Obradował Zarząd Krajowy ZZS „FLORIAN”

W dniu 27 czerwca 2022 r. w siedzibie KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego oraz spotkanie członków Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” z gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem – Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

W trakcie posiedzenia omówiono tematy związane z trwającą kampanią sprawozdawczo – wyborczą w związku, bieżącymi pracami Prezydium ZK ZZS Florian, sprawami finansowymi. W wyniku dyskusji wstępnie określono możliwy termin i miejsce Zjazdu Krajowego a także potrzebę powołania komisji statutowej. Przewodniczący Zarządu Krajowego omówił stan rozmów z MSWiA w ramach zespołu który został powołany decyzją ministra. Dyskutowano o możliwościach w zakresie wzmocnienia działań związku w temacie omawianego przez zespół obszaru związanego z pomocą mieszkaniową.

Po przerwie na dalszą część posiedzenia przybył gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i wówczas poruszonych zostało wiele istotnych tematów dotyczących naszej formacji oraz problemów w funkcjonowaniu kilku jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Ważnym tematem, który został omówiony było wdrażanie podwyżki w uzgodnionej kwocie na rok 2022, bieżące zasilenia budżetów w części płacowej poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP oraz kwestia ustalenia w uzgodnieniu z właściwymi strukturami Związku rozdziału środków w kwocie 74,94 zł na podwyżki funkcjonariuszy obejmującego okres od 01.01.2022 r.

Znaczną część spotkania poświęcono również omówieniu aktualnej sytuacji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej w kontekście postępującej inflacji oraz słusznie formułowanych oczekiwań na poprawę sytuacji od 01.01.2023 r. W formacji oczekiwane jest urealnienie uposażeń i wynagrodzeń na poziomie znacznie większym niż wskaźnik inflacyjny. W dniu 30 czerwca 2022 r. po dyskusji został wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego przedstawiciel Związku weźmie udział w spotkaniu w Ministerstwie Finansów z p. Arturem Soboniem – Sekretarzem Stanu.

Posiedzenie ZK ZZS Florian KO 27.06.22

 

Ze względu na zasygnalizowaną w czasie spotkania skłonność w niektórych jednostkach PSP do sięgania po środki z części płacowej funkcjonariuszy dla rozwiązania problemów finansowych powstających w części rzeczowej Pan Komendant Główny PSP podkreślił, że nie ma przyzwolenia na taką praktykę podejmowaną przez kierowników jednostek organizacyjnych PSP. Przesuwanie środków finansowych z części płacowej funkcjonariuszy nie powinno mieć miejsca, środki przeznaczone na uposażenia strażaków podlegają szczególnej ochronie i jako takie nie powinny być przeznaczane na bieżące zakupy czy też rozwiązywanie trudnej sytuacji ekonomicznej jednostek w części rzeczowej. KG PSP podejmuje wszelkie możliwe działania, aby nie zabrakło środków na tzw. „rzeczówkę”.

Komendant Główny podkreślił również, że działania podejmowane przez PSP w ramach pomocy dla Ukrainy uzyskały dodatkowe finansowanie (50 mln zł). Odpowiednie zagospodarowanie tych środków wymaga jednak odpowiedniego ewidencjonowania czasu służby strażaków związanego z realizacją działań pomocowych dla Ukrainy.

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” zasygnalizował również stwierdzone przypadki braku wypłacania dodatku szkodliwego dla strażaków PSP. Informacja przekazana przez przedstawicieli Związku spotkała się z pełnym zrozumieniem ze strony KG PSP. Pan Komendant podzielił stanowisko Związku, że brak wypłacania dodatku szkodliwego bezpośrednio narusza obowiązujące w naszej formacji prawo i taki stan nie może mieć miejsca. Zarówno ZZS „Florian” jaki i KG PSP będą podejmowały dalsze działania, aby we wszystkich jednostkach organizacyjnych PSP ten obowiązek był realizowany.

Podczas spotkania omówiono również stan rzeczywisty sytuacji funkcjonariuszy w zakresie uprawnień emerytalnych po 2025 r. Komendant Główny zdecydowanie odniósł się do rozprzestrzenianych w mediach informacji budujących poczucie zaniepokojenia u funkcjonariuszy, które mogłoby się przełożyć na intensywny odpływ doświadczonej kadry z formacji. Podkreślono, że zachowana zostanie dobrowolność wyboru uprawnień emerytalnych dla strażaków posiadających te uprawnienia, ale decydujących się na dalsze pozostanie w służbie.

Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze wzajemnego zrozumienia i otwartości ze strony KG PSP na problemy sygnalizowane przez Związek.

 

Krzysztof Oleksak

Przewodniczący ZK ZZS „Florian”