Aktualności

04 listopad 2019

W czwartek (31 października br.) Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.

1280x540

W rozmowach, które odbyły się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uczestniczyli: Krzysztof Oleksak, przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian", Krzysztof Andura, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Krzysztof Hetman, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

W spotkaniu wziął udział również Edward Zaremba, pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych.

 

28 październik 2019

 

Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji w wydanym komunikacie informuje, że w budżecie na rok 2020 zostały zabezpieczone środki finansowe przeznaczone na rekompensatę za nadgodziny, które wypracowują funkcjonariusze od 1 lipca 2019 r. (okres rozliczeniowy od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.). Wypłaty za II półrocze 2019 r. zgodnie z przepisami powinny nastąpić w I kwartale 2020 r. (w terminie do 31 marca 2020 r.) 
Według informacji MSWiA zabezpieczone zostały również środki na podwyżkę uposażeń zaplanowaną od 1 stycznia 2020 roku w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat wraz z nagrodą roczną.
W projekcie budżetu na rok 2020 zostały więc zabezpieczone środki na sfinansowanie zapisów porozumienia podpisanego w dniu 8 listopada 2018 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i przewodniczących związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy służb podległych MSWiA (ze strony Związku Zawodowego Strażaków „Florian” porozumienie podpisał Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZZS „Florian”).
W tym miejscu należy zaznaczyć, że w naszej formacji nie wypracowano jeszcze w uzgodnieniu z centralami związków zawodowych działających w PSP zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych zarówno na nadgodziny wypracowane przez funkcjonariuszy w II okresie rozliczeniowym 2019 r. jak też podwyżki uposażeń, które wypłacane powinny być od 1 stycznia 2020 r. Środowisko strażaków PSP, które reprezentujemy liczy na pilne spotkania w tym zakresie, które umożliwią wypracowanie w sposób transparentny i obiektywny kryteriów rozdziału tych środków.
Dla przypomnienia należy również wskazać, że Zarząd Krajowy ZZS „Florian” od dawna sygnalizował konieczność podjęcia prac dotyczących ustalenia i wdrożenia nowego rozdziału środków finansowych przeznaczonych na wypłatę rekompensaty za nadgodziny (podniesienie dobowych stanów osobowych w jednostkach organizacyjnych PSP) – np. Uchwała Nr 8/2017 z 21.06.2017 r.
W związku z wejściem w życie zmiany ustawy o PSP wprowadzającej 100% płatności za nadgodziny pojawiła się aktualnie możliwość wypracowania zasad rozdziału środków na ten cel, które odpowiadać będą potrzebom służby i sprawiedliwie realizowały słuszny interes strażaków we wszystkich województwach.

Pełna treść komunikatu MSWiA:
https://www.gov.pl/web/mswia/komunikat-mswia3

Zespół prasowy ZK ZZS „Florian”

 

11 październik 2019

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” wspólnie z pozostałymi centralami związków zawodowych działającymi w Państwowej Straży Pożarnej wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o pilne spotkanie w sprawie wdrożenia kolejnych punktów Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r., których terminy realizacji zostały zapisane na 1 stycznia 2020 r., a w odniesieniu do których w ostatnim czasie zaprzestane zostały prace wdrożeniowe, co spotyka się z rosnącym niezadowoleniem i napięciem w środowisku pożarniczym.

04 październik 2019

1 października 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie przedstawicieli central związków zawodowych z kadrą kierowniczą Komendy Głównej PSP w zakresie wypracowania zasad rozdziału dodatkowych środków finansowych na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby.

01 październik 2019

W dniu 26 września 2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

26 wrzesień 2019

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ma nowego Przewodniczącego. Głosami członków Rady OPZZ został nim Andrzej Radzikowski, który do tej pory pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego OPZZ.

19 wrzesień 2019

Poniżej publikujemy komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 18 września 2019r.

pdfKomunikat

01 wrzesień 2019

W dniu 29 sierpnia 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy przy ul. Jaracza 2 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

14 sierpień 2019

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

08 sierpień 2019

Strażak to bardzo odpowiedzialny zawód, który wiąże się z ciągłym ratowaniem ludzkiego życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami.