W dniu 21 stycznia 2016 roku w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się spotkanie Komendanta Głównego PSP st. bryg. Leszka Suskiego z Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”, które reprezentowali, Przewodniczący Krzysztof Oleksak oraz wiceprzewodniczący Jarosław Nowak, Tomasz Podolski, Tomasz Jelonek, Artur Barnaś.

Głównymi tematami spotkanka były:

  • wzrost uposażeń funkcjonariuszy i pracowników PSP w 2016 roku,
  • wprowadzenie nowej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych,
  • analiza stanowisk służbowych w kontekście wygaśnięcia załącznikiem nr 6,
  • nowe rozwiązania w zakresie umundurowania bojowego strażaków PSP,
  • zasady rozdziału środków finansowych na godziny ponadnormatywne oraz możliwości wzrostu do 100%  stawki godzinowej strażaka na zajmowanym stanowisku,
  • szkolnictwo w PSP,
  • nabór do służby w PSP,
  • zmiany w ustawie o L-4 w kontekście wprowadzenia 90 dni okresu przejściowego,
  • sprawy sporne w niektórych województwach.

W trakcie dyskusji zgodzono się, iż wszelkie problemy powinny być rozwiązywane na drodze dialogu i konsensusu. Ma to szczególne znaczenie w kontekście wielokrotnie wcześniej zgłaszanych przez związek problemów występujących w służbie. Obecne na spotkaniu strony wyraziły chęć współdziałania w powyższych tematach oraz zadeklarowały wole współpracy w przyszłości w najważniejszych dla strażaków sprawach. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż pomimo trudnej i skomplikowanej tematyki spotkanie było konstruktywne i rzeczowe.

Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian
Krzysztof Oleksak

1

3