Aktualności

13 styczeń 2022

W dniu 12 stycznia 2022 r. w siedzibie KG PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w składzie:
- Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Federacji ZZSM, Przewodniczący ZK ZZS „Florian”;
- Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów;
- Marcin Kolasa – Przewodniczący ZG NSZZ FSG;
- Czesław Tuła – Przewodniczący ZG NSZZ FiPW;
- Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa;
- Sławomir Kołodko – Przewodniczący Zrzeszenia ZZ Służby Celnej.

Na zaproszenie władz Federacji ZZSM w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele związków emerytów i rencistów formacji mundurowych:
- Zygmunt Politowski – Prezes ZG Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
- Paweł Wierzch – Sekretarz ZG Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej,
- Jarosław Kęsicki - przedstawiciel Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

1

 

Głównymi tematami posiedzenia Prezydium Federacji ZZSM były:

- omówienie aktualnej sytuacji w służbach mundurowych związanej z wprowadzeniem tzw. „Polskiego Ładu”, w tym skutki i konsekwencje jakie już wystąpiły, a także mogą wystąpić w przyszłości zarówno dla funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytów i rencistów poszczególnych formacji jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania naprawcze;
- omówienie działań dotychczas podjętych przez władze Federacji ZZSM oraz ustalenie planu dalszego postępowania mającego na celu wprowadzenie odpowiednich korekt do tzw. „Nowego Ładu” aby deklaracje złożone przez przedstawicieli rządu RP o korzystności lub neutralności rozwiązań zawartych w tych regulacjach dla funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytów i rencistów mundurowych zostały realnie wprowadzone w życie;
- omówienie wdrażania porozumień zawartych przez poszczególne związki zawodowe z właściwymi ministrami, w tym obejmujących programy modernizacji poszczególnych formacji w ramach służb mundurowych mających swoją reprezentację w FZZSM, a także objęcia odpowiednimi programami modernizacji wszystkich służb mundurowych mających reprezentację w Federacji. 

Uczestnicy posiedzenia zgodnie podkreślili, że wejście w życie tzw. „Polskiego Ładu” spowodowało szereg negatywnych skutków we wszystkich formacjach, których reprezentację stanowią związki zawodowe tworzące Federację ZZSM (tj. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej oraz Służbie Celno-Skarbowej), a także dla emerytów i rencistów ww. formacji. Negatywne skutki dotyczą przede wszystkim trzech aspektów:
- zmniejszenia wypłaconych wynagrodzeń, uposażeń, emerytur i rent od poziomu wielokrotnie niższego niż deklarowany przez rząd. Obniżenie wypłat następowało już od poziomu zbliżonego do średniej krajowej podczas gdy deklarowany przez rząd poziom korzyści lub neutralności wdrożonego programu reform miał być na poziomie 12800 zł brutto miesięcznie;
- zamieszania w poszczególnych formacjach, a także niepewności i dużego niezadowolenia, a nawet oburzenia funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów spowodowanych nieoczekiwanym i odmiennym od deklarowanych założeń bezpośrednim oddziaływaniem rozwiązań wprowadzonych „na ostatnią chwilę”, bez odpowiedniego przygotowania;
- pospiesznym korygowaniem ustawowego „Polskiego Ładu” w trybie rozporządzenia Ministra Finansów co prowadzi do pogłębienia niepewności i może mieć odsunięte w czasie negatywne skutki na etapie dokonywania rozliczeń podatkowych za rok 2022 w 2023 r. 

Władze Federacji jako jeden z pierwszych podmiotów zwróciły uwagę na negatywne i jak się okazuje nie dostrzegane wcześniej skutki wdrażanych reform, a obecnie podtrzymują stanowisko z dnia 23 grudnia 2021 r. i oczekują wywiązania się przez stronę rządową ze złożonych deklaracji tj. wdrożenia rozwiązań, które zrekompensują funkcjonariuszom, a także emerytom i rencistom służb mundurowych negatywne skutki finansowe wprowadzonych regulacji tak aby zapewnić co najmniej neutralność programu na poziomie 12800 zł brutto miesięcznie, a także uchronią od negatywnych następstw przy rozliczeniu rocznym w 2023 roku.
Federacja ZZSM będzie podejmowała dalsze działania w tym celu w aktywnej współpracy także z władzami związków emerytów i rencistów funkcjonującymi w poszczególnych służbach mundurowych. Obecnie przygotowywane są kolejne robocze spotkania.
Władze poszczególnych związków oczekują również pilnych spotkań z właściwymi Ministrami (MSWiA, MS i MF) w celu omówienia aktualnej sytuacji w formacjach, a także pełnego wdrożenia zawartych w 2021 r. porozumień. W ramach wdrożenia Porozumienia zawartego w dniu 24.09.2021 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oczekiwane jest pilne powołanie i rozpoczęcie prac Zespołu do spraw analizy rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych służb resortu spraw wewnętrznych w tym dotyczących systemu uposażeń, a także zakończenia prac nad nowelizacją tzw. „art. 15a”.

