W dniu 16 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej Komendy Głównej PSP Warszawie przy ul. Podchorążych 38 odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

W posiedzeniu udział wziął nadbryg. Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP oraz st. bryg. Rafał Adamiec – doradca Komendanta Głównego PSP.

Podczas spotkania z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej poruszona została ostatnia informacja Ministerstwa Zdrowia dotyczącą obowiązkowych szczepień m.in. służb mundurowych. Komendant Główny podkreślił, że dla wprowadzenia obowiązku konieczne jest przygotowanie ram prawnych tj. odpowiedniej ustawy. W momencie, kiedy pojawi się projekt ustawy wówczas będzie on podlegał szerokim konsultacjom, na chwile obecną takiego projektu nie ma. Komendant Główny PSP podkreślił, iż sczepienia strażaków są w pełni dobrowolne natomiast podkreślił iż w jego ocenie warto się zaszczepić. Podczas posiedzenia Zarząd Krajowy poprosił Komendanta Głównego o informację dotyczącą sposobu wdrożenia rozdziału środków w wysokości 10 mln zł rocznie dla grup zaszeregowania 2-6.

florian2

W następnej kolejności Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich przedstawili aktualną sytuację w poszczególnych województwach. Problemy zgłosili Wiceprzewodniczący Warmińsko – Mazurskiego, Wielkopolskiego ZW oraz Lubelskiego i Podlaskiego ZW. Komendant Główny odniósł się do zgłaszanych problemów, wskazując jednocześnie na konieczność ich rozwiązania w pierwszej kolejności zgodnie z właściwością odpowiednio na poziomie komend powiatowych wojewódzkich i PSP.

Komendant Główny zwrócił również szczególną uwagę na potrzebę przestrzegania prawa i zasad etyki zawodowej zarówno w czasie służby jak również poza nią. Szczególnie w wypowiedziach z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, czy też wypowiedziach (często błędnie uważanych za anonimowe) w ramach komentarzy w różnych serwisach internetowych.

W czasie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian omówił bieżące działania podejmowane przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Wiceprzewodniczący ZK Tomasz Jelonek przedstawił informacje z prac międzyzwiązkowego zespołu ds. ubezpieczeń oraz zespołu KG PSP do opracowania projektu rozwiązań w zakresie kwalifikacji i uposażenia strażaków PSP.
W ramach informacji z międzyzwiązkowego zespołu ds. ubezpieczeń podkreślono dokonanie istotnych zmian w umowie z funduszem prewencyjnym PSP podpisanej przez Zarząd współprowadzonej przez ZK ZZS „Florian” Fundacji „Solidarni”, która umożliwia obecnie pełne realizowanie celów statutowych. Do współpracy z Fundacją zostało zaproszonych kilka nowych podmiotów. Organy statutowe Związku podejmować będą także dalsze rekomendacje w sprawie rozwoju ochrony ubezpieczeniowej strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach informacji z zespołu KG PSP do opracowania projektu rozwiązań w zakresie kwalifikacji i uposażenia strażaków PSP Wiceprzewodniczący ZK Tomasz Jelonek podkreślił, że w czasie dotychczasowych 3 spotkań Zespołu udało się przedstawicielom naszego Związku istotnie wpłynąć na pierwotną koncepcję w zakresie rozdziału kwoty 10 mln zł przewidzianą na zwiększenie uposażeń w grupach 2-6 (pierwotnie 1-3). Przedstawiciele Związku akcentowali potrzebę dalszego różnicowania uposażeń w poszczególnych grupach uposażeń, których efektem byłaby zwiększenie motywacji do zajmowania wyższych stanowisk. Prace dotyczące wypracowania zmian w zakresie kwalifikacji zakładają obecnie dość poważny model przebudowy, ale są na wczesnym, koncepcyjnym etapie. Zespół zapoznał się obecnie z modelami funkcjonowania analogicznych formacji w krajach zachodniej Europy, Skandynawii i Emiratów Arabskich. Zakładany model kwalifikacji na stanowiskach służbowych zakłada spłaszczenie siatki stanowisk, odpowiednie zróżnicowanie uposażenia w poszczególnych grupach zaszeregowania oraz dwie drogi awansu służbowego (awans pionowy np.: od strażaka – ratownika do dowódcy, oraz poziomy – na tym samym stanowisku osiąganie kolejnych grup zaszeregowania przy odpowiednim stażu służbowym). Co do zasady wypracowany model w zakresie kwalifikacji ma być neutralny dla strażaków we wszystkich korpusach pełniących obecnie służbę w PSP.

florian3

Wiceprzewodniczący – Sekretarz ZK Krzysztof Jędrachowicz przekazał członkom Zarządu informacje z prac Prezydium za drugie półrocze 2021 r.
Wiceprzewodniczący – Skarbnik ZK Mirosław Trojan dokonał omówienia i analizy przepływu składek członkowskich za drugie półrocze 2021 r. oraz rozliczenie składek za rok 2020.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego omówił zasady prowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej Związku, która w 2022 roku zgodnie z ordynacją wyborczą winna zostać przeprowadzona na wszystkich szczeblach organizacyjnych związku. Zarząd Krajowy ZZS „Florian” podjął również 4 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członków Związku. Na wnioski skierowane za pośrednictwem Dolnośląskiego ZW, Zachodniopomorskiego ZW i Łódzkiego ZW zostały przyznane dla członków związku środki w wysokości łącznie 15 tys. zł.
Z uwagi na upływ kadencji organów Fundacji „Solidarni” Zarząd Krajowy w drodze uchwały wybrał przedstawicieli do Zarządu Fundacji (kol. Radosław Pełka, kol. Tomasz Podolski) oraz Komisji Rewizyjnej Fundacji (kol. Grzegorz Obara).
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2022 r. Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian” oraz Komendant Główny PSP złożyli za pośrednictwem obecnych na posiedzeniu przewodniczących struktur wojewódzkich życzenia dla członków Związku.

Ze związkowym pozdrowieniem
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS „Florian”