W dniu 17 września 2020 r. w sali kolumnowej Hotelu Łazienkowski w Warszawie, przy ul. 29-go Listopada 3, odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

1

 

W posiedzeniu udział wzięli Zastępcy Komendanta Głównego PSP:

 • nadbryg. Adam Konieczny,
 • nadbryg. Krzysztof Hejduk,
 • st. bryg. Arkadiusz Przybyła,

oraz Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej – bryg. Rafał Adamiec, który w KG PSP pełni także funkcję doradcy ds. związków zawodowych.

2

Przewodniczący Związku - Krzysztof Oleksak przywitał zaproszonych gości, członków Zarządu Krajowowego oraz Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej. W czasie powitania przedstawicieli KG PSP w imieniu Zarządu Przewodniczący Związku złożył Panu nadbryg. Krzysztofowi Hejdukowi gratulacje z okazji otrzymanej nominacji generalskiej.

Znacząca obecność kierownictwa KG PSP na posiedzeniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian” została podkreślona przez Pana nadbryg. Adama Koniecznego, który podziękował za merytoryczną współpracę z przedstawicielami związku, a jednocześnie prosił o dalszą, jak dotychczas dobrą, konstruktywną współpracę w procedowaniu kolejnych ważnych zmian w PSP, które wynikają zarówno z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właświcwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (przyp red.: obecnie opublikowana: Dz.U. z 18.09.2020 r., poz. 1610), a także dalszych zmian, którymi kierownictwo PSP chce możliwie szybko poprawić funkcjonowanie PSP w zakresach:

 • kadrowym,
 • organizacyjnym,
 • finansowym.

Nadbryg. Adam Konieczny oraz nadbryg. Krzysztof Hejduk omówili kierunki działań oraz sposób wdrażania zmian wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych … , w zakresie jakim dotyczy ta ustawa naszej formacji i tak:

