Aktualności

16 maj 2020

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pomimo pandemii COVID–19 kontynuowane są prace nad ,,projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych''. Projekt jest urzeczywistnieniem kolejnego punktu Porozumienia zawartego ze Związkami Zawodowymi w dniu 8 listopada 2018 r. W trakcie konsultacji publicznych zarówno Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych jak i Związek Zawodowy Strażaków „Florian”wnieśli uwagi, które w istotnej części zostały przez Resort uwzględnione. W najbliższym czasie przewidywane jest przesłanie projektu ustawy do Komitentu Stałego Rady Ministrów. Według zapewnień Minister będzie zabiegał o to, żeby udało się wprowadzić te rozwiązania od lipca 2020 r.

Poniżej publikujemy pismo Pana Macieja Wąsika - Sekretarza Stanu MSWiA zawierające w załączniku zestawienie w układzie tabelarycznym odnoszące się do poszczególnych uwag strony społecznej. Przypominamy iż nawet 2500 złotych dodatku za pozostanie w służbie mogą otrzymać funkcjonariusze po osiągnięciu pełnych uprawnień emerytalnych. Dodatki byłyby przeznaczone dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego złożyliby deklarację pozostania w służbie. Dodatek pierwszego stopnia, w wysokości 1,5 tys. zł brutto przysługiwałby funkcjonariuszom, którzy ukończyli 25 lat służby. Natomiast dodatek drugiego stopnia – w wysokości 2,5 tys. zł brutto otrzymaliby funkcjonariusze po 28,5 latach służby.

pdf pismo MSWiA DP-WL-0231-9/2020/WR z dnia 15 maja 2020 r.

pdf załącznik – tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych.

03 maj 2020

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy zrzeszeni w strukturach ZZS „Florian”.

Z okazji święta strażaków, nierozerwalnie związanego ze wspomnieniem Św. Floriana przesyłam w imieniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian” wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich członków i sympatyków naszego związku. Pragnę wszystkim Wam i Waszym rodzinom życzyć dużo wytrwałości w tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii. Święto strażaków to wspaniała okazja by podziękować za codzienny trud i ofiarną służbę wszystkim zawodowo i ochotniczo związanym ze służbą na rzecz społeczeństwa. Wyrazem tego podziękowania są niewątpliwie wyróżnienia i awanse otrzymywane w dniu 4 maja. Mają one szczególną wartość i wymiar są dla wszystkich nas powodem do dumy. Składam wszystkim wyróżnionym w tych dniach strażakom serdeczne gratulacje. Niech otrzymane nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz medale i odznaczenia będą dla Was powodem do satysfakcji i motywacją do dalszej służby i działalności społecznej. Wszystkim funkcyjnym i zaangażowanym bezpośrednio w prace związku pragnę przy tej okazji podziękować i wyrazić słowa uznania za Wasz trud i codzienne zaangażowanie w pracę na rzecz naszej organizacji.

W jedności siła!

/·/ Krzysztof Oleksak

Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS "Florian"

dzien strazaka 2020

01 maj 2020

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejm przyjął skierowany 28 kwietnia 2020 r. rządowy projekt nowelizacji ustawy dotyczący tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. Na te regulacje czeka niemała grupa mundurowych, w tym strażacy PSP. Nowelizacja zakłada bowiem wpisanie do tarczy antykryzysowej uprawnienia do pobierania pełnego uposażenia dla funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych przebywają na obowiązkowej kwarantannie.

Należy podkreślić iż przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w tym Zarządu Krajowego ZZS „Florian” podczas spotkania w dniu 24 marca 2020 r. informowali Pana Macieja Wąsika - Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, że zastosowanie rozwiązań umożliwiających przyznanie 100 proc. uposażenia dla funkcjonariuszy w czasie kwarantanny na podstawie regulacji zawartych w ustawach pragmatycznych poszczególnych służb stwarza istotne trudności.

