W dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 9:00 odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, w czasie którego przeprowadzono pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnęrznych oraz Służby Więziennej – druk sejmowy nr 432.

Na posiedzeniu był obecny Pan Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który omówił procedowany projekt oraz odpowiadał na pytania członków komisji. 

W swoim wystąpieniu Pan Minister podkreślił partnerskie traktowanie związków zawodowych wyrażających słuszne i sensowne postulaty środowisk poszczególnych służb mundurowych.
W posiedzeniu komisji w formie zdalnej udział brał Przedstawiciel Zarządu Krajowego ZZS „Florian”: Krzysztof Jędrachowicz – Wiceprzewodniczący ZK ZZS „Florian”.

zdalny udzia


W imieniu reprezentowanych na posiedzeniu komisji związków zawodowych (ZG NSZZ Policjantów, ZG NSZZ FSG oraz ZK ZZS „Florian”) każdy z przedstawicieli strony społecznej zabrał głos wyrażając stanowisko w zakresie procedowanego projektu ustawy. Należy podkreślić, że proponowany system motywacyjny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom funkcjonariuszy.
Na podkreślnie zasługuje uwzględnienie przez resort istotnej części uwag związków zawodowych – w tym jednej z ważnych uwag skierowanej w celu zapewnienia powszechności świadczenia motywacyjnego dla najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy. Zgłoszone uwagi znajdują odzwierciedlenie w projekcie ustawy procedowanym obecnie w Sejmie - zawartym na druku 432.


Projekt ustawy – druk sejmowy 432


Pozostałe uwagi i zgłoszone wnioski będą jeszcze przedmiotem prac powołanej w dniu dzisiejszym Podkomisji w składzie:
1. Szczepański Wiesław (Lewica)
2. Pępek Małgorzata (KO)
3. Bochenek Mateuszu (KO)
4. Nowogórska Urszula (PSL – KUKIZ15)
5. Siepiera Zdzisław (PiS)
6. Piechowiak Grzegorz (PiS)
7. Sroka Magdalena (PiS)
8. Hreniak Paweł (PiS)
9. Hoffmann Zbigniew (PiS)


Posiedzenie Podkomisji przewidziane jest na dzień 15 lipca 2020 r. o godz. 12:00.


Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji przewidywane jest na dzień 20 lipca 2020 r. jeszcze przed najbliższym posiedzeniem Sejmu RP – 22-24 lipca 2020 r., podczas którego planowane jest drugi i trzecie czytanie projektu ustawy.
Udział Przedstawiciela Zarządu Krajowego ZZS „Florian” w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz podkomisji był możliwy dzięki zaakceptowaniu przez Panią Elżbietę Witek – Marszałek Sejmu RP złożonego w tym zakresie wniosku. Administracja Sejmu zapewniła udział zgłoszonemu przedstawicielowi ZK ZZS „Florian” w formie zdalnej – z wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Wniosek związków zawodowych działających w PSP w sprawie uwzględnienia przedstawicieli w pracach Komisji ASW i podkomisji


Ze związkowym pozdrowieniem
Krzysztof Jędrachowicz
Wiceprzewodniczący ZK ZZS „Florian”