W dniu 27 września 2022 r. w sali konferencyjnej Komendy Głównej PSP Warszawie przy ul. Podchorążych 38 odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. W posiedzeniu wziął udział nadbryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Komendanta Głównego PSP.

W czasie posiedzenia Przewodniczący ZK ZZS „Florian” Krzysztof Oleksak przedstawił informację z prac Prezydium i Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Na podkreślenie zasługuje fakt podjęcia przez Radę Federacji ZZSM w dniu 7 września br. decyzji w sprawie działań związanych z niezadowoleniem środowisk wszystkich służb mundurowych wchodzących w skład Federacji ZZSM z proponowanej wysokości waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych w poszczególnych formacjach.

1

Przewodniczący ZK zrelacjonował również spotkanie z Wiceministrem SWiA Maciejem Wąsikiem, które miało miejsce w dniu 2.08.2022 r. z udziałem przedstawicieli ZK ZZS „Florian” – Przewodniczącego ZK Krzysztofa Oleksaka oraz Wiceprzewodniczącego Krzysztofa Jędrachowicza. W czasie tego spotkania poruszono m.in. tematy dotyczące wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP w 2023 r., odczuwalnych skutków inflacji w bieżącym roku, problemów z pełnym wdrożeniem ustalonych zasad rozdziału środków na podwyżki funkcjonariuszy PSP, informacji rozpowszechnianych w mediach społecznościowych dotyczących zasad naliczania emerytur funkcjonariuszy, ujednolicenia przepisów w zakresie tzw. pomocy mieszkaniowej dla strażaków PSP, propozycji zmian w przepisach w sprawie uposażenia strażaków PSP w zakresie dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, wzrostu wielokrotności kwoty bazowej dla strażaków PSP, założeń zmian przepisów w zakresie dodatku funkcyjnego, a także wyników ewaluacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz poziomu uposażeń strażaków w służbie kandydackiej zarówno w SGSP jak również szkołach aspirantów i CSP.

Wiceprzewodniczący Jarosław Nowak dokonał podsumowania zakończonej na poziomach Zarządów Wojewódzkich kampanii wyborczej w Związku.

2

Podczas posiedzenia Zarząd Krajowy określił termin i miejsce XII Krajowego Zjazdu Delegatów. Wybór władz krajowych dokona się w dniach 24-25 listopada 2022 r. w Hotelu Groman w m. Sękocin Stary, al. Krakowska 76. Zarząd Krajowy podjął również jednomyślną decyzję w sprawie rekomendacji przedstawionych podczas posiedzenia zmian w Statucie Związku, które zostaną poddane pod głosowanie podczas Krajowego Zjazdu Delegatów.
Następnie dokonano wyboru 8 delegatów na X Kongres OPZZ, który odbędzie się w dniach 15-16 grudnia 2022 r. w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim. Delegatami ZZS „Florian” zostali: Bałkowiec Waldemar, Jelonek Tomasz, Jędrachowicz Krzysztof, Jurga Andrzej, Kałuża Sylwester, Nowak Jarosław, Renicki Paweł oraz Wesołowski Aleksander.

Z uwagi na uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2023 wysokości waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń pracowników Państwowej Straży Pożarnej na niemożliwym do zaakceptowania przez środowisko pożarnicze poziomie 7,8% Zarząd Krajowy podjął uchwałę o rozpoczęciu przez wszystkie struktury Związku akcji protestacyjnej od dnia 10.10.2022 r. od godz. 7:00. W załączeniu publikujemy uchwałę ZK. Akcja protestacyjna rozpoczyna się od oflagowania jednostek PSP oraz szerokiej kampanii informacyjnej. Dalszą koordynację akcji będą prowadzić komitety protestacyjne na poszczególnych szczeblach.
Krajowy udzielił również pomocy finansowej dla 3 członków Związku (z Lubuskiego, Warmińsko-mazurskiego oraz Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego) na łączną kwotę 12 tys. zł., a w sprawie kolejnych 5 wniosków upoważnił Prezydium ZK do udzielenia pomocy finansowej po skompletowaniu wymaganej regulaminem dokumentacji.

3

Podczas posiedzenia Zarządu Krajowego dokonano również wyboru 5 osobowego zespołu, w składzie: Jurga Andrzej, Kunek Łukasz, Szaj Krzysztof, Kałuża Sylwester, Tyszka Marek, którego zadaniem będzie wypracowanie regulaminu rozdziału środków finansowych pozyskanych przez organy Związku z ubezpieczeń (firmy ubezpieczeniowe i brokerskie) i zarekomendowanie Zarządowi Krajowemu jednolitych zasad dystrybucji tych środków do struktur Związku w tym do Zarządów Wojewódzkich oraz określenia ich przeznaczenia.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w bieżącej kadencji Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian” wraz z centralami pozostałych związków zawodowych działających w PSP wypracowało jednolite zasady udzielania wsparcia w ramach współpracy z PZU oraz brokerem MENTOR S.A. Wsparcie udzielane na rzecz każdej w central, w tym ZZS „Florian” wynosi 0,5% przypisu składek ubezpieczenia na życie. Ponadto w ramach umowy prewencyjnej PZU dokonuje wpłat na działalność współprowadzonej przez ZZS „Florian” Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym PSP oraz Członkom ich Rodzin „Solidarni” – m.in. w roku 2020 wpłata ta wyniosła 1 mln 647 tys. 232 zł. Środki pozyskiwane przez Fundację przez 9 lat jej funkcjonowania umożliwiły na udzielenie pomocy dla 1370 osób na łączną kwotę prawie 8 mln zł (7 962 198 zł) – dane ze strony http://www.fundacjapsp.pl/#darczyncy.
Struktury Związku na poziomach Zarządów Wojewódzkich prowadzą również współpracę z innymi podmiotami ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń grupowych. Zadaniem zespołu jest wypracowanie jednolitych zasad dystrybucji wszystkich środków finansowych pozyskiwanych przez struktury Związku.

Podczas spotkania z Kierownictwem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej poruszona została bieżąca sytuacja w Państwowej Straży Pożarnej na szczeblu krajowym oraz w poszczególnych województwach. W szczególności przekazano Panu Komendantowi nie rozwiązane na szczeblu wojewódzkim problemy odnotowane w woj. podlaskim i mazowieckim. Nadbryg. Arkadiusz Przybyła w czasie spotkania omówił plany i zamierzenia kierownictwa KG PSP w zakresie dalszej modernizacji formacji oraz wyników prac zespołów, bieżącej sytuacji finansowej w PSP. W czasie wystąpienia Pan Komendant podziękował Związkowi za dotychczasową determinację w zabieganiu o odpowiedni poziom podwyżek uposażeń i wynagrodzeń, a także podkreślił wyzwania jakie stoją przed naszą formacją jeszcze w bieżącym jak również przyszłym – 2023 roku.

Pan Komendant odniósł się również do kwestii wdrażania nowego wzoru legitymacji służbowych a także prac trwających w KG PSP w zakresie wprowadzenia przepisów zwiększających pomoc mieszkaniową dla strażaków PSP. Zarząd Krajowy ZZS Florian podkreślił, że zarówno na szczeblu MSWiA (w ramach powołanego zespołu) jak też KG PSP aktywnie działa i współpracuje w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań w tym zakresie.

Ze związkowym pozdrowieniem
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS „Florian”

pdf Uchwała ZK nr 16_2022 z dnia 27_09_2022 Akcja protestacyjna