W dniu 2 marca 2016 r. podczas posiedzenia Zespołu problemowego ds. Usług publicznych w ramach Rady Dialogu Społecznego na wniosek OPZZ i Forum Związków Zawodowych został powołany podzespół ds. służb mundurowych.

W dniu 9 marca 2016 r. odbyło pierwsze robocze posiedzenie podzespołu w trakcie którego przyjęto ustalenia organizacyjne oraz wstępnie zatwierdzono zakres tematów którymi w pierwszej kolejności podzespół będzie się zajmował.

W spotkaniu wzięli udział:
• Barbara Smolińska - Przewodnicząca Zrzeszenia ZZ Służby Celnej RP (OPZZ)
• Arkadiusz Pytlak - Wiceprzewodniczący Zrzeszenia ZZSC RP (OPZZ)
• Krzysztof Oleksak- Przewodniczący ZK ZZS „FLORIAN” (OPZZ)
• Mariusz Tyl - Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej (FORUM ZZ)
• Krzysztof Hetman - Przewodniczący NSZZ Pracowników Pozarnictwa (FORUM ZZ)
• Andrzej Kołodziejski - Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW (FORUM ZZ)
• Robert Osmycki - Przewodniczący SKP NSZZ Solidarność (NSZZ „Solidarność” )
• Bartłomiej Mickiewicz - Sekretarz SKP NSZZ Solidarność (NSZZ „Solidarność” )
• Jerzy Wielgus - Przewodniczący Rady Sekretariatu Służb Publicznych (NSZZ „Solidarność” )

1

 

2


Ustalono m.in. , że w ramach podzespołu będą rozpatrywane tematy:
• realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03.03.2015r. sygn. akt K39/13 poprzez włączenie funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…, w tym analiza art. „15 a” ustawy,
• przywrócenie regulacji prawnych dla funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych dotyczących świadczenia w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim w wysokości 100 % uposażenia,
• uchwalenie ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 dla wszystkich służb mundurowych,
• wprowadzenie regulacji dotyczących 100% wymiaru uposażenia za przedłużony czas służby,
• analiza potrzeb zatrudnienia w związku z obecną sytuacją międzynarodową (terroryzm, wzmożona migracja, potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa).
• analiza bezpieczeństwa pełnienia służby przez funkcjonariuszy we wszystkich służbach,
• zabezpieczenie budżetowe na bezpieczeństwo wzorem MON stały % PKB.