 

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący Federacji ZZSM

 

 

 

13 styczeń 2022

W dniu 12 stycznia 2022 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady współtworzonej przez związki zawodowe Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin „Solidarni”. W posiedzeniu brali udział wszyscy członkowie Rady tj. przewodniczący struktur krajowych związków zawodowych działających w PSP. 

zdjęcie1

Przewodnictwo w Radzie Fundacji w roku 2022 objął Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Rada Fundacji postanowiła o powołaniu nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji. Prezesem Zarządu Fundacji został wybrany kol. Radosław Pełka (ZZS „Florian”), funkcję Wiceprezesów Zarządu obejmują: kol. Piotr Ciosek (NSZZ „Pracowników Pożarnictwa) oraz kol. Tomasz Richert (KSP NSZZ „Solidarność’), natomiast Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Fundacji został kol. Zbigniew Rogodziński (NSZZ „Pracowników Pożarnictwa).

Ponadto podczas posiedzenia omówiono sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Fundacji oraz określono kierunki działania i plany na rok 2022.

zdjęcie2

 

 

06 styczeń 2022

Jest reakcja rządu na działania związków zawodowych służb mundurowych wyrażone w stanowisku Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 23 grudnia 2021 roku.

29 grudzień 2021

Poniżej publikujemy pismo otrzymane w dniu dzisiejszym od Sekretarza Stanu MSWiA Macieja Wąsika informujące o podjęciu przez resort działań mających na celu zniwelowanie niekorzystnych zmian które mogłyby dotknąć funkcjonariuszy w wyniku wejścia w życie Polskiego ładu.

word pismo MSWiA

23 grudzień 2021

Poniżej publikujemy stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 23 grudnia 2021 r.

 

 

 

pdf Stanowisko FZZSM Polski Ład - link do pliku pdf

20 grudzień 2021

W dniu 16 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej Komendy Głównej PSP Warszawie przy ul. Podchorążych 38 odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

03 grudzień 2021

W dniach 1 – 2 grudnia 2021 r. w Sejmie RP miały miejsce prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (tzw. ustawa modernizacyjna).

image1

Rządowy projekt ustawy rozpatrywany jest w trybie pilnym.

Istotną zmianą do pierwotnego projektu ustawy było m.in. objęcie programem modernizacji także formacji podległej resortowi sprawiedliwości tj. Służby Więziennej.

image2

Należy podkreślić iż główne założenia programu modernizacji dotyczące Państwowej Straży Pożarnej nie uległy zmianie. 

Nowa ustawa modernizacyjna na lata 2022 – 2025 obejmie kwotę ponad 12 mld zł z czego 10 mld 30 mln zł na służby podległe resortowi spraw wewnętrznych i administracji. 

5 mld 666 mln zł stanowić będzie część płacową funkcjonariuszy MSWiA, która ma być przeznaczona na:
- podwyżki uposażeń funkcjonariuszy (od 01.01.2022 r. przeciętnie 677 zł brutto wraz z nagrodą roczną);
- podwyżki płac pracowników cywilnych PSP (winny objąć obligatoryjne uzupełnienie do minimalnej krajowej, a następnie waloryzację oraz środki z ustawy modernizacyjnej dające 356 zł z nagrodą roczną) – należy zwrócić uwagę, że w toku obecnych prac legislacyjnych podjęte zostały próby zwiększenia kwot podwyżek dla pracowników cywilnych służb mundurowych podległych resortowi spraw wewnętrznych w tym PSP.
- nakłady na zwiększenie etatowe formacji – łącznie 750 etatów w PSP w perspektywie 4 lat.
- nakłady na przeszeregowania funkcjonariuszy co przekłada się na kwotę 10 mln w skali każdego roku dla Państwowej Straży Pożarnej. 

- 800 milionów złotych zostanie przeznaczonych na inwestycje budowlane (łącznie 120 inwestycji, w tym: 53 nowe komendy i jednostki ratowniczo – gaśnicze, 67 remontów i modernizacji).

