W dniu 5 czerwca 2020 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik spotkał się z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. 

W spotkani udział wzięli: 

Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu MSWiA,
Dariusz Nowak – Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego,
Edward Zaręba – pełnomocnik ministra ds. kontaktów ze związkami zawodowymi.
Stronę społeczną reprezentowali:
Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS „Florian”,
Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący KSP NSZZ ,,Solidarność’,
Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Spotkanie stało się dobrą okazją do omówienia i przedyskutowania bieżącej sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej również w kontekście występowania stanu zagrożenia epidemicznego. Rozmowy dotyczyły także aktualnych i najbliższych planów oraz działań kierownictwa resortu dotyczących strażaków i pracowników cywilnych PSP a także dalszej realizacji porozumienia z 8 listopada 2018 roku.

Podczas spotkania omówiono m.in. nw. tematy:
• dodatkowe świadczenie motywacyjne dla doświadczonych strażaków – w przyszłym tygodniu projekt ustawy będzie głosowany na Radzie Ministrów a następnie trafi do Sejmu. Niestety najprawdopodobniej zmianie ulegnie termin wejścia w życie ustawy. Dla przypomnienia miał być to 1 lipiec 2020 r. Obecne założenia resortu przewidują termin nieco późniejszy, ale jeszcze w tym roku. Wolą kierownictwa jest aby to rozwiązanie weszło na stałe do podległych służb bez zbędnej zwłoki. Strona społeczna zaznaczyła, że funkcjonariusze oczekują realizacji publicznie złożonych deklaracji oraz zapisów porozumienia.
• ustawa modernizacyjna – minister poinformował iż w resorcie trwają analizy i prace nad kolejnym programem wieloletnim i wolą resortu jest przyjęcie takiej ustawy na kolejne lata. Ustalono iż w tej sprawie będą odbywały się spotkania w momencie kiedy resort będzie miał gotowe propozycje.
• sposób finansowani PSP - minister wyraził pogląd iż jego zdaniem sposób finansowania, który istnieje w PSP (od 1999 r.) należałoby zmienić na taki jaki obowiązuje w innych służbach resortu. Strona społeczna w swoich wypowiedziach prezentowała nieco inny punkt widzenia wskazując tak na słabe strony takiego rozwiązania jak również na niepodważalne zalety.
• ,,tarcza 4.0” – rozwiązania projektowane w tej ustawie nie będą dotyczyły funkcjonariuszy a jedynie pracowników zatrudnionych na mocy kodeksu pracy.
• Nadgodziny – w tym zakresie minister zadeklarował, że każda nadgodzina zostanie zapłacona lub oddana jako czas wolny. Środki na ten cel są zabezpieczone, a jeśli istnieją jakieś nieprawidłowości to należy je zgłaszać wówczas będzie to poddane wnikliwemu sprawdzeniu.

Część dyskusji dotyczyła również realizacji ustawowego obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy oraz obowiązującym zasadom związanym z opiniowaniem służbowym w PSP. W tym kontekście minister poinformował iż optymalnym rozwiązaniem byłoby składanie oświadczeń majątkowych na jednolitym druku obowiązującym wszystkich i odbywałoby się to poprzez platformę elektroniczną. Uznano iż należy podjąć prace nad rozwiązaniem, które pozwalałoby na odciążenie budżetów komend w sytuacji kiedy ze służby odchodzi funkcjonariusz, który nie nabył uprawnień emerytalnych i następuje obowiązek odprowadzenia za niego składek do ZUS za cały okres służby.

Kierownictwo resortu zadeklarowało wolę do kolejnych spotkań, w celu bieżącego omawiania podejmowanych i planowanych działań oraz czynionych postępów w realizacji pozostałych punktów porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r.

IMG 7290

IMG 7288