Aktualności

17 listopad 2017

W dniu 15 listopada 2017 roku w dniu 15 listopada roku w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji ,,Solidarni” - przewodniczący trzech central związkowych działających w strukturach PSP (KSP NSZZ Solidarność, ZZS Florian i NSZZ Pracowników Pożarnictwa). W posiedzeniu udział brali: Prezes Zarządu Fundacji kol. Marek Garniewicz oraz Wiceprezes Zarządu kol. Jacek Piwiński.

27 październik 2017

W dniu 26 października 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, poniżej publikujemy komunikat z posiedzenia.

19 październik 2017

W dniu 13 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS pod przewodnictwem Pana Mariusza Tyla, Forum Związków Zawodowych.

06 październik 2017

Poniżej publikujemy wystąpienie Przewodniczącego podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego dotyczące art.15a i odpowiedź pana Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu MSWiA.

22 wrzesień 2017

W dniu 20 września 2017 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem zaproszonych gości w osobach: Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz starszego specjalisty w gabinecie KG PSP Dariusza Kubel.

11 sierpień 2017

 

27 lipiec 2017

W dniu 25 lipca 2017 r. w Warszawie odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Komunikat z posiedzenia poniżej.

Komunikat Prezydium FZZSM

21 lipiec 2017

Poniżej publikujemy pisma Komendanta Głównego PSP w/s pełnienia służby przez strażaków PSP, przenoszenia środków z wydatków płacowych oraz umundurowania strażaków. Przedstawiamy również odpowiedź Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian” na pismo KG PSP  dotyczące propozycji zmian w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.Poniżej publikujemy pisma Komendanta Głównego PSP w/s pełnienia służby przez strażaków PSP, przenoszenia środków z wydatków płacowych oraz umundurowania strażaków. Przedstawiamy również odpowiedź Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian” na pismo KG PSP dotyczące propozycji zmian w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

– pismo KG PSP w/s. propozycji zmian w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r.

– Pismo ws. umundurowania strażaków.

– Pismo ws. przenoszenia środków z wydatków płacowych.

– Odpowiedź Zarządu Krajowego  na pismo KG PSP ws. pełnienia służby przez strażaków.

 

16 lipiec 2017

14 lipca w wieku 73 lat zmarł generał brygadier Feliks Dela, pierwszy Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i twórca Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

09 lipiec 2017

W dniu 05 lipca 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej, przy Udziale Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.Obrady rozpoczęto od omówienia sytuacji związanej wystąpieniem  Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 06 kwietnia br. w sprawie dialogu społecznego z kierownictwem resortów do spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości oraz obrony narodowej wraz z wnioskiem o utworzenie przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego do Spraw Służb Mundurowych. Dokonując podsumowania prac Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (w tym Grup Roboczych), postanowiono ponowić wystąpienie do Pani Premier z prośbą o spotkanie przy udziale właściwych ministrów i objęcie patronatem wniosku Federacji ZZ SM w zakresie powołania przy Radzie Ministrów Forum Dialogu jako instytucji  partnerskiej zrzeszającej wszystkie strony funkcjonujące w ramach służb mundurowych. Ponadto kol. Krzysztof Oleksak przedstawił informację z prac grupy roboczej ds. nadgodzin w służbach mundurowych, która w formie sprawozdania wraz z rekomendacją w najbliższym czasie zostanie skierowana na ręce Pana Ministra. 