- nakłady na ochronę osobistą strażaka - nowe umundurowanie koszarowo - sztabowe, ale również umundurowanie bojowe i środki ochrony osobistej strażaka. Na ten cel będzie 100 milionów złotych.

W posiedzeniach Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian”.

image3

W dniu 2 grudnia 2021 r. Sejm RP zakończył prace nad pilnym rządowym projektem ustawy o ustanowieniu programu modernizacji w służbach podległych MSWiA w latach 2022-2025. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 430 posłów, pięciu było przeciw a jeden wstrzymał się od głosu. Program modernizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Ustawą zajmie się teraz Senat RP. W związku z tym, że projekt ustawy modernizacyjnej procedowany jest jako pilny, Senat ma na to 14 dni (a nie jak w trybie zwykłym 30 dni). Zatem wiele wskazuje na to, że jeszcze w grudniu prace nad ustawą się zakończą.  

Zespół Prasowy Prezydium ZK ZZS „Florian”

02 grudzień 2021
W dniu dzisiejszym w godzinach porannych w m. Czernikowo (pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie) doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia.
 
Jadący alarmowo do zdarzenia samochód OSP Czernikowo zderzył się z pojazdem ciężarowym.
W wyniku zderzenia, dwoje druhów poniosło śmierć a trzech zostało rannych. Wśród rannych, dwóch druhów to osoby będące funkcjonariuszami.
 
W imieniu Zarządu Krajowego składam  na ręce najbliższych i całej społeczności strażackiej  wyrazy głębokiego współczucia w obliczu zaistniałej tragedii.
 
,,Ten jest większy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych"
 
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian"
26 listopad 2021

W czwartek 25 listopada 2021 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zorganizowano obchody 40. rocznicy strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej (WOSP).

Uroczystości jubileuszowe poprzedziła uroczysta msza odprawiona w kościele św. Stanisława Kostki, której przewodniczył arcybiskup metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. 

Msza 1

Udział w nabożeństwie wzięli: Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcą nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem, Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni wraz z kadrą kierowniczą uczelni, przedstawiciele Senatu Uczelni, przedstawiciele związków zawodowych PSP, w tym delegacja Związku Zawodowego Strażaków „Florian”: Krzysztof Jędrachowicz – Wiceprzewodnicący Zarządu Krajowego, st. bryg. Radosław Pełka, bryg. w st. spocz. Krzysztof Woźniak,  a przede wszystkim sami Uczestnicy ówczesnego strajku.

Następnie przy grobie ks. J. Popiełuszki złożone zostały wiązanki kwiatów .

AY1I6813

Wyrażając szacunek do tamtych wydarzeń, delegacje złożyły również kwiaty pod tablicami upamiętniającymi strajk oraz postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które znajdują się przy wejściu do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej od ul. Juliusza Słowackiego. 

AY1I7080

W dalszej części obchodów odbyło się okolicznościowe spotkanie. Podczas uroczystości wręczono okolicznościowe wyróżnienia uczestnikom wydarzeń sprzed 40 lat, przypomniano genezę, przebieg tych ważnych dni z przełomu listopada i grudnia 1981 roku, a także pacyfikację strajku. 

Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian” Krzysztof Oleksak z okazji Jubileuszu 40-lecia strajku w WOSP skierował list gratulacyjny na ręce nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego Rektora – Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz st. bryg. w st. spocz. Ryszarda Stępkowskiego – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 40-lecia strajku w WOSP.

List gratulacyjny - pdf 

Zespół prasowy Prezydium ZK ZZS „Florian”

Zdjęcia:

bryg. Karol Kierzkowski – KG PSP

25 listopad 2021

W dniach 23 -24 listopada 2021 r. w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

W dniu 23 listopada 2021 r. w posiedzeniu Prezydium wziął udział Pan nadbryg. Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

20211123 110040

W czasie spotkania z Komendantem Głównym PSP omówiono wiele istotnych kwestii związanych z aktualną sytuacją w naszej formacji oraz podejmowanymi, w tym we współpracy z przedstawicielami ZZS „Florian” działaniami, i tak:

- strażacy PSP w listopadzie i grudniu br. powinni otrzymać dodatki motywacyjne. Na podstawie polecenia KG PSP powinno to nastąpić w dwóch transzach do końca bieżącego roku w przyznanej wysokości. Zgodnie z § 4 Porozumienia MSWiA z centralami związków zawodowych zawartego w dniu 24.09.2021 r. dodatki motywacyjne przyznawane są z dodatkowego funduszu w wysokości 6% uposażeń planowanych na rok 2021 w ramach realizacji zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021;