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” dostrzegając wymienione trudności w stosowaniu art. 105b ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w dniu 17 marca 2020 r. skierował pismo do Komendanta Głównego PSP dotyczący m.in. trybu ustalania uprawnienia do pełnego uposażenia – dokładniej trybu stwierdzania, że zakażenie lub kwarantanna są związane ze szczególnymi warunkami służby. Uzyskana w dniu 16 kwietnia 2020 r. (pismo BK-I-077/8-2/20) odpowiedź potwierdziła, że stosowanie przepisów ustawy o PSP nie zawiera w tym zakresie jednoznacznego rozstrzygnięcia.

Rząd w przedmiotowym projekcie ustawy postanowił uregulować kwestię uposażeń dla mundurowych pozostających w kwarantannie w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.
Art. 43 pkt 3) rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi:
„po art. 4c dodaje się art. 4d i art. 4e w brzmieniu:
Art. 4d. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii żołnierzowi zawodowemu wykonującemu zadania służbowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19, za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19, przysługuje prawo do 100% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych zostali poddani obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19.
3. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 1, stwierdza w stosunku do:
1) żołnierza zawodowego, w rozkazie dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę;
2) funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, pisemnie przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniona przez niego osoba.”

Przepisy mają wejść w życie wraz z dniem ogłoszenia - jednak w przypadku funkcjonariuszy (w tym strażaków PSP) z mocą od 1 kwietnia 2020 roku. Po uchwaleniu przez Sejm ustawą zajmie się Senat.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – art. 43 pkt 3) dot. m.in. stażaków PSP – strona 36

pdf Pdf projektu ustawy

pdf Wniosek ZK ZZS „Florian”

pdf Pismo KG PSP BK-I-077/8-2/20

17 kwiecień 2020

Podczas X posiedzenia Sejmu w dniu 16 kwietnia 2020 r. na wniosek klubu parlamentarnego Lewicy  posłowie wysłuchali informacji Ministra SWiA w sprawie funkcjonowania szkół pożarniczych w czasie epidemii koronawirusa. Informacja dotyczyła w szczególności sytuacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie po przebadaniu wszystkich podchorążych zakażenie koronawirusem potwierdzono u 51 podchorążych.  Jak wynika ze złożonej w Sejmie informacji w opinii Komendanta Głównego PSP, którą podziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz  Kamiński w SGSP doszło do bardzo poważnego zaniedbania.

W trakcie swojego wystąpienia minister Mariusz Kamiński przedstawił kalendarium wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, których początek sięga 5 kwietnia 2020 r. Początkowo zgłoszenia podchorążych  były lekceważone. Ostatecznie po doniesieniach medialnych, w dniach 11, 12 i 15 kwietnia przeprowadzono badania na obecność koronawirusa u podchorążych, kadry i pracowników, w wyniku których zakażenie potwierdzono u 51 osób.

Osoby zakażone zostały przetransportowane do izolatorium zewnętrznego na terenie Warszawy, na pozostałych podchorążych nałożono obowiązkową kwarantannę do 26 kwietnia. W uzgodnieniu ze służbami sanitarnymi podchorążowie objęci kwarantanną zostali podzieleni na grupy, 127 podchorążych pozostało w uczelni, natomiast pozostali trafili do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy i do ośrodków szkolenia PSP w Pionkach, Tylnej Górze i Olsztynie.

Między 7 a 9 dniem kwarantanny u podchorążych zostaną przeprowadzone kolejne testy.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński przedstawiając informację o sytuacji w SGSP przypomniał, że na wniosek komendanta głównego PSP odwołał st. bryg. Jarosława Zarzyckiego z funkcji prorektora – zastępcy komendanta SGSP ds. operacyjnych.

Od 15 kwietnia 2020 r. wyjaśnieniem sytuacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zajmuje się specjalna komisja powołana przez Komendanta Głównego PSP. Niewykluczone są kolejne odwołania.

Sejm podczas tego samego posiedzenia (w nocy z 16 na 17 kwietnia 2020 r.) uchwalił uzupełnioną Tarczę antykryzysową 2.0. Dodatkowymi zasiłkami opiekuńczymi objęto funkcjonariuszy służb mundurowych w tym strażaków PSP. Tym samym podjęte w tej kwestii wysiłki przez ZZS „Florian” ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zakończyły się powodzeniem.

