Pożarnicze związki zawodowe na rozmowach w MSWiA

W dniu 2 sierpnia 2022 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym udział brali:

- Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu MSWiA

- Władysław Budzeń – Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA

- Wojciech Radecki – Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego,

- Edward Zaremba - pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych.

Stronę związkową reprezentowali:

- Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

- Krzysztof Jędrachowicz – Wiceprzewodniczący - Sekretarz Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

- Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”

- Krzysztof Hetman – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa

Podczas spotkania omówiono n/w tematy:

- wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP w 2023r.

Centrale związków zawodowych zgodnie odniosły się do założeń budżetu w tym zakresie wskazując, że propozycja podwyżek w państwowej sferze budżetowej, która ma objąć także funkcjonariuszy służb mundurowych, w tym PSP oraz pracowników naszej formacji w wysokości 7,8 % jest nieakceptowalna przez środowisko pożarnicze. Centrale związków zawodowych przedstawią Panu Ministrowi pisemne stanowisko w tej sprawie wskazując na zasadność sformułowanych przez ogólnokrajowe centrale związków zawodowych postulatów określających oczekiwaną wysokość przyszłorocznych podwyżek: 20%.

- odczuwalne w bieżącym roku skutki inflacji

Strona społeczna poinformowała Pana Ministra o bardzo odczuwalnych skutkach inflacji zarówno w budżetach funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej jak również budżetach jednostek organizacyjnych PSP wskazując na problemy i niedobory w częściach rzeczowych tych budżetów. ZZS Florian stoi nieodmiennie na stanowisku, że finasowanie bieżącej działalności komend nie może odbywać się kosztem przesuwania środków z funduszu uposażeń na tzw. „rzeczówkę”, tym samym konieczne jest zapewnienie środków na ten cel.

- problemy z pełnym wdrożeniem ustalonych zasad rozdziału środków na podwyżki funkcjonariuszy PSP w 2022 r.

Podczas spotkania poruszono przekazywanie środków finansowych na przeszeregowania grup 2- 5 do budżetów poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP oraz sprawę uzgodnień nierozdysponowanej na poziomie ustalonych z KG PSP zasad rozdziału podwyżek w stałe elementy uposażeń. Strona społeczna przekazała Panu Ministrowi docierające sygnały o braku zasileń budżetów na ten cel w niektórych jednostkach organizacyjnych. Minister w sposób jednoznaczny poinformował, iż środki te zostały już zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów i przekazane do budżetów jednostek organizacyjnych, co da możliwość ostatecznej realizacji założeń rozdziału środków w poszczególnych Komendach. Nieakceptowalne jest ze strony MSWiA niewypełnienie podpisanego w dniu 24.09.2022 r. porozumienia ze związkami zawodowymi.

- informacje rozpowszechniane w mediach społecznościowych dotyczące zasad naliczania emerytur funkcjonariuszy

Strona związkowa wyraziła zaniepokojenie z powodu coraz częściej rozpowszechnianych informacji w zakresie rzekomych zmian w zasadach naliczania emerytur dla funkcjonariuszy. Minister stanowczo zdementował te informacje, stwierdzając jednoznacznie, iż w resorcie nie są prowadzone jakiekolwiek prace w powyższym zakresie.

- ujednolicenie przepisów w zakresie tzw. pomocy mieszkaniowej dla strażaków PSP

Strona społeczna wskazała na nieuzasadnione obecnie w odniesieniu do pozostałych służb mundurowych resortu pozostawienie strażaków w mniej korzystnej sytuacji dotyczącej poziomu pomocy mieszkaniowej. Pan Minister uwzględnia wniosek w zakresie pilnego zrównania praw socjalnych strażaków z obowiązującym w Policji i Straży Granicznej. Wdrożenia zmian należy się spodziewać od 01.01.2023 r. W dalszym ciągu prowadzone będą na poziomie MSWiA w ramach zespołu powołanego na mocy porozumienia z 24.09.2021 r. prace polegające na wypracowaniu docelowego modelu tego świadczenia we wszystkich służbach mundurowych resortu.

- propozycje zmian w przepisach w sprawie uposażenia strażaków PSP w zakresie dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

Centrale związków zawodowych omówiły problemy w realizacji obecnie obowiązujących zapisów w tym zakresie oraz ogólne kierunki potrzebnych zmian. Strona ministerialna przyjęła przedstawione argumenty i zadeklarowała otwartość na podjęcie w tym zakresie prac legislacyjnych. Strona społeczna przedstawi odpowiednie propozycje w tym zakresie.

- wzrost wielokrotności kwoty bazowej dla strażaków PSP

Przewodniczący ZK ZZS Florian podniósł temat najniższej wielokrotności kwoty bazowej obowiązującej w odniesieniu do strażaków PSP spośród służb mundurowych podległych MSWiA i złożył wniosek o stopniowe wyrównanie tego wskaźnika do obowiązującego w Policji i Straży Granicznej.

Nasze rozwiązania nie powinny być gorsze niż obowiązujące w innych służbach mundurowych resortu.

- założenia zmian przepisów w zakresie dodatku funkcyjnego strażaków PSP

Pan Minister poinformował o planowaniu prac legislacyjnych w zakresie ujednolicenia uprawnień funkcjonariuszy PSP w zakresie dodatku funkcyjnego z innymi służbami resortu.

Przedstawiciele ZZS „Florian” zasygnalizowali, aby w ramach prac legislacyjnych dotyczących dodatku funkcyjnego ponownie przeanalizować wykaz stanowisk służbowych uprawnionych do ww. dodatku funkcyjnego, wskazując na konkretne problemy w tym zakresie m.in. pominięcia części stanowisk realizujących zadania w ramach zastępstwa stanowisk uprawnionych do tego dodatku. MSWiA jest otwarte na przedstawienie tych propozycji w ramach prac nad projektem w tym jego opiniowania przez związki zawodowe.

- wyniki ewaluacji w SGSP oraz poziom uposażenia strażaków w służbie kandydackiej zarówno w SGSP jak również szkołach aspirantów i CSP

Strona społeczna podczas spotkania zwróciła uwagę na bardzo wysoki poziom oceny kształcenia kadry oficerskiej w PSP oraz wskazała na potrzebę równego traktowania strażaków w służbie kandydackiej w zakresie uposażeń z innymi służbami mundurowymi. W MSWiA zauważone zostały potrzeby w tym zakresie i będą czynione działania aby obecną sytuację zmienić na korzyść strażaków odbywających służbę kandydacką.

 

Podczas spotkania Pan Minister Maciej Wąsik podkreślił rolę dialogu ze związkami zawodowymi oraz zapewnił, że żadna ważna dla funkcjonariuszy i pracowników formacji sprawa, w tym w szczególności dotycząca pragmatyki służby nie zostanie podjęta bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi.

 

Zespół prasowy ZK ZZS „Florian”