W dniu 28 maja 2020 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego PSP z Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Spotkanie przebiegało przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności wynikających z uwarunkowań związanych z epidemią.

 

Komendant Główny PSP podczas spotkania przedstawił swoje plany i zamierzenia w zakresie dalszego rozwoju naszej formacji i poprawy warunków służby strażaków.
Szeroko zostały poruszone ważne dla strażaków i pracowników PSP tematy dotyczące m.in.:

  • projektowanej nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w zakresie szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Prace postępują zgodnie z wcześniejszymi założeniami – obecnie są przedmiotem prac rządu;
  • wdrażania rozporządzenia kwalifikacyjnego w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP. Komendant Główny PSP przedstawił wyraźne stanowisko, że strażacy na żadnej z grup zaszeregowania objętych zmianami przewidzianymi w rozporządzeniu nie powinni tracić. 
  • zmian w zakresie umundurowania strażaków. Komendant Główny PSP powołał zespół ds. umundurowania, w skład, którego wszedł przedstawiciele ZZS ,,Florian”. Podejmowane są prace, które szybko powinny przynieść efekty nastawione na ujednolicenie umundurowania dla wszystkich strażaków;
  • planowanych zmian w zakresie organizacji przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich. Komendant Główny poinformował, że planowane jest wprowadzenie istotnych zmian w zakresie szkoleń SPO i SPK, uzyskanie pełnych uprawnień dla techników eksternistycznych oraz uporządkowania sytuacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;
  • projektowanych narzędzi motywacyjnych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby. Komendant Główny zauważa istotne potrzeby w tym zakresie;
  • powrotu do trzy zmianowego systemu służby. Komendant Główny PSP wskazał, że kwestię powrotu do standardowego systemu służby pozostawił do decyzji właściwych komendantów wojewódzkich. W poszczególnych województwach ze względu na różnorodność skali zagrożenia epidemicznego właściwi kierownicy jednostek organizacyjnych mogą suwerennie, w różnym czasie dokonywać powrotu do zwykłego zmianowego systemu służby; 
  • minima operacyjne w jednostkach ratowniczo – gaśniczych PSP. Intencją Komendanta Głównego PSP w pełni podzielaną przez związek jest uporządkowanie stanów osobowych w każdej jednostce tak, aby było, co najmniej 8 strażaków gotowych do działań ratowniczo – gaśniczych. Istotna część działań w tym zakresie może być podjęta na szczeblu komendantów wojewódzkich. KG prowadzi działania w zakresie wypracowania zasad określania minimów operacyjnych.

Spotkanie było dobrą okazją do dyskusji i wymiany poglądów, należy zauważyć, że miało merytoryczny i konstruktywny przebieg. Na szczególne podkreślenie zasługuje natomiast fakt, iż przedstawione działania kierownictwa PSP, zostały uznane przez stronę społeczną za wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska pożarniczego.

1

2

3

4

5