzacyjno – Kasacyjnej, który przedstawił kol. Paweł Renicki – Wiceprzewodnicący ZK podjął decyzję o likwidacji zbędnego, zużytego wyposażenia.

Dalej Przewodniczący poszczególnych Zarządów Wojewódzkich Związku zrelacjonowali bieżącą sytauację w województwach. Na podkreślenie zasługują problemy i punkty zapalne zgłaszane w dwóch województwach: dolnośląskim (KP PSP Kłodzko) i warmińsko – mazurskim (KM PSP Elbląg). Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego zapoznał członków Zarządu Krajowego z oświadczeniem podjętym przez władze Związku na szczeblu wojewódzkim. Treść oświadczenia jest dostępna na stronie Dolnośląskiego ZW: http://zzsflorian.kwpsp.wroc.pl/index.html

W powyższych sprawach władze Związku podejmować będą dalsze działania, w celu rozwiązania problemów.

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” podjął również 2 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członków Związku. Na wnioski skierowane za pośrednictwem Dolnośląskiego ZW i Łódzkiego ZW zostały przyznane dla członków związku środki w wysokości odpowiednio 5 tys. zł. i 1,5 tys. zł.

Ze związkowym pozdrowieniem

Krzysztof Oleksak

Przewodniczący ZK ZZS „Florian”

24 czerwiec 2021

W dniu 24 czerwca 2021 r. Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z pismami w sprawie nagród.

Poniżej publikujemy treść pism:

pdfwystąpienie do MSWiA nagrody

pdfwystąpienie do MS nagrody

 

Przewodniczący FZZSM

Krzysztof Oleksak

15 czerwiec 2021

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o spotkanie w celu rozpoczęcia konsultacji nowego programu modernizacji służb mundurowych. Ustanowienie kolejnego programu wieloletniego modernizacji służb mundurowych było jednym z punktów podpisanego 8 listopada 2018 roku przez członków Federacji porozumienia które doprowadziło wówczas do zakończenia akcji protestacyjnej. Poniżej publikujemy treść wystąpienia.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący FZZSM

pdfwystąpienie Federacji ZZSM

11 czerwiec 2021

fzzsm logo

W dniu 9 czerwca 2021 roku w Warszawie obradowało Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Podczas posiedzenia Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przedstawił aktualną sytuację w Służbie Więziennej oraz uzasadnił przyczyny podjętej przez władze związku decyzji o akcji protestacyjnej. Prezydium Federacji ZZSM po wysłuchaniu informacji podjęło decyzję o przyjęciu stanowiska popierającego postulaty Zarządu Głównego NSZZ FiPW.

06 11 photo

W dalszej części posiedzenia Prezydium Federacji omówiło stan realizacji Porozumienia
z 08.11.2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem „art. 15a” i kolejnego programu modernizacji służb mundurowych.

Prezydium Federacji postanowiło o skierowaniu wystąpienia do Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Finansów z wnioskiem o spotkanie w sprawie projektu nowego, wieloletniego programu modernizacji dla służb mundurowych. W ocenie Federacji aby dotychczasowe deklaracje obejmujące termin wdrożenia programu modernizacji służb mundurowych tj. 01.01.2022 mogły zostać zrealizowane, to obecnie jest to najwyższy czas na podjęcie rozmów o kształcie przyszłej „ustawy modernizacyjnej”. Środowisko służb mundurowych oczekuje spełnienia deklaracji składanych w tym zakresie przez stronę rządowa.

Federacja postanowiła również o skierowaniu wystąpień do MSWiA, MS, MF
z wnioskami o zasilenie służb dodatkowymi środkami finansowymi z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy.