Sejm przyjął część senackich poprawek ws. tarczy antykryzysowej 2.0

Posłowie w nocy z 16 na 17 kwietnia 2020 r. zaakceptowali 45 z 95 poprawek Senatu do ustawy wprowadzającej tzw. tarczę antykryzysową 2.0. Tym samym tarcza, która ma pomóc gospodarce w walce z efektami koronawirusa, została przyjęta przez parlament. Przyjęte poprawki to w większości zmiany redakcyjne i legislacyjne. Parlamentarzyści zaakceptowali także zapis o stworzeniu mechanizmów usprawniających wprowadzanie tarczy finansowej.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Większość nowych przepisów ma obowiązywać od następnego dnia po ogłoszeniu.

Poniżej cytujemy zmiany wprowadzone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 … w celu objęcia dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym funkcjonariuszy służb mundurowych w tym strażaków PSP.

*******
 Art. 68. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) wprowadza się następujące zmiany:
 1) w art. 4:
 a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
 „W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w art. 3 ust. 2, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:”,
 b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
 „1a. W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w art. 3 ust. 2, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.”,
 c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
 „4. Zasiłki, o których mowa w ust. 1 i 1a, stanowiące dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, przyznaje się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r poz. 360), w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 i 1726), w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726), ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020), ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384) oraz ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505) i nie wlicza się do okresów, o których mowa odpowiednio w art. 121b ust. 3, w art. 125b ust. 3, w art. 105b ust. 3, w art. 136b ust. 3, art. 96b ust. 3, art. 102b ust. 3, w art. 194 ust. 3 oraz art. 233 ust. 2 tych ustaw.”;

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/ 

10 kwiecień 2020

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

09 kwiecień 2020

8 kwietnia 2020 r. Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” przekazał komendantowi głównemu PSP środki ochrony indywidualnej zakupione z funduszy związku, z przeznaczeniem dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej zaangażowanych w działania związane z epidemią COVID-19.

IMG 9832

1000 szt. półmasek ZF 0/35z FFP3 polskiego producenta i 1000 chemoodpornych rękawic nitrylowych spełniających wymagania normy EN 374 stawianych dla rękawic chroniących przed zagrożeniami chemicznymi i bakteriologicznymi.

Ufundowane przez związek przedmioty dołączą do środków ochrony indywidualnej przekazywanych przez komendanta Głównego PSP w miejsca, gdzie występują największe potrzeby.

Należy podkreślić iż Komenda Główna PSP wspiera podległe jednostki organizacyjne w zakresie wyposażenia w środki ochrony indywidualnej realizując duże zakupy centralne, ale w obecnej sytuacji, każda pomoc jest bardzo ważna.

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” postanowił wesprzeć działania Komendanta Głównego PSP i w ten sposób włączyć się w walkę z epidemią.

W imieniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian” przekazania na ręce st. bryg. Krzysztofa Hejduka – zastępcy komendanta głównego PSP dokonał wiceprzewodniczący – sekretarz związku Krzysztof Jędrachowicz.

06 kwiecień 2020

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” od początku epidemii COVID-19 aktywnie działa na rzecz strażaków i pracowników cywilnych PSP rozszerzając dotychczasowe zadania o te związane z zagrożeniami wynikającymi - szczególnie dla funkcjonariuszy - z faktu narażenia na wirus SARS-CoV-2 podczas wykonywania obowiązków służbowych, ale także zabieganiem o właściwe zabezpieczenie finansowe pracowników i strażaków PSP. Wymierne efekty dla poprawienia sytuacji w formacjach mundurowych w tym w PSP przynosi także współdziałanie Związku w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i bardzo dobre relacje z kierownictwem resortu.

