24 lipca 2020 r. podczas 15 Plenarnego Posiedzenia Sejmu RP posłowie głosowali nad przyjęciem rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.

W głosowaniu: 400 posłów było za przyjęciem ustawy, 3 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa dotyczy m.in. zapewnienia optymalnych warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy, w tym strażaków PSP oraz stworzenia w służbach mundurowych podległych MSWiA oraz resortowi sprawiedliwości instrumentów prawnych motywujących do pozostania w niej jak najdłużej m.in. poprzez przyznanie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat służby.
W ustawie będącej przedmiotem głosowania zawarto również kwestie wyżywienia w naturze oraz świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, wzmocnienia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa uczestniczących w postępowaniu karnym.
Ustawa reguluje także kwestie wprowadzenia do użytkowania samochodów ratowniczo – gaśniczych sprowadzanych z zagranicy dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z zapisami, do użytkowania będą mogły być wprowadzone używane samochody pożarnicze nie starsze niż 30 lat i używane przez co najmniej pięć lat w krajach Unii Europejskiej, Turcji i państwach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Świadectwo dopuszczenia zostanie zastąpione opinią techniczną wydawaną przez CNBOP.

Dla strażaków PSP na etapie prac nadzwyczajnej podkomisji do ustawy wprowadzono wiele kolejnych zmian, które dotyczą m.in.:
- kwalifikacji zawodowych strażaków,
- regulacji uposażenia dla strażaka, któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku,
- wprowadzenia dodatku funkcyjnego na wzór rozwiązań funkcjonujących w Policji i SG,
- zmian w umundurowaniu,
- zmian okresu zawieszenia strażaka w obowiązkach służbowych,
- zmian legitymacji służbowych (w tym zawierają delegację dla ministra swia do wydania rozporządzenia szczegółowo regulującego te kwestie),
- składania oświadczeń majątkowych.

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” brał aktywny udział w procedowaniu projektu ustawy w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz nadzwyczajnej podkomisji.

Ustawa będzie obecnie procedowana w Senacie RP.

Link do procesu legislacyjnego nad ustawą:
http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=432

Zespół prasowy Prezydium ZK ZZS „Florian”