W dniu 19 marca 2014 roku w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem zaproszonych gości w osobach: Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Piotra Kwiatkowskiego, Dyrektora Biura Kadr KG PSP st. bryg. Tomasza Zająca oraz Doradcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusza Królika.

 

 
W pierwszej części posiedzenia Zarząd Krajowy omówił sprawy organizacyjne związane z realizacją i wykonaniem budżetu za 2013 rok oraz preliminarzem przychodów i wydatków planowanych na 2014 rok. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawił wyniki kontroli Zarządu Krajowego z działalności za 2013 rok, a następnie Zarząd Krajowy zatwierdził projekt "Regulaminu Pomocy Finansowej dla członków ZZS "FLORIAN". W dalszej kolejności Przewodniczący Zarządu Krajowego omówił sytuację w służbie i związku, a także bieżące działania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w kontekście aktualnie procedowanych projektów dot. komisji lekarskich oraz wykazu chorób pozostających w związku ze służbą. Poinformował, że w marcu br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o L-4, która m.in. obniża uposażenie strażaków, którzy przebywają na zwolnieniach lekarskich ze 100 na 80%. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw najprawdopodobniej ustawa wejdzie w życie już w maju bieżącego roku. Ustawa w przyjętym przez parlament brzmieniu i podpisanym przez Prezydenta RP niestety spowoduje, że funkcjonariusze służb mundurowych znajdą się w gorszym położeniu niż pracownicy systemu powszechnego.
 
Przewodniczący Zarządu Krajowego przedstawił kolejne decyzje federacji zmierzające do przeciwdziałania niekorzystnych dla środowiska funkcjonariuszy rozwiązań prawnych poprzez m. in;
  • podjęcie Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie ustawy o nadgodzinach, ekwiwalencie za służbę pełnioną w porze nocnej, święta i dni ustawowo wolne od pracy, 
  • skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z Konstytucją art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalny Policji (w zakresie, w jakim dotyczy funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 roku, a przed 23 lipca 2003 roku,
  • skierowanie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ustawy o "L-4" w kontekście braku pełnopłatnych nadgodzin, służby pełnionej w porze nocnej, święta i dni ustawowo wolne.

W trakcie posiedzenia wiele czasu poświęcono na dyskusję dot. funkcjonowania ubezpieczeń w Państwowej Straży Pożarnej. Zarząd Krajowy podjął uchwałę upoważniającą Prezydium Zarządu Krajowego do podpisania Porozumienia z Komendantem Głównym PSP w sprawie przejęcia wraz z innymi związkami działającymi w PSP cesji ubezpieczeń grupowych funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych PSP. W dalszej części przedstawiciele brokera ubezpieczeniowego w osobach Dyrektora Operacyjnego Mentor S.A. Stanisława Szweda oraz Dyrektora Michała Perla przedstawili dotychczasowe działania brokera oraz zaprezentowali nowy program ubezpieczeniowy dla pracowników i funkcjonariuszy PSP oraz członków ich rodzin (PSP 2014). W/w program niezwłocznie zostanie przesłany na poszczególne Zarządy Wojewódzkie.

W drugiej części posiedzenia Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbrygadier Piotr Kwiatkowski omówił bieżącą sytuację w służbie oraz ustosunkował się do pytań członków Zarządu Krajowego dot. między innymi przesunięć środków finansowych z paragrafów płacowych na paragrafy rzeczowe oraz podwyżek dla pracowników cywilnych PSP. Odniósł się również do niepoprawnych relacji oraz złożonej i mogącej kompromitować całą formację sytuacji, jaka wytworzyła się w KP PSP Łowicz. W trakcie posiedzenia szczegółowych informacji dotyczących rozliczenia ponadnormatywnego czasu służby za dwa okresy rozliczeniowe 2013 roku omówił Dyrektor Biura Kadr KG PSP st. bryg. Tomasz Zając, który odniósł się również do wyznaczania strażaków systemu 8-mio godzinnego (d-ca, zastępca d-cy JRG) jako norma do systemu zmianowego. Wyjaśnił, że takie przypadki mogą się zdarzyć tylko incydentalnie lub pod koniec okresu rozliczeniowego w sytuacji zagrożenia przekroczenia wskazanej normy godzin ponadnormatywnych. Na pytanie dotyczące umundurowania specjalnego oraz ekwiwalentu za to umundurowanie odpowiadał Doradca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusz Królik który szczegółowo omówił stan i główne kierunki prac nad wdrożeniem nowych rozwiązań mundurowych w PSP.

Krzysztof Oleksak

Przewodniczący ZK ZZS Florian