 • obecnie procedowany jest projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie przypadków otrzymywania przez strażaka oraz inne upoważnione osoby wyżywienia w naturze oraz norm tego wyżywienia, a także wartości świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie (projekt z 8 września 2020 r. – znajduje się na etapie uzgodnień),
 • świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy osiągnęli staż służby wynoszący co najmniej 25 lat (25 lat – 1500 zł; 28,5 roku – 2500 zł) będzie płacone „z dołu” do 10 dnia miesiąca po miesiącu, za który przysługuje tj. np. w przypadku przysługiwania ww. świadczenia od 1 października 2020 r. jego płatność będzie miała miejsce do 10 listopada 2020 r, itd. Warto podkreślić, że środki na wypłatę świadczeń motywacyjnych nie będą pochodzić z funduszu uposażeń funkcjonariuszy w poszczególnych jednostkach oraganizacyjnych PSP, a będą przekazywane na konkretnych funkcjonariuszy uprawnionych do świadczenia przez Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA (ZER MSWiA). Obecnie trwają prace techniczne, które umożliwią wdrożenie ww. mechanizmu. Płatnikiem świadczenia jest Komendant Powiatowy/Miejski PSP. Świadczenie motywacyjne nie będzie wliczało się do podstawy emerytalnej, a co za tym idzie okres jego pobierania nie powiększy świadczenia pobieranego po odejściu z PSP.
 • dodatek funkcyjny w założeniu do 70% uposażenia zasadniczego ma obejmować stanowiska, które związane są z kierowaniem zespołami ludzkimi oraz stanowiska jednoosobowe. Z uwagi na ograniczenia jakie są związane z jego pobieraniem (m.in. brak przysługiwania rekompensaty za ponadnormatywny czas służby) funkcjonariusz, który będzie zamował stanowisko uprawnione do otrzymywania ww. dodatku na etapie obecnych założeń będzie miał możliwość (nie obowiązek) jego pobierania, przy czym nie przewiduje się możliwości skorzystania w późniejszym okresie służby z tego dodatku przez funkcjonariusza, który wcześniej odmówił jego pobierania. Przyznawanie dodatków funkcyjnych (zamiast dotychczasowego dodtaku służbowego) musi się odbywać w ramach posiadanego przez jednostkę organizacyjną budżetu. Kierownictwo KG PSP zapewniło Zarząd Krajowy, że po opracowaniu projektu stosownego rozporządzenia Związek Zawodowy Strażaków „Florian” będzie włączony w prace nad jego ostatecznym kształtem.
 • nowe legitymacje służbowe będą miały formę odporą na warunki towarzyszące naszej służbie (tworzywo odporne np. na zamoczenie oraz warunki atmosferyczne) i w założeniu aby były to dokumenty ekonomiczne mają mieć długi okres aktualności (w tym celu nie przewiduje się podawania jednostki organizacyjnej PSP oraz stanowisk służbowych – przewiduje się zapisanie numeru służbowego funkcjonariusza).
 • zmiany umundurowania, które w założeniu ma zastąpić umundurowanie koszarowe i służbowe oraz ma być jednolite dla wszystkich strażaków niezależnie od korpusu są na etapie przygotwania wzorów, projektu rozporządzenia oraz kart technicznych w ramach zespołu powołanego przez Komendanta Głównego PSP, w skład którego wchodzi przedstawiciel ZZS „Florian”. Dotychczas zrealizowano usunięcie zapisu z ustawy o PSP dotyczącego delegacji dla KG PSP do wydania zarządzenia określającego umundurowanie. Podstawowe kwestie dotyczące umundurowania strażaka będą zawarte w rozporządzeniu MSWiA, natomiast szczegóły w opracowanych dla każdego z asortymentów umundurowania kartach technicznych. Wzory umundurowania na potrzeby zespołu KG PSP przygotowują firmy: CZM INTERMAG z Bydgoszczy w kooperacji z Przedsiębiorstwem Odzieżowym DRWAL z Włocławcka. Kolor nowego umundurowania będzie głównie piaskowy z czarnymi wstawkami oraz z polarem służbowym w kolorze czarnym. Wymiana umundurowania przewidziana jest z początkiem 2021 r. w ramach posiadanego budżetu. Nie zmieni się również kwota tzw. „mundurówki”. Planowane jest, że aby osiągnąć lepsze wyniki dotyczące jakości i ceny zakupy umundurowania będą robiły Komendy Wojewódzkie PSP na zlecenie Komend Powiatowych/Miejskich.

Poza powyższymi zmianami wynikającymi z wprowadzonej ustawy planowane są daleko idące zmiany m.in. w kształceniu i doskonaleniu zawodowym:

 • 15.09.2020 r. podpisany został nowy program przewidujący uproszczoną ścieżkę uzyskania kwalifikacji do kierowania działaniami ratowniczymi (SPK) obejmujący 140 godzin,
 • 7 miesięczny kurs w zawodzie strażak będzie zmieniony na krótki kurs przygotowawczy (na wzór obowiązującego dawniej kursu podoficerskiego, przy czym w krótszej formie) – szkolenie to będzie prowadzone oprócz szkół pożarniczych w ośrodkach szkolenia KW PSP, które uzyskają stosowną akredytację,
 • szkolenie podstawowe realizowane przez szkoły pożarnicze będzie realizowane w systemie ogłaszanych naborów. Komendanci Powiatowi/Miejscy prowadząc rekrutację, będą zobowiązani do terminowego skoordynowania przyjęcia do służby z naborem na szkolenie postawowe,
 • w ciągu miesiąca ogłoszony będzie drugi kurs SPK KKZ,
 • planowane są zmiany w zakresie szkolenia podstawowego członków Ochotniczych Straży Pożarnych tak aby nie wykonywały tego Komendy Powiatowe/Miejskie PSP.

W ramach tego bloku Przewodniczy ZK ZZS „Florian” – Krzysztof Oleksak wskazał na problemy w zakresie jednolitości i transparentności kryteriów kierowania do szkół aspirantów i na SPK.

