W dniu 28 kwietnia 2022 r. podczas 41 posiedzenia X kadencji Senat Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw przyjmując Uchwałę w sprawie zmian dotyczących art. 15 a wraz z poprawkami wcześniej zgłaszanymi przez związki zawodowe z poszczególnych służb.

O sprawie czytaj też:
https://infosecurity24.pl/legislacja/senat-wniosl-poprawki-do-noweli-przepisow-w-sprawie-art-15a-co-na-to-poslowie