W dniu 3 kwietnia 2020 r. otrzymaliśmy od Komendanta Głównego PSP odpowiedź, która odnosi się do części złożonego w dniu 17 marca 2020 r. wniosku. Nasz wniosek dotyczył istotnych dla funkcjonariuszy kwestii zabezpieczenia finansowego podczas sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi, objęcia kwarantanną lub choroby COVID-19. Szczególnie istotna dla strażaków jest kwestia narażenia zarówno na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w ramach realizacji obowiązków służbowych skutkująca po potwierdzeniu kontaktu z inną zakażoną osobą obowiązkową kwarantanną, a także możliwość wywołania choroby COVID-19. Jak widać z udzielonej odpowiedzi wiele istotnych problemów w służbie związanych z epidemią sygnalizowanych przez Zarząd Krajowy ZZS „Florian” zostało potwierdzonych również drogą służbową. Komendant Główny w dniu 23 marca 2020 r. wystosował więc do kierowników podległych jednostek organizacyjnych pismo BK-I-0754/11-2/20.

Z uwagi na pojawiające się niejasności w zakresie objęcia funkcjonariuszy resortu SWiA, w tym strażaków PSP dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym uregulowanym bezpośrednio w ustawach COVID-19 (co znalazło wyraz m.in. w artykułach prasowych: artykuł p. Pauliny Szewioły w Gazecie Prawnej: “Rodzic w mundurze bez wsparcia ekstra” - https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57236,2-kwietnia-2020/70369,Gazeta-Prawna/717511,Rodzic-w-mundurze-bez-wsparcia-ekstra.html oraz publikacji w serwisie internetowym NSZZ Policjantów https://nszzp.pl/przeglad-prasy/gazeta-prawna-rodzic-w-mundurze-bez-wsparcia-ekstra/). Podniesione wątpliwości oraz działania w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odniosły skutek, a mianowicie w dniu 5 kwietnia 2020 r. Wiceminister SWiA Maciej Wąsik poinformował Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, że zgodnie z naszym wnioskiem, MSWiA zgłosiło poprawkę do ustawy o COVID-19 dotyczącą dodatkowych dni na opiekę nad dzieckiem dla funkcjonariuszy służb mundurowych do Kancelarii Premiera.
Ustawa COVID-19 ma być nowelizowana w nadchodzącym tygodniu.

W załączeniu:

pdf Wniosek ZK ZZS „Florian”

pdf Odpowiedź KG PSP w tym pismo BK-I-0754/11-2/20

https://www.infosecurity24.pl/bedzie-nowelizacja-specustawy-chodzi-o-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-dla-mundurowych

 

31 marzec 2020

W dniu 30 marca 2020 r. Prezydent RP - Andrzej Duda złożył swój podpis pod ustawą budżetową na rok 2020, w której od 1 stycznia 2020 r. m.in. dla funkcjonariuszy PSP zwiększono kwotę bazową z 1.523,29 zł do 1.614,69 zł.

25 marzec 2020

W dniu 24 marca 2020 r. w siedzibie MSWiA w Warszawie w odpowiedzi na inicjatywę Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odbyło się spotkanie, którego głównym celem było omówienie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Wiceminister SWiA Maciej Wąsik rozpoczynając spotkanie odnosząc się do aktualnej sytuacji podziękował, za postawę wszystkich służb mundurowych prezentowaną przy działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, a także podkreślił, że resortowi bardzo zależy na dobrej współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w podległych formacjach.

Odnosząc się bezpośrednio do tematu spotkania Wiceminister podkreślił, że tylko powszechność świadczenia motywacyjnego nadaje sens zaproponowanym zmianom ustawowym, wprowadzenie dodatkowych kryteriów było podyktowane sygnalizowanymi do resortu mankamentami okresowego opiniowania służbowego.

