W dniu 15 kwietnia 2015 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie Pani Minister Teresy Piotrowskiej z Przewodniczącym Zarządu Krajowego ZZS Florian Krzysztofem Oleksakiem, któremu towarzyszyli Wiceprzewodniczący Jarosław Nowak i Artur Barnaś. Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżących spraw dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej.

2

Pani Minister w rozmowie podkreśliła, iż dialog ze stroną społeczną jest jednym z priorytetów funkcjonowania resoru pod jej kierownictwem. Temu celowi ma służyć powołanie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych. Projekt zarządzenia powołującego forum został przekazany na ręce Przewodniczącego Zarządu Krajowego. Należy podkreślić, że w ostatnim czasie zauważalna jest duża otwartość resoru na dialog społeczny, co w ocenie Przewodniczącego ZK ZZS Florian może stanowić dobry prognostyk i grunt dla pracy nowego ciała, jakim będzie Forum. Wiele czasu w trakcie spotkania poświecono na omówienie aktualnej sytuacji w służbie ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i pracowników PSP. Pani Minister poinformowała, iż rok 2016 powinien przynieść oczekiwane przez strażaków podwyżki uposażeń, zgodzono się ponadto, iż ważnym celem do osiągnięcia jest opracowanie i wdrożenie programu wieloletniego modernizacji służb. Opracowanie takiego programu jest również jednym z postulatów, który od kilku lat kieruje pod adresem rządu nasz związek. Po raz kolejny padły zapewnienia, iż resort spraw wewnętrznych ani żadne inne ministerstwo nie pracuje nad zmianami w ustawie emerytalnej służb mundurowych. Rozpowszechniane w ostatnim okresie czasu informacje o prowadzeniu takich prac należy w ocenie Pani Minister traktować, jako nieodpowiedzialne próby wprowadzenia niepotrzebnego zamętu.

3

4

W trakcie spotkania rozmawiano również na temat zmiany w ustawie o PSP (art.88 ust.2) zmieniającej zasady naliczania dodatku stażowego. Minister poinformowała, iż w dniu wczorajszym rząd przyjął uchwałę o przyjęciu i przesłaniu dokumentu zawierającego zmiany (wzrost z 25% do 35%) do Sejmu celem dalszego procedowania w parlamencie. W ocenie Pani Minister rozwiązanie prawne umożliwiające wprowadzenie w życie wyższych dodatków za staż służby ma być gotowe jeszcze w pierwszym półroczu bieżącego roku. Przewodniczący ZK ZZS Florian poinformował, iż o ile, co do zasady wzrost jest przez związek popierany, o tyle wątpliwości związku budzą nadal możliwości sfinansowania podwyżki w ramach środków własnych budżetu PSP. Minister poinformowała, iż resort po przeprowadzeniu analizy przesunie kwotę ponad 4 mln. zł celem zabezpieczenia możliwości realizacji podwyżki w tych komendach, w których sytuacja finansowa jest najtrudniejsza. Omawiano ponadto tegoroczną akcję awansową oraz napływające do związku informacje, iż wielu komendantów sygnalizuje zamiar obniżania dodatków służbowych w chwili nadania wyższego stopnia służbowego. Stanowisko Pani Minister w tej kwestii jest zbieżne z prezentowanym przez związek, a mówiące, iż do takich stacji nie może dochodzić. Każdy sygnał o wystąpieniu takiego przypadku będzie podlegał wnikliwej kontroli resortu Analizie powinna również podlegać kwestia wdrożonej w czerwcu ubiegłego roku ustawy o zwolnieniach lekarskich, dobrym terminem na dokonanie podsumowania będzie okres rocznego funkcjonowania tego rozwiązania. Podczas spotkania szefowa MSW oraz strona związkowa umówili się na kontynuowanie dialogu, którego celem będzie rozwiązywanie problemów strażaków PSP.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian
Foto – własne, MSW