foto001

foto002

Bardzo ważnym tematem wzbudzającym duże zainteresowanie i dyskusje wśród funkcjonariuszy wszystkich służb, jest zapowiadane i praktycznie bez kosztowe, wprowadzenie zmian w zakresie prawa funkcjonariusza do zachowania 100 uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających łącznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym. Przypomnienia wymaga fakt iż rekomendowany okres ochrony funkcjonariuszy wynosił łącznie do 90 dni (propozycja Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA ds. Podsumowania Działania „Ustawy o L-4” z dnia 05 lipca 2016 roku). Uzupełnienia wymaga także  katalogu chorób i dostosowania go dla funkcjonariuszy pełniących służbę w warunkach szczególnych i stresogennych, w tym objecie zmianami wszystkich służb mundurowych. Niezrozumiałym jest tez połączenie tego projektu z propozycją zmian w art. 67 ustawy o Policji (tzw. pluralizmu związkowego), uważając za zasadne zachowanie dotychczasowego sytemu funkcjonowania związków zawodowych w służbach mundurowych za podstawę szybkiego i skutecznego działania oraz gwarancji całkowitej apolityczności służb mundurowych.Omawiając działania Federacji ZZ SM w zakresie  tzw. „art. 15a”, kol. Mariusz Tyl przedstawił informacje uzyskane podczas ostatniego posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych w ramach Rady Dialogu Społecznego. Zgodnie z informacją Zastępcy Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW, szacunkowe koszty nowelizacji art. 15a zostały już wyliczone i prace nad projektem trwają. Prace postępują i są zgodne z wcześniej uzgodnionymi wytycznymi, podkreślając że okresy pracy cywilnej nie przepadną i każdy okres pracy cywilnej będzie doliczany po uprzednim zsumowaniu w sposób łączny. Działania członków Federacji ZZ SM w tym zakresie będą kontynuowane na najbliższym posiedzeniu Podzespołu ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego.W dalszej kolejności Przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP przedstawił aktualną sytuację w zakresie  wprowadzenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Trwający właśnie okres transformacji i konsolidacji trzech dotychczasowych służb oraz tworzenie nowych struktur, w powszechnym odbiorze odciska negatywny wpływ na sytuację w nowej służbie, której nie poprawia fakt podpisania przez Prezydenta ustawy włączającą od 1 stycznia 2018 roku funkcjonariuszy Służby Celnej do systemu emerytur mundurowych. 

foto003

foto004

Zgodnie z nowymi przepisami dodatkowym warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do tego świadczenia będzie ukończenie 55 lat życia i posiadanie co najmniej 5 lat stażu służby przy wykonywaniu zadań o charakterze "policyjnym" a dla funkcjonariuszy zatrudnionych po 31 grudnia 2012 r. co najmniej 25 lat służby w Służbie Celno-Skarbowej. Funkcjonariusze, którzy w dniu zwolnienia ze służby, przekształcenia albo wygaśnięcia stosunku służbowego, spełnią powyższe warunki, ale nie osiągną wieku 55 lat życia, nabędą prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku. Emerytura tych funkcjonariuszy będzie wynosić 60 % podstawy jej wymiaru.Niepokojącym i wzbudzającym duże kontrowersje są odnotowane przypadki braku propozycji dalszej służby w Krajowej Administracji Skarbowej dla osób funkcyjnych i działaczy związków zawodowych. Działania te zostały zdecydowanie krytycznie i negatywnie ocenione przez członków Federacji ZZ SM. Przyjęto stanowisko w tym zakresie wraz z poparciem dla wszelkich działań zmierzających do przywrócenia tych osób do służby. W dalszej części obrad Przewodniczący Związków Zawodowych wchodzących w skład Federacji ZZ SM dokonali przedstawienia aktualnej sytuacji w ramach poszczególnych formacji. Dyskusję w tym zakresie poza specyfiką poszczególnych służb, zdominowała kwestia pogorszenia a nawet braku dialogu i współpracy z Kierownictwem poszczególnych służb. Gdzie poza wyjątkami, dotychczasowa współpraca pogorszyła się i ogranicza się tylko do formalnego minimum, z marginalizowaniem ruchu związkowego włącznie.

foto005

Kończąc spotkanie uaktualniono dane przedstawicieli Związków do Rady Federacji (Wybory w NSZZ FiPW oraz NSZZ FSG) oraz dokonano wyboru Przewodniczącego Federacji ZZ SM na nową kadencję (od 14 lipca 2017 roku). Nowym Przewodniczącym Rady został kol. Marcin KOLASA - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wyboru dokonano w trybie i zgodnie z § 13 Regulaminu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 21 czerwca 2016 roku.


 w imieniu  Federacji ZZ SMPrzewodniczący Federacji ZZ SM
Krzysztof Hetman