- sposób i kryteria ww. specjalnych dodatków motywacyjnych (zgodnie z przekazanym drogą służbową poleceniem Pana Komendanta Głównego) właściwi przełożeni służbowi powinni uzgodnić z zakładowymi organizacjami związkowymi. Strony powinny dołożyć niezbędnych starań, aby możliwie szybko i odpowiedzialnie dokonać niezbędnych uzgodnień umożliwiających spożytkowanie ww. środków. Komenda Główna PSP nie wydawała wytycznych dotyczących wysokości specjalnych dodatków motywacyjnych przyznawanych strażakom, w tym kierownikom jednostek organizacyjnych oraz ich zastępcom. Stronami uprawnionymi do ustalania wszystkich kryteriów w tym zakresie są właściwi Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP i działające w tych jednostkach zakładowe organizacje związkowe. Jeśli pojawią się trudności w ustaleniu zasad rozdziału środków przeznaczonych w budżetach na specjalne dodatki motywacyjne to z zachowaniem właściwej drogi należy informować wyższe organy Związku. Drogą służbową raportowane będą również poziom wykorzystania funduszu oraz informacja o jednostkach organizacyjnych PSP, w których nie dokonano uzgodnień;

- wprowadzony dodatek funkcyjny znalazł obecnie zastosowanie dla około 10% stanu osobowego funkcjonariuszy PSP. W dalszym ciągu będą podejmowane wspólne działania, aby odpowiednio motywować funkcjonariuszy i realnie umożliwić korzystanie z przysługującego uprawnienia w postaci dodatku funkcyjnego;

- w ramach pracy w Zespole KG PSP powołanego do opracowania projektu rozwiązań w zakresie kwalifikacji i uposażenia strażaków PSP, przedstawiciel ZZS „Florian” wyartykułował potrzebę większego docenienia grup zaszeregowania 7-10 (w ramach ustalenia przeznaczenia kwoty 10 mln zł, która dla naszej formacji została oszacowana na realizację § 2 Porozumienia MSWiA z centralami związków zawodowych z dnia 24.09.2021). Dotychczasowe wyniki prac zespołu w tym zakresie będą podlegały jeszcze przepracowaniu w czasie najbliższego posiedzenia Zespołu w dniach 30.11-01.12.2021 r., tak aby możliwie szybko przedstawić Komendantowi Głównemu wiążące rekomendacje i projekt rozwiązania legislacyjnego odpowiadającego oczekiwaniom środowiska pożarniczego;

- omówiono aktualną sytuację na wschodniej granicy kraju oraz udział strażaków PSP.

20211123 110026

W czasie posiedzenia Prezydium ZK podjęło decyzje i ustaliło działania na najbliższy czas, i tak:

- podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia nowej organizacji ZZS „Florian” w Siemiatyczach (woj. podlaskie). Omówiono organizacyjny rozwój Związku. Nowe organizacje ZZS „Florian”, które powstały w ostatnim okresie wskazują na duży potencjał Związku i świadczą o dobrych perspektywach dalszego działania. Władze Związku podejmują wszelkie możliwe działania, aby słuszne interesy strażaków PSP były właściwie reprezentowane;

- omówiono bieżącą działalność współprowadzonej przez ZZS „Florian” Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz członkom ich rodzin „SOLIDARNI”. W 2022 roku Przewodniczący ZK ZZS „Florian” obejmie przewodnictwo Rady Fundacji. Planowane są kolejne działania pozwalające na dalszy rozwój Fundacji i jeszcze lepszą pomoc dla statutowych beneficjentów;

- omówiono stan zaawansowania przygotowań do obchodów jubileuszu 15-lecia utworzonej w 2006 r. z udziałem ZZS „Florian” Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych;

- przeanalizowano złożone wnioski dotyczące pomocy finansowej ze środków Zarządu Krajowego i wypracowano rekomendacje na najbliższe posiedzenie Zarządu Krajowego;

- Delegacja ZK ZZS „Florian” weźmie udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji 40. Rocznicy strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej;

- Wiceprzewodniczący ZK Tomasz Jelonek weźmie udział w jubileuszu 30-lecia NSZZ PP.

 

Zespół prasowy Prezydium ZK ZZS „Florian”