W dniu 15 lutego 2022 r. w formie on-line odbyło się posiedzenie European Fire Fighters Unions Alliance /EFFUA/, którego Związek Zawodowy Strażaków „FLORIAN” jest członkiem.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele związków zawodowych strażaków z następujących państw: Dania, Finlandia, Niemcy, Islandia, Grecja, Irlandia, Norwegia, Polska oraz Szwecja.

W trakcie posiedzenia każdy z uczestników referował najważniejsze sprawy dotyczące strażaków w jego państwie. Członkowie EFFUA poruszyli najważniejsze tematy, które w roku 2022 są priorytetowe m.in.: zdrowie strażaków, emerytury, profilaktyka, możliwość stworzenia siedziby w Brukseli EFFUA. Posiedzenie było okazją do dyskusji i wymiany poglądów płynących z doświadczeń związków zawodowych strażaków w poszczególnych krajach. Dla przykładu przedstawiciele Danii i Norwegii wskazali, że opanowali w swoich krajach sytuację pandemiczną związaną z Covid 19. Przedstawiciel Związku Zawodowego Strażaków ,,Florian” przedstawił ogólnie program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025. w ramach, którego zostanie zakupiony nowy sprzęt i wyposażenie osobiste funkcjonariuszy oraz zostaną sfinansowane inwestycje budowlane. Ponadto wskazano, że dzięki programowi nastąpi wzmocnienie etatowe służb mundurowych, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników służb podległych MSWiA. Została również poruszona kwestia związana z pomocą, jakiej polscy strażacy w ramach GFFFV udzielili Grecji podczas pożarów, które nawiedziły ten kraj w roku 2021 r. W dalszej części poinformowano wystąpienia, że w wyniku zawartych w ubiegłym roku porozumień powstał specjalny ministerialny zespół do spraw analizy rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych, w tym dotyczących systemu uposażeń. W jego skład wejdą przedstawiciele resortu i związków zawodowych. Stronę rządową będzie reprezentował zespół który kierował będzie Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA, natomiast ze strony społecznej współprzewodniczącym zespołu został - Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Poza powyższymi kwestiami na spotkaniu omówiono również kwestię nawiązania współpracy z EPSU ( European Public Service Union), EUROMIL (European Organization of Military Assosiations ) oraz EuroCOP. EPSU, EuroCOP i EUROMIL koordynują wspólny projekt „Wzmacnianie i obrona praw związków zawodowych w sektorze publicznym.” Projekt ma na celu ocenę obecnych ram prawnych w całej UE w zakresie praw związków zawodowych dla pracowników sektora publicznego, w tym sił wojskowych i policyjnych.

Na posiedzeniu wskazano, że jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli to międzynarodowe targi straży pożarnej, służb ratowniczych, ochrony ludności i bezpieczeństwa „INTERSCHUTZ” odbędą się w dniach 22-25 czerwca 2022 r. w Niemczech. Natomiast kolejne spotkanie EFFUA planowane jest w dniach 27-28 października 2022 r. w Atenach.

Opracował:
Krzysztof Oleksak Alexandros Mawromatis