W związku z trwającym procesem uzgodnień podziału środków na waloryzację uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny PSP zaprosił stronę związkową na kolejne spotkanie uzgodnieniowe, celem przedstawienia propozycji związków zawodowych funkcjonujących w PSP
i zaopiniowania wstępnej wersji rozdziału środków, przedstawionej przez kierownictwo PSP na spotkaniu w dniu 26 stycznia br.

Spotkanie odbyło się 31 stycznia br. w siedzibie Komendy Głównej PSP
w Warszawie.

         Trwający protest służb mundurowych, w ramach którego ZZS „Florian” złożył postulaty, dotyczące m.in. regulacji płac, w tym dodatku służbowego, determinuje stanowisko ZK ZZS „Florian” w sprawie przedstawionej przez kierownictwo PSP propozycji. W ramach konsultacji i zebrania opinii o proponowanej propozycji, na wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku, ZK ZZS „Florian” wypracował następujące wnioski:

  1. Proponowane środki są zdecydowanie zbyt małe w stosunku do zgłaszanych postulatów i nie zaspokajają w wystarczającym stopniu potrzeb strażackiego środowiska.
  2. Proponowane środki na regulacje mogą skutecznie posłużyć do częściowego naprawienia siatki płac, tj. zróżnicowania kwot w grupach zaszeregowania.
  3. Nie ma możliwości, przy udziale proponowanych kwot, regulacji innych składników uposażenia, tj. dodatków o jakimkolwiek charakterze, w tym minimalnego 8% dodatku służbowego z proponowanej kwoty waloryzacji, ponieważ spowoduje to uszczuplenie i tak zbyt skromnych środków przeznaczonych na regulacje w grupach zaszeregowania.
  4. ZZS "Florian" stoi na stanowisku, że sprawy dodatków do uposażenia zasadniczego powinny stać się przedmiotem rozmów po rozdzieleniu pełnej kwoty, przeznaczonej na waloryzację, w grupach zaszeregowania.
  5. Skutkiem wprowadzenia minimalnego dodatku służbowego w wysokości 8%, w obecnej sytuacji finansowej większości jednostek organizacyjnych PSP, będzie zmniejszenie chęci awansowania na wyższe stanowiska służbowe, z powodu braku środków finansowych na regulacje obecnych dodatków służbowych w grupach zaszeregowania z większym zakresem obowiązków.

W związku z powyższym, wskutek uznania przez kierownictwo PSP warunków zawartych w propozycji z 26 stycznia, jako nieprzekraczalne, tj.

  1. przydzielenie środków z waloryzacji na wprowadzenie minimalnego 8% dodatku służbowego,
  2. ustalenia, wskutek regulacji, różnicy między grupami zaszeregowania na kwotę 100 zł,
  3. braku możliwości modyfikacji warunków z pkt 1. i 2.,

przedstawiciele ZK ZZS "Florian" podjęli decyzję o odstąpieniu od parafowania  protokołu ze spotkania, celem ustalenia rozsądnych i odpowiedzialnych rozwiązań w ramach proponowanych środków oraz podjęcia działań, mających umożliwić realizację postulatów protestacyjnych ZZS „Florian”. Brak akceptacji przez ZK ZZS „Florian” przedstawionych przez kierownictwo PSP gotowych rozwiązań, bez możliwości ich modyfikacji, jest przykładem, że dla Związku Zawodowego Strażaków „Florian” ważniejsze są wyważone decyzje uwzględniające interesy wszystkich funkcjonariuszy, niż przychylność strony służbowej.