Aktualności

05 grudzień 2019

Premier Mateusz Morawiecki powołał z dniem 5 grudnia brygadiera Andrzeja Bartkowiaka na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

04 grudzień 2019

W środę (4 grudnia br.) minister Mariusz Kamiński wraz z wiceministrem Maciejem Wąsikiem spotkali się z przedstawicielami z Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

29 listopad 2019

 

26 listopad 2019

Maciej Wąsik został nowym sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akt powołania, podpisany przez premiera Mateusza Morawieckiego, wręczył w poniedziałek (25 listopada br.) minister Mariusz Kamiński.

19 listopad 2019

W dniu 15 listopada 2019 r. w Pałacu Prezydenckim Pan Mariusz Kamiński odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy powołanie na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

15 listopad 2019

W dniu 27 listopada 2019 r. wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, które zostają wprowadzone opublikowanym w dniu 12 listopada 2019 r. rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 października 2019 r. (Dz. U. z dnia 12.11.2019 r., poz. 2179).
Jedną z istotnych zmian jest zaliczanie do czasu służby tylko części czasu zadysponowania strażaków do działań (zarówno ratowniczych jak i ćwiczeń) prowadzonych w ramach odwodów operacyjnych oraz podczas delegowania strażaków do pełnienia służby poza granicami państwa (np. w grupie ratowniczej utworzonej do udziału w działaniach ratowniczych, akcji poszukiwawczo-ratowniczej lub akcji humanitarnej, a także w szkoleniu i ćwiczeniach ratowniczych).

Wymieniona wyżej zmiana została wprowadzona pomimo negatywnej opinii wyrażonej przez Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. W załączeniu opinia wyrażona w piśmie ZKP-1603/19/19 z dnia 25.04.2019 r. oraz odpowiedź MSWiA z dnia 09.08.2019 r. (pismo znak DP-WL-0231-154/2019/MZ).
Kolejną z ważnych zmian jest możliwość wprowadzenia na niektórych (niesprecyzowanych przez ustawodawcę) stanowiskach służbowych zarówno przez przełożonych jak i na wniosek strażaka innych niż np. przewidziane regulaminem służby godzin rozpoczęcia i zakończenia służby, obejmujących nieprzerwanie osiem godzin na dobę między godzinami 7:00 a 21:00. Ustawodawca jako uzasadnienie takich działań ze strony przełożonego wskazuje konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki lub charakter wykonywanych zadań natomiast motywowanie wniosku ze strony strażaka mogą stanowić szczególnie uzasadnione przypadki osobiste.
Również w tym zakresie Zarząd Krajowy ZZS „Florian” artykułował zagrożenia i wskazywał na możliwe negatywne skutki. Nieprecyzyjne oraz nacechowane szeroką uznaniowością zasady korzystania z ww. regulacji rozporządzenia mogą powodować, iż w istocie założenia ustawodawcy, o których mowa piśmie MSWiA z dnia 09.08.2019 r.) w praktycznym zastosowaniu mogą zostać wypaczone.
Zmiany wprowadzone wymienioną regulacją będą więc przedmiotem monitorowania przez struktury Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, a także dalszych uwag i wniosków formułowanych do kierownictwa służbowego PSP.

Poniżej publikujemy:
1. Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP
2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP
3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP
4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP
5. Stanowisko ZK ZZS „Florian” z dnia 25 kwietnia 2019 r.
6. Odpowiedź MSWiA z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Zespół prasowy ZK ZZS „Florian”

13 listopad 2019

W dniu 8 listopada 2019 r. Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego obchodziła Jubileusz 35-lecia powstania OPZZ.

04 listopad 2019

W czwartek (31 października br.) Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.

1280x540

W rozmowach, które odbyły się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uczestniczyli: Krzysztof Oleksak, przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian", Krzysztof Andura, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Krzysztof Hetman, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

W spotkaniu wziął udział również Edward Zaremba, pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych.

 

28 październik 2019

 

Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji w wydanym komunikacie informuje, że w budżecie na rok 2020 zostały zabezpieczone środki finansowe przeznaczone na rekompensatę za nadgodziny, które wypracowują funkcjonariusze od 1 lipca 2019 r. (okres rozliczeniowy od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.). Wypłaty za II półrocze 2019 r. zgodnie z przepisami powinny nastąpić w I kwartale 2020 r. (w terminie do 31 marca 2020 r.) 
Według informacji MSWiA zabezpieczone zostały również środki na podwyżkę uposażeń zaplanowaną od 1 stycznia 2020 roku w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat wraz z nagrodą roczną.
W projekcie budżetu na rok 2020 zostały więc zabezpieczone środki na sfinansowanie zapisów porozumienia podpisanego w dniu 8 listopada 2018 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i przewodniczących związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy służb podległych MSWiA (ze strony Związku Zawodowego Strażaków „Florian” porozumienie podpisał Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZZS „Florian”).
W tym miejscu należy zaznaczyć, że w naszej formacji nie wypracowano jeszcze w uzgodnieniu z centralami związków zawodowych działających w PSP zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych zarówno na nadgodziny wypracowane przez funkcjonariuszy w II okresie rozliczeniowym 2019 r. jak też podwyżki uposażeń, które wypłacane powinny być od 1 stycznia 2020 r. Środowisko strażaków PSP, które reprezentujemy liczy na pilne spotkania w tym zakresie, które umożliwią wypracowanie w sposób transparentny i obiektywny kryteriów rozdziału tych środków.
Dla przypomnienia należy również wskazać, że Zarząd Krajowy ZZS „Florian” od dawna sygnalizował konieczność podjęcia prac dotyczących ustalenia i wdrożenia nowego rozdziału środków finansowych przeznaczonych na wypłatę rekompensaty za nadgodziny (podniesienie dobowych stanów osobowych w jednostkach organizacyjnych PSP) – np. Uchwała Nr 8/2017 z 21.06.2017 r.
W związku z wejściem w życie zmiany ustawy o PSP wprowadzającej 100% płatności za nadgodziny pojawiła się aktualnie możliwość wypracowania zasad rozdziału środków na ten cel, które odpowiadać będą potrzebom służby i sprawiedliwie realizowały słuszny interes strażaków we wszystkich województwach.

Pełna treść komunikatu MSWiA:
https://www.gov.pl/web/mswia/komunikat-mswia3

Zespół prasowy ZK ZZS „Florian”

 

11 październik 2019

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” wspólnie z pozostałymi centralami związków zawodowych działającymi w Państwowej Straży Pożarnej wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o pilne spotkanie w sprawie wdrożenia kolejnych punktów Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r., których terminy realizacji zostały zapisane na 1 stycznia 2020 r., a w odniesieniu do których w ostatnim czasie zaprzestane zostały prace wdrożeniowe, co spotyka się z rosnącym niezadowoleniem i napięciem w środowisku pożarniczym.