W dniu 3 marca 2016 roku w gmachu MSWiA w Warszawie odbyło się spotkanie Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu MSWiA z Prezydium ZK ZZS „Florian”.

Stronę rządową reprezentowali:

  • Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA
  • Władysław Budzyń -  Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA
  • Edyta Muszyńska - Departament Analiz i Nadzoru MSWiA
  • Ireneusz Kawełek – Naczelnik Wydziału Ochrony Ludności MSWiA
  • Grzegorz Prędota – Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Ludności
  • Anna Rodek – Pełnomocnik ministra ds. kontaktów ze związkami

Stronę związkową reprezentowali:

  • Krzysztof Oleksak - Przewodniczący ZK ZZS „Florian”,
  • Jarosław Nowak - Wiceprzewodniczący ZK ZZS „Florian”,
  • Tomasz Podolski - Wiceprzewodniczący ZK ZZS „Florian”,
  • Tomasz Jelonek - Wiceprzewodniczący ZK ZZS „Florian”.

1

2

Na wstępie Pan Minister podkreślił, że wszystkie składane wcześniej deklaracje będące odpowiedzią na postulaty związków zawodowych służb mundurowych są aktualne i będą przez rząd konsekwentnie realizowane.  W trakcie spotkania omówiono między innymi tematy związane z programem modernizacji służb mundurowych. Pan Minister poinformował, że program ma się rozpocząć od 1 stycznia 2017 roku i ma mieć perspektywę 4 letnią i w swoim zakresie ma obejmować poza wzrostem uposażeń dla funkcjonariuszy również zadania związane z poprawą warunków pełnienia służby unowocześnieniem infrastruktury kubaturowej oraz sprzętowej. Podkreślił, że aktualnie w Ministerstwie SWiA trwają prace analityczne nad programem modernizacji a w najbliższym czasie planowane są konsultacje ze stroną społeczną tego zagadnienia. Odnośnie podwyżek uposażeń Minister SWiA podkreślił, iż podwyżki zostaną wypłacone w ustawowym terminie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w równej kwocie (192 zł) z uwzględnieniem przeszeregowania dla dyżurnych stanowisk kierowania o jedną grupę (koszt ok. 6 zł)/ etat). Wzrost uposażeń nastąpi z wyrównaniem od 1 stycznia 2016 roku. Podczas spotkania dyskutowano o kwestii związanej z ustawą „L4”. Strona związkowa wskazywała na potrzebę dokonania zmian, o które wcześniej postulowała, czyli wprowadzenie tzw. okresu przejściowego na poziomie 90 dni. Pozwoliłoby to uniknąć wielu niepotrzebnych problemów tak z rozliczaniem jak przypadkami różnych interpretacji zapisów ustawy. Pan Minister poinformował, że w przyszłym tygodniu w tym zakresie odbędzie się spotkanie wewnątrz resortowe i w tej sprawie poprosił przedstawicieli Prezydium o przygotowanie i przesłanie materiałów.

3

4

Część spotkania poświęcono także na przedyskutowanie problematyki związanej z sytuacją funkcjonariuszy przyjętymi do służby po 1 stycznia 1999 roku. W tym zakresie celowym byłoby wypracowanie rozwiązań prawnych powodujących ujednolicenie systemu emerytalnego we wszystkich służbach. Ważnym tematem poruszanym w trakcie spotkania była kwestia wprowadzenia pełnopłatnych nadgodzin w PSP. W tym kontekście Minister oświadczył, iż szersza dyskusja w tym temacie jest przed nami niemniej nie wycofuje się z wcześniejszych deklaracji i składanych oświadczeń dotyczących pełnopłatnych nadgodzin. Ponadto członkowie Prezydium ZK ZZS „Florian” wskazali na możliwości, jakie daje pozyskanie dodatkowych środków dla PSP w ramach funduszy unijnych RPO.  
W dniu 2 marca 2016 roku z inicjatywy OPZZ i Forum Związków Zawodowych został powołany podzespół ds. służb mundurowych w ramach Rady Dialogu Społecznego. Podzespół będzie stanowił płaszczyznę do wypracowania rozwiązań w najważniejszym sprawach dot. funkcjonariuszy MSWiA. W skład podzespołu weszli Barbara Smolińska przewodnicząca Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej w RP oraz Krzysztof Oleksak Przewodniczący ZK ZZS „Florian”.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian