Pomimo negatywnego stanowiska Związków Zawodowych w sprawie projektu rozporządzenia, prace nad tym aktem prawnym nie mogą zostać wstrzymane. Projekt rozporządzenia pozostaje w związku z procedowanym równolegle przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem klas o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej (dalej: „projekt ustawy”). Istotą proponowanych w projekcie ustawy rozwiązań jest między innymi zachęcenie byłych funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do ponownego wstępowania do służby w tych formacjach. więcej

 Odpowiedź MSWiA