Aktualności

24 lipiec 2020

24 lipca 2020 r. podczas 15 Plenarnego Posiedzenia Sejmu RP posłowie głosowali nad przyjęciem rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.

14 lipiec 2020

W dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 9:00 odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, w czasie którego przeprowadzono pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnęrznych oraz Służby Więziennej – druk sejmowy nr 432.

29 czerwiec 2020

Poniżej publikujemy odpowiedź, jakiej udzielił nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP na wystąpienie naszego związku w sprawie nagrodzenia strażaków biorących udział w działaniach związanych z pandemią COVID-19.

16 czerwiec 2020

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Krajowego ZZS „Florian” do Komendanta Głównego PSP w sprawie nagrodzenia strażaków biorących bezpośredni udział w czynnościach związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

 

Pismo

06 czerwiec 2020

W dniu 5 czerwca 2020 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik spotkał się z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. 

29 maj 2020

W dniu 28 maja 2020 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego PSP z Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Spotkanie przebiegało przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności wynikających z uwarunkowań związanych z epidemią.

22 maj 2020

Rok temu pożegnaliśmy Jana Guza - Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, współtwórcę i wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, związkowca z krwi i kości.

16 maj 2020

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pomimo pandemii COVID–19 kontynuowane są prace nad ,,projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych''. Projekt jest urzeczywistnieniem kolejnego punktu Porozumienia zawartego ze Związkami Zawodowymi w dniu 8 listopada 2018 r. W trakcie konsultacji publicznych zarówno Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych jak i Związek Zawodowy Strażaków „Florian”wnieśli uwagi, które w istotnej części zostały przez Resort uwzględnione. W najbliższym czasie przewidywane jest przesłanie projektu ustawy do Komitentu Stałego Rady Ministrów. Według zapewnień Minister będzie zabiegał o to, żeby udało się wprowadzić te rozwiązania od lipca 2020 r.

Poniżej publikujemy pismo Pana Macieja Wąsika - Sekretarza Stanu MSWiA zawierające w załączniku zestawienie w układzie tabelarycznym odnoszące się do poszczególnych uwag strony społecznej. Przypominamy iż nawet 2500 złotych dodatku za pozostanie w służbie mogą otrzymać funkcjonariusze po osiągnięciu pełnych uprawnień emerytalnych. Dodatki byłyby przeznaczone dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego złożyliby deklarację pozostania w służbie. Dodatek pierwszego stopnia, w wysokości 1,5 tys. zł brutto przysługiwałby funkcjonariuszom, którzy ukończyli 25 lat służby. Natomiast dodatek drugiego stopnia – w wysokości 2,5 tys. zł brutto otrzymaliby funkcjonariusze po 28,5 latach służby.

pdf pismo MSWiA DP-WL-0231-9/2020/WR z dnia 15 maja 2020 r.

pdf załącznik – tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych.

03 maj 2020

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy zrzeszeni w strukturach ZZS „Florian”.

Z okazji święta strażaków, nierozerwalnie związanego ze wspomnieniem Św. Floriana przesyłam w imieniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian” wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich członków i sympatyków naszego związku. Pragnę wszystkim Wam i Waszym rodzinom życzyć dużo wytrwałości w tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii. Święto strażaków to wspaniała okazja by podziękować za codzienny trud i ofiarną służbę wszystkim zawodowo i ochotniczo związanym ze służbą na rzecz społeczeństwa. Wyrazem tego podziękowania są niewątpliwie wyróżnienia i awanse otrzymywane w dniu 4 maja. Mają one szczególną wartość i wymiar są dla wszystkich nas powodem do dumy. Składam wszystkim wyróżnionym w tych dniach strażakom serdeczne gratulacje. Niech otrzymane nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz medale i odznaczenia będą dla Was powodem do satysfakcji i motywacją do dalszej służby i działalności społecznej. Wszystkim funkcyjnym i zaangażowanym bezpośrednio w prace związku pragnę przy tej okazji podziękować i wyrazić słowa uznania za Wasz trud i codzienne zaangażowanie w pracę na rzecz naszej organizacji.

W jedności siła!

/·/ Krzysztof Oleksak

Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS "Florian"

dzien strazaka 2020

01 maj 2020

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejm przyjął skierowany 28 kwietnia 2020 r. rządowy projekt nowelizacji ustawy dotyczący tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. Na te regulacje czeka niemała grupa mundurowych, w tym strażacy PSP. Nowelizacja zakłada bowiem wpisanie do tarczy antykryzysowej uprawnienia do pobierania pełnego uposażenia dla funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych przebywają na obowiązkowej kwarantannie.

Należy podkreślić iż przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w tym Zarządu Krajowego ZZS „Florian” podczas spotkania w dniu 24 marca 2020 r. informowali Pana Macieja Wąsika - Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, że zastosowanie rozwiązań umożliwiających przyznanie 100 proc. uposażenia dla funkcjonariuszy w czasie kwarantanny na podstawie regulacji zawartych w ustawach pragmatycznych poszczególnych służb stwarza istotne trudności.

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” dostrzegając wymienione trudności w stosowaniu art. 105b ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w dniu 17 marca 2020 r. skierował pismo do Komendanta Głównego PSP dotyczący m.in. trybu ustalania uprawnienia do pełnego uposażenia – dokładniej trybu stwierdzania, że zakażenie lub kwarantanna są związane ze szczególnymi warunkami służby. Uzyskana w dniu 16 kwietnia 2020 r. (pismo BK-I-077/8-2/20) odpowiedź potwierdziła, że stosowanie przepisów ustawy o PSP nie zawiera w tym zakresie jednoznacznego rozstrzygnięcia.

Rząd w przedmiotowym projekcie ustawy postanowił uregulować kwestię uposażeń dla mundurowych pozostających w kwarantannie w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.
Art. 43 pkt 3) rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi:
„po art. 4c dodaje się art. 4d i art. 4e w brzmieniu:
Art. 4d. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii żołnierzowi zawodowemu wykonującemu zadania służbowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19, za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19, przysługuje prawo do 100% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych zostali poddani obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19.
3. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 1, stwierdza w stosunku do:
1) żołnierza zawodowego, w rozkazie dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę;
2) funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, pisemnie przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniona przez niego osoba.”

Przepisy mają wejść w życie wraz z dniem ogłoszenia - jednak w przypadku funkcjonariuszy (w tym strażaków PSP) z mocą od 1 kwietnia 2020 roku. Po uchwaleniu przez Sejm ustawą zajmie się Senat.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – art. 43 pkt 3) dot. m.in. stażaków PSP – strona 36

pdf Pdf projektu ustawy

pdf Wniosek ZK ZZS „Florian”

pdf Pismo KG PSP BK-I-077/8-2/20