 

Krzysztof Oleksak

Przewodniczący Federacji ZZSM

02 czerwiec 2021

W dniu 26 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian z udziałem Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS „Florian” – kol. Krzysztofa Oleksaka oraz bryg. Piotra Słowiaka – Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

27 maj 2021

Kwestie związane z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy to główny temat spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

27052021 spotkanie

Spotkanie odbyło się we wtorek (25 maja br.) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wzięli w nim udział: Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA; Sławomir Koniuszy, członek Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Marcin Kolasa, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”; Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Paweł Borek, zastępca przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

MSWiA rozpatrzyło propozycję związków zawodowych służb mundurowych odnośnie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Dotyczy to zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. Uzgodniono, że ta grupa funkcjonariuszy - w momencie podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę - będzie miała do wyboru dwie możliwości. Pierwsza to doliczenie przez tych funkcjonariuszy do emerytury mundurowej pracy cywilnej i tym samym pobieranie tylko emerytury mundurowej. Druga możliwość to niedoliczanie do emerytury mundurowej pracy cywilnej i zachowanie prawa do dwóch emerytur, tj. emerytury mundurowej i emerytury z ZUS (za pracę cywilną, po spełnieniu warunków wieku 60/65 lat). Strony uzgodniły, że MSWiA przygotuje odpowiednie przepisy w tym zakresie i przedstawi je związkom zawodowym.

W czasie spotkania przedstawiciele związków zawodowych podnieśli kwestie nowej ustawy modernizacyjnej. Strona związkowa zwróciła się z wnioskiem o możliwie pilne przyjęcie ustawy modernizacyjnej zgodnie z porozumieniem podpisanym 8 listopada 2018 r.

Związki zawodowe zwróciły się również z wnioskiem dotyczącym doprecyzowania przepisów w zakresie dodatku motywacyjnego po 25 latach służby. Odnosi się to do sytuacji, kiedy wypłata dodatku jest wstrzymana w wyniku złożenia subsydiarnego lub prywatnego aktu oskarżenia wobec funkcjonariusza oraz absencji chorobowej związanej ze służbą lub wypadkiem mającym związek ze służbą. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował, że kwestie te powinny być dokładnie przeanalizowane, a zmiana w tym zakresie byłaby możliwa przy najbliższej nowelizacji przepisów.

24 maj 2021

Mija dwa lata odkąd odszedł od nas Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – Jan Guz. Człowiek nietuzinkowy, współtwórca i wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, związkowiec z krwi i kości Szef i przyjaciel. Odszedł cicho, niespodziewanie, za wcześnie. W latach 1997 – 2004 był Wiceprzewodniczącym OPZZ, a od 2004 roku do swojej śmierci był przewodniczącym Konfederacji. Przewodniczący był człowiekiem o wielkim sercu, który był bardzo zaangażowany w sprawy społeczne. Nigdy nie przechodził obojętnie wobec niesprawiedliwości społecznej, zawsze stawał w obronie pracy i pracowników szczególną sympatią darzył, czego dawał wielokrotnie dowody strażak skupionych w naszym związku.

 miniatura Guz


Związek Zawodowy Strażaków „Florian” śp. Jana Guza pamięta takim, jakim był – wesołym, dowcipnym, lojalnym, szanującym ludzi, odważnym i zasadniczym.
Cześć jego pamięci!


Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian

18 maj 2021

W dniu 18 maja 2021 roku w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, która od 2006 r. skupia związki zawodowe działające w Policji (NSZZ Policjantów), Straży Granicznej (NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej), Służbie Więziennej (NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa), Państwowej Straży Pożarnej (ZZS „Florian”, NSZZ Pracowników Pożarnictwa) oraz Krajowej Administracji Skarbowej (ZZZSCRP).

W czasie posiedzenia najwyższe władze Federacji dokonały wyboru Przewodniczącego, którym został kol. Krzysztof Oleksak – ZZS „Florian”.

Członkowie Rady w swoich wystąpieniach podziękowali poprzedniemu przewodniczącemu – kol. Rafałowi Jankowskiemu za kierowanie Federacją w minionej kadencji.

Przewodniczący Krzysztof Oleksak w swoim wystąpieniu omówił główne zadania jakie w najbliższym czasie stoją przed Federacją oraz kierunki działań, które wymagają podjęcia.