Zaproponowana w dniu 3 września 2021 roku podczas spotkania sekretarza stanu MSWiA Macieja Wąsika z przewodniczącymi central związków zawodowych służb mundurowych wysokość podwyżki w średniej kwocie 270 zł (4,4%) na etat w ocenie Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian” jest na zbyt niskim poziome i należy ją uznać za daleko niewystarczającą.

Należy podkreślić, iż było to pierwsze spotkanie poświęcone wzrostowi uposażeń w roku 2022 oraz ustawie modernizacyjnej planowanej na lata 2022-2025. Należy także zaznaczyć, iż negocjacje po przedstawieniu propozycji przez MSWiA w dniu 3.09.br. dopiero się rozpoczęły i na kolejnym spotkaniu zaplanowanym na 13 – go września, które zostanie poświęcone dalej tej tematyce będziemy przedstawiali argumenty, które mają na celu zwiększenie tej kwoty do poziomu, który byłby zgodny z oczekiwaniami środowiska i stanowił realną podwyżkę, a nie jedynie rekompensatę związaną ze wzrostem cen i usług. W dniu 3.09.br. przekazaliśmy informację, że w środowisku oczekiwana jest podwyżka na poziomie, co najmniej 12%. Stoimy niezmiennie na stanowisku, iż nowa ustawa modernizacyjna powinna zawierać również element związany ze wzrostem uposażeń i wynagrodzeń na poziomie nie mniejszym niż w latach 2017-2020 w tym obszarze powinna być zgodna z porozumieniem z 8 listopada 2018 roku.

Po rozmowach z kierownictwem MSWiA zgonie z ustalonym wcześniej harmonogramem w dniu 16 września br. w Warszawie zbierze się Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, która dokona oceny wyników rozmów i podejmie dalsze decyzje.

W jedności siła!
Zespół prasowy Prezydium ZZS ,,Florian”