W czasie spotkania strona związkowa podkreśliła, że projekt w obecnym brzemieniu w swojej najistotniejszej kwestii, a mianowicie świadczenia motywacyjnego nie spełnia kryterium powszechności. Kryterium powszechności będzie gwarantowane poprzez spełnienie kryteriów stażu służby (powyżej 25 lat) oraz uwzględnienie ostatniej opinii służbowej, która ma ustalony zarówno tryb sporządzania, jak i tryb odwoławczy. Właściwie stosowane przepisy regulujące opiniowanie służbowe w każdej z formacji są wystarczającym mechanizmem możliwym do zastosowania zarówno w procesie przyznawania świadczenia, jak również przy wprowadzaniu ograniczeń w jego przyznawaniu. Obecny kształt projektu ustawy wprowadzający nie omawiane wcześniej wydawanie przez przełożonych niesformalizowanej opinii, w której miałby być zawarty poza ostatnią okresową opinią służbową – stopień trudności, złożoność i sposób realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariusza oraz efekty pracy odbierane jest powszechnie w środowisku mundurowym – w każdej ze służb - jako mechanizm uznaniowego, a nie powszechnego charakteru tego świadczenia.
Przedstawiciele resortu takie stanowisko wszystkich uczestniczących w spotkaniu związków zawodowych odebrali ze zrozumieniem. Konieczne jest jednak uwzględnienie tych argumentów w pisemnych opiniach do projektu ustawy, co umożliwi ich wprowadzenie w ostatecznym kształcie ustawy.

Strona związkowa omówiła także pozostałe uwagi do przedstawionego projektu, które dotyczyły m.in. szczegółów w zakresie wyżywienia, postępowań dyscyplinarnych (dotyczy Policji i SG) oraz uwzględnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30.10.2018 r. sygn. K 7/15 (dotyczy funkcjonariuszy Policji).

Kolejną poruszoną kwestią, była sytuacja w poszczególnych formacjach związana z epidemią SARS-CoV-2. Związki zawodowe zrzeszone w Federacji ZZSM zabiegają o uwzględnienie w nowelizacji specustawy COVID-19 aby funkcjonariusze otrzymywali 100% uposażenia, w sytuacji kwarantanny oraz choroby wywołaniej koronawirusem po narażeniu w toku służby, a także objęcie funkcjonariuszy rozwiązaniami wprowadzanymi dla pracowników – m.in. objęcie ochroną opiekunów dzieci do lat 12, a nie jak ma to obecnie miejsce do lat 8.

Na podkreślenie zasługuje wspólny wniosek odnoszący się do obecnej sytuacji epidemii koronawirusa – a mianowicie, że wszyscy powinniśmy wspierać działania rządu mające na celu ograniczenie epidemii do poziomu możliwości służby zdrowia – jest to cel, który ma za zadanie uchronić nas przed sytuacją jaka wystąpiła m.in. we Włoszech. Związki zawodowe działające w Federacji ZZSM dokładają wszelkich starań aby w ramach posiadanych możliwości dbać zarówno o bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników w poszczególnych formacjach ale też prowadzą działania informacyjne.

Ze strony związkowej poruszone zostały jeszcze kwestie:
- braku projektu zmian ustawy emerytalnej w zakresie tzw. art. 15a. Wynikający z Porozumienia termin przedstawienia przez resort propozycji realizacji tego postulatu minął (31.12.2020 r.).
- prac nad zapowiadaną przez resort ustawą o rozwoju służb mundurowych, która miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

W obu tych zakresach Wiceminister Maciej Wąsik udzielił informacji, że w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem, a przede wszystkim nie możliwych do przewidzenia skutków ekonomicznych do czasu ustania zagrożenia i uzyskania wiedzy o stanie finansów publicznych nie zostaną przedstawione konkretne projekty tych rozwiązań. Resort w dalszym ciągu deklaruje wolę wywiązania się z obu tych deklaracji – konkrety poznamy jednak dopiero po zażegnaniu zagrożenia epidemicznego. Dopiero wówczas wznowione zostaną w tym zakresie prace – wg deklaracji resortu z udziałem strony społecznej.

W załączeniu komunikat Federacji ZZSM.

W jedności siła!
Zespół prasowy Prezydium ZK ZZS Florian

pdfkomunikat FZZSM

19 marzec 2020

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” z uwagi na otrzymywane zapytania w sprawie ochrony ubezpieczeniowej strażaków i pracowników PSP w związku z pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 publikuje otrzymane w dniu dzisiejszym oficjalne stanowisko PZU Życie SA w sprawie odpowiedzialności i ochrony ubezpieczeniowej, którą objęte są osoby w ramach Programu Ubezpieczenia Grupowego PSP 2014.

Poniżej stanowisko PZU Życie SA

pdfStanowisko