Historia utworzenia ZZS "Florian"

Sąd Wojewódzki w Warszawie w dniu 17 marca 1993 roku zarejestrował Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN i jego Statut. Na zdjęciu poniżej akt podpisywania dokumentów rejstracyjnych w sądzie (od lewej: sędzia Anna Borkowska, Janusz Kwaszczyńsk, Piotr Kołodziński i Marek Dudek).


UCHWAŁA
z dnia 21 stycznia 1993 roku
w sprawie utworzenia
Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN”

My, niżej podpisani – działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (Dz.U. nr 55 poz. 234):
1. postanawiamy utworzyć Związek Zawodowy Strażaków „Florian” z tymczasową siedzibą w 05-120 Legionowo, ul. Mickiewicza 11 tel. 743177; 742888 w.33,
2. uchwalamy Statut Związku Zawodowego Strażaków „Florian” stanowiący integralną część niniejszej uchwały,
3. wybieramy Komitet Założycielski Związku Zawodowego Strażaków „Florian”
w składzie:

przewodniczący Piotr Kołodziński
członkowie Janusz Kwaszczyński
Marek Dudek1. zobowiązujemy Komitet Założycielski do:

 • złożenia w terminie do dn. 31 stycznia 1993 r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosku o zarejestrowanie ZZS „Florian”,
 • bezzwłocznego powiadomienia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o powołaniu ZZS „Florian”.
  • Piotr Kołodziński
  • Janusz Kwaszczyńsk
  • Tomasz Kołodziński
  • Marek Dudek
  • Sławomir Burczyński
  • Jacek Stefan Cendrowski
  • Dariusz Łazarczyk
  • Piotr Nowakowski
  • Krzysztof Goślicki
  • Elżbieta Zdziech

W nowej rzeczywistości politycznej kraju nam wszystkim jako pracobiorcom potrzebny jest silny związek zawodowy - z tym zgadzamy się chyba wszyscy.
Pozostaje pytanie - dlaczego przy już istniejących dwóch związkach zawodowych zdecydowaliśmy się założyć trzeci?

Z różnych przyczyn nasze środowisko zawodowe jest podzielone. Wyszliśmy z założenia, że jeżeli nie można doprowadzić do jedności dwóch związków zawodowych założymy trzeci, który być może zintegruje nasze środowisko.

Znamiennym jest fakt, że w nazwie odstąpiliśmy od powszechnie stosowanej formy „niezależny samorządny” - niezależni i samorządni musimy być w działaniu.
Nie należy też wyciągać pochopnych wniosków z nazwy „FLORIAN” - jesteśmy niezależni od wszystkich uznając tylko interesy naszych członków, dobro służby
i obowiązujące prawo.

Nie znaczy to jednak że Związek załatwi każdą sprawę - stwierdzenie takie byłoby po prostu kłamstwem. Jako Związek możemy podjąć każdą sprawę, nie możemy jednak gwarantować pozytywnego jej załatwienia - pewne dziedziny są poza naszymi uprawnieniami.

Zabezpieczając się przed - jakże często obserwowanym - oderwaniu się „góry” od „dołów” wprowadziliśmy do Statutu zapisy gwarantujące możliwość odwołania w każdej chwili naszych przedstawicieli ze wszystkich szczebli władzy związkowej.

Docelowo w naszej działalności musimy oprzeć się nie tylko na działaczach, lecz również na prawnikach, którzy wolni od ewentualnych nacisków strony służbowej będą bronić naszych interesów. Żeby to osiągnąć musimy mieć silne poparcie naszej grupy zawodowej. Nawet najlepsi radcy i działacze niewiele osiągną bez poparcia tych, których reprezentują. I nie czarujmy się działalnością społeczną - żeby skutecznie działać potrzebne są również fundusze i profesjonalizm.

W JEDNOŚCI SIŁA


Uchwałą Prezydium OPZZ z dnia 3 kwietnia 2001 roku Związek Zawodowy Strażaków „FLORIAN” został przyjęty do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Funkcję Przewodniczącego Zarządu Krajowego w poprzednich kadencjach pełnili Koledzy Piotr Kołodziński, Wiesław Puchalski oraz Krzysztof Oleksak.

Obecnie Przewodniczącym Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” jest Kolega Łukasz Kunek.