Kwestie finansowe w formacji omówił nadbry. Krzysztof Hejduk. W ramach wypowiedzi Pan Komendant zapewnił, że nieprzerwanie (pomimo COVID-19) prowadzone są prace nad nową ustawą modernizacyjną (ustawą o rozwoju), w ramach której przewidziane jest zwiększenie etowe oraz środki finansowe na uporządkowanie spraw remontowych, inwestycyjnych i socjalnych w PSP.

Ponadto omówiona została realizacja podywżek wprowadzonych od 1 stycznia 2020 r. oraz dużej ilości wakatów w PSP. W tym zakresie nadbryg. Krzysztof Hejduk podkreślił, że nadal obowiązujące jest stanowisko KG PSP dotyczące niedopuszczalności przenoszenia środków z wakatów (oszczędności w funduszu uposażeń funkcjonariuszy) na tzw. „rzeczówkę”. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z właściwą organizacją terenową związku zawodowego możliwe będzie uzyskanie zgody na przeniesienie środków finansowych.

W zakresie dbałości o budżety komend najniższego szczebla jako modelowe rozwiązanie zostało wskazane województwo mazowieckie, w którym przed odejściem na emeryturę Komendanci są przenoszeni do dyspozycji KW PSP, a nowopowołany komendant ma możliwość weryfikacji budżetu w obejmowanej jednostce orgaznizacyjnej PSP.

W dalszej części posiedzenia członkowie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” wskazali na problemy związane z obowiązującym rozporządzeniem kwalifikacyjnym oraz konsekwencje działań przełożonych służbowych w kilku jednostkach PSP, które jednak mogą być negatywnie reprezentatywne w całym kraju. W związku z powyższym Związek Zawodowy Strażaków „Florian” stoi na stanowisku, że ww. sprawy wymagają pilnych reakcji, tak aby strażacy byli właściwie traktowani, a nadto konieczne są szybkie zmiany w przepisach tj. rozporządzeniach „kwalifikacyjnym” i „płacowym”, które wyeliminują ww. problemy. St. bryg. Arkadiusz Przybyła potwierdził, że faktycznie w rozporządzeniu kwalifikacyjnym z 2020 r. jest kilka błędów, które należy skorygować, przy czym podkreślił, że Komendanci Wojewódzcy winni uregulować wszystkie sprawy tak aby strażacy nie tracili, a w sprawach  tego wymagających inicjowali składanie wniosków do KG PSP (np. w zakresie utrzymania grupy zaszeregowania). 

Prezydium Zarządu Krajowego dokona zebrania informacji o jednostkach organizacyjnych PSP, w których są ww. problemy oraz stażakach, których to dotyczy i będzie przekazywać do KG PSP na uzgodnionych zasadach.

Nadbryg. Krzysztof Hejduk odpowiadając na pytania członków ZK ZZS „Florian” potwierdził, że:

 • w założeniach budżetowych na rok 2021 przewidziane są podwyżki dla pracowników cywlinych – średnio 200 zł/etat przy czym nie przewidziano żadnych dodatkowych środków na ich sfinansowanie – wysoce prawdopodobna będzie więc konieczność pokrywania wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP z oszczędności na funduszu uposażeń funkcjonariuszy (z wakatów);
 • nie przewiduje się żadnych środków na funduszu nagród uznaniowych (dotychczas 2,25 % środków planowanych na rok kalendarzowy na uposażenie zasadanicze strażaków wraz z dodatkami, o których mowa w art. 87 ustawy o PSP). Oznacza to, że ewentualne nagrody uznaniowe również będą musiały być sfinansowane z ogólnego funduszu uposażeń funkcjonariuszy.

