W dniu 24 czerwca 2014 roku w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem zaproszonych gości w osobach: Komendanta Głównego PSP generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Piotra Kwiatkowskiego, Dyrektora Biura Kadr KG PSP st. bryg. Tomasza Zająca oraz Doradcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusza Królika.


W pierwszej części posiedzenia Zarząd Krajowy omówił sprawy organizacyjne związane z analizą dokumentacji po wyborach w Zarządach Terenowych ZZS Florian oraz podsumował rozliczenie sprawozdań finansowych za 2013 rok. W dalszej kolejności Przewodniczący Zarządu Krajowego przedstawił aktualną sytuację w służbie w perspektywie procedowanych i wdrażanych w naszej ocenie niekorzystnych dla funkcjonariuszy rozwiązań dot. orzekania uszczerbku na zdrowiu oraz wykazu chorób związanych z warunkami lub właściwościami służby. Przewodniczący omówił również bieżące działania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w kontekście problemów jakie pojawiły się w naszej formacji po wejściu w życie ustawy o L-4 obniżającej uposażenie strażaków, którzy przebywają na zwolnieniach lekarskich ze 100 na 80% oraz obecnie procedowanego projektu rozporządzenia MS w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków PSP w kwestii m.in. Art. 105g. tj. rozdziału środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń strażakom przebywającym na zwolnieniach lekarskich. W dalszej kolejności Przewodniczący zrelacjonował przebieg i udział naszych przedstawicieli w VIII Kongresie OPZZ. W wyniku wyborów do władz OPZZ Przewodniczący ZK ZZS Florian wszedł w skład Prezydium natomiast kol. T Podolski będzie pełnił w tej kadencji funkcję w Komisji Rewizyjnej OPZZ. Następnie w związku ze zbliżającymi się terminem Krajowego Zjazdu Delegatów ZZS „Florian” uzgodniono miejsce oraz określono termin wyborów. Przewodniczący ZK ZZS Florian przedstawił informację na temat wizyty w Novi Sad /Serbia/ którą odbył na zaproszenie Europejskiej Organizacji Związków Zawodowych Strażaków W dalszej części Zarząd Krajowy podjął uchwałę dot. nawiązania ściślejszej współpracy z tą organizacją i upoważnił Prezydium do dalszych działań w tym zakresie. Dyskutowano również w tym kontekście nad projektami unijnymi w których związek planuje swój udział. Dotyczą one ważnych dla naszego środowiska zagadnień dotyczących występowania stresu wśród strażaków i wpływu systemu służby na stan zdrowia strażaków. W projektach swój udział zadeklarowały już związki zawodowe strażaków z Hiszpanii, Włoch, Rumunii oraz Litwy. W kwestii ubezpieczeń Przewodniczący poinformował, iż w związku z przejęciem przez związki zawodowe roli ubezpieczającego co stało się na mocy porozumienia zawartego z Komendantem Głównym PSP została podpisana przez centrale związkowe działające w PSP umowa generalna dotycząca wprowadzenia pakietu ubezpieczeń ,,PSP-2014" które zostały wynegocjowane przez Brokera Ubezpieczeniowego MENTOR S.A.


 
 

W drugiej części posiedzenia Komendant Główny PSP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz omówił bieżącą sytuację w służbie oraz ustosunkował się do pytań członków Zarządu Krajowego dot. głownie rozwiązań i interpretacji ustawy o L-4 w nawiązaniu do projektu rozporządzenia MSW w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków PSP. Komendant Główny PSP odniósł się do propozycji progresywnego wzrostu dodatku służbowego oraz ewentualnych możliwościach podwyżek uposażeń w 2015 roku. W kwestii rozliczenia ponadnormatywnego czasu służby wypracowanego w czasie powodzi Komendant Główny PSP przekazał informację, że złożył wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych o dodatkowe środki z rezerwy celowej MSW na sfinansowanie tych nadgodzin. W trakcie posiedzenia szczegółowych informacji dotyczących ustawy o L-4 w szczególności zmniejszania uposażeń, w związku z nieobecnością z powodu choroby, orzekania komisji lekarskich o związku choroby z właściwościami lub warunkami służby, kontroli zwolnień lekarskich oraz projektu rozporządzenia MSW w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków udzielali Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbrygadier Piotr Kwiatkowski oraz Dyrektor Biura Kadr KG PSP st. bryg. Tomasz Zając.


 

Na zakończenie posiedzenia za dotychczasową dobrą współpracę ze związkami zawodowymi Doradca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusz Królik został odznaczony przez kol. A.Wesołowskiego Przewodniczącego Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” medalem zasłużony dla Dolnośląskiej Organizacji ZZS ,,Florian".

Przewodniczący ZK ZZS Florian
Krzysztof Oleksak

Załączniki:

1/ Odpowiedź ŁZW do KSP

2/ Program ubezpieczeniowy "PSP 2014"