3

ZK ZZS „Florian” zauważa, że zaniechanie tworzenia funduszu nagrodowego w budżecie na rok 2021 zostało, źle odebrane przez środowisko mundurowe, w tym strażaków PSP, należy więc podjąć działania zmierzające do wspólnych wystąpień w ramach Federacji ZZSM oraz zorganizowania spotkania z Ministrem SWIA w przedmiocie funduszu nagród oraz pozostałych, niezrealizowanych tematów z porozumienia z 8 listopada 2018 roku. ZK ZZS „Florian” podejmuje również działania na szczeblu Rady Dialogu Społecznego poprzez reprezentatywną centralę OPZZ, a także w ramach opiniowania założeń budżetu.

W kolejnej części posiedzenia Zarządu Krajowego Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Grzegorz Obara złożył Zarządowi Krajowemu sprawozdanie z działalności komisji i kontroli przeprowadzonej za rok 2019. Kontrola dotyczyła dysponowania i zarządzania majątkiem oraz funduszami Związku, prowadzenia gospodarki finansowej,  realizacji podjętych uchwał oraz prowadzenia bieżącej działalności, w tym prowadzenia dokumentacji organizacyjnej i finansowej Związku. Krajowa Komisja Rewizyjna w trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu i działaniach Zarządu Krajowego i Prezydium ZK.

4

W dalszej części posiedzenia:

 • Wiceprzewodniczący – Skarbnik ZK Mirosław Trojan przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019,  które zostało przyjęte uchwałą ZK, a także informację dotyczącą przepływu składek członkowskich za okres od stycznia do września 2020 r.,
 • zgodnie z kompetencjami statutowymi Zarząd Krajowy przyjął budżet na rok 2020,
 • Przewodniczący Związku – Krzysztof Oleksak oraz Wiceprzewodniczący – Jarosław Nowak przedstawili informacje z prac Prezydium ZK i Federacji ZZSM za okres pomiędzy posiedzeniami ZK, w szczególności kol. Krzysztof Oleksak omówił stan realizacji Porozumienia z 8 listopada 2018 r. oraz działania podjemowane w ramach zabiegania o pełną jego realizację – w szczególności dotyczy to tzw. art. 15a., Przewodniczący Związku odniósł się do kwestii poruszonych przez kierownictwo KG PSP, w szczególności Związek stoi na stanowisku, że w ramach programu modernizacji zasadne byłoby zawarcie środków na:
  • dalszy wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników PSP,
  • zasilenie budżetów KP/M PSP w tzw. „części rzeczowej”,
  • finansowanie realnego skonsumowania wprowadzonego dodatku funkcyjnego.
 • poinformowano także członków Zarządu Krajowego o otrzymaniu do użytkowania pomieszczeń biurowych w siedzibie KG PSP, obecnie trwają prace, które mają na celu realizację uchwały ZK w zakresie umeblowania i wyposażenia biura ZK,
 • Wiceprzewodniczący – Sekretarz ZK Krzysztof Jędrachowicz omówił opinię skierowaną do Komendanta Głównego PSP dotyczącą projektu ustawy o PSP – działu 11 – odpowiedzialność dyscyplinarna strażaków PSP oraz wdrażania od dnia 1 września 2020 r. zaktualizowanego programu ubezpieczeniowego PZU S.A. – MENTOR S.A – STRAŻAK 5.0,
 • przyznano pomoc finansową dla członków związku z terenu województwa wielkopolskiego (1 wniosek) oraz małopolskiego (2 wnioski) w łącznej wysokości 15 500 zł. Z uwagi na trudności i ograniaczenia związane z COVID-19, które mogą wpływać na możliwość organizacji plenarnych posiedzeń ZK, podjęto uchwałę o upoważnieniu Prezydium ZK do przyznawania pomocy finansowych w oparciu o obowiązujący regulamin do czasu kolejnego posiedzenia ZK,
 • Zarząd Krajowy zatwierdził wniosek komisji inwentaryzacyjno – likwidacyjnej dot. majątku ruchomego ZK – wniosek przedstawił kol. Józef Rachtan. Wnisek dotyczył nieodpłatnego przekazania w użytkowanie wyeksplatowanego, zbędnego wyposażenia ZK dla Lubuskiego i Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego.

Zespół prasowy Prezydium ZK ZZS „Florian”