W dniu 19 marca 2015 roku w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian”. W trakcie posiedzenia Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian” Krzysztof Oleksak zrelacjonował ostatnie spotkanie z Panią Teresą Piotrowską - Minister Spraw Wewnętrznych, które miało miejsce w dniu 10 lutego 2015 roku.

Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian” na spotkaniu przekazał Pani Minister informację, że Związek Zawodowy Strażaków "Florian" z aprobatą przyjmuje planowany wzrost uposażeń strażaków dotyczący naliczania tzw. ,,stażowego” – zwiększenie maksymalnego wymiaru z 25% do 35% podstawy, niemniej jednak wątpliwości Związku budzi przyjęty przez Rząd model interwałowo – kroczący, jak również sposób sfinansowania regulacji, która miałby zostać zrealizowana bez wzrostu wydatków budżetowych – to znaczy w ramach obecnych środków i tak już niedoszacowanych budżetów komend. Przewodniczący wskazywał, iż taka sytuacja może spowodować daleko idące komplikacje w wielu komendach w Polsce. Planowana zamiana będzie skutkowała wzrostem wynagrodzeń jedynie ok. 25% funkcjonariuszy PSP, co też nie wpłynie na poprawę nastrojów w służbie. Omawiane z Minister SW były również tematy dotyczące, ogólnie trudnej sytuacji finansowej w PSP, w tym kontekście wskazywano, iż coraz częściej napływają do związku informacje o obniżaniu dodatków służbowych strażakom w zamian za podwyższenie grupy zaszeregowania czy awans w stopniu, na co Związek nie może się zgodzić. Omawiano również negatywne skutki wynikające z wygaśnięcia załącznika nr. 6 do rozporządzenia kwalifikacyjnego oraz przekazano wyrażony w trakcie spotkania z Minister SW pogląd Komendanta Głównego PSP w tym zakresie, który jest sprzeczny ze stanowiskiem Związku Zawodowego Strażaków ,,Florian” odnośnie przywrócenia formuły pozwalającej na bardziej elastyczne podejście do tematu mianowania strażaków na stanowiska np. operatora sprzętu, z-cy d-cy zmiany czy d-cy zmiany. 

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZS ,,Florian” Grzegorz Obara w czasie posiedzenia Zarządu odczytał protokół z kontroli działalności Zarządu Krajowego ZZS "Florian" za 2014 rok. W trakcie posiedzenia przyjęto sprawozdanie finansowe ZK za miniony rok oraz uchwalono preliminarz przychodów i wydatków Zarządu Krajowego na 2015rok.

Dyskutowano również nad kwestią złożonego w ubiegłym roku wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w/s zbadania zgodności z Konstytucją art. 15a. Podczas posiedzenia omawiano aktualną sytuację w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, została przedstawiona informacja i ustalenia ze wspólnego posiedzenia Prezydiów wszystkich członków Federacji, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2015r., w Serocku.

1

2

Zarząd Krajowy podczas posiedzenia dokonał analizy obecnej sytuacji w służbie i uznał, iż brak zapowiedzianych przez Premiera RP podwyżek, programu modernizacji służb czy też nierozwiązane od wielu lat problemy, o które związek zabiega takie jak: wprowadzenie pełnopłatnych nadgodzin, urealnienie budżetów komend, ujednolicenie zasad emerytalnych dla wszystkich funkcjonariuszy, w tym przyjętych do służby po 1 stycznia 1999r., jak również brak rzeczywistego dialogu ze stroną społeczną stanowią dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o przyłączeniu się naszego Związku pod własnymi postulatami do akcji protestacyjnej, która jest planowana na 18 kwietnia br., w Warszawie.

Uchwala 50001m Uchwala 50002m Uchwala 50003m

Akcja protestacyjna rozpocznie się przed siedzibą Komendy Głównej PSP przy ul. Podchorążych, a następnie planowany jest przemarsz pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i tam przedstawione zostaną postulaty dotyczące strażaków. Do wzięcia udziału w manifestacji zapraszamy członków Związku, jak również wszystkie strażackie związki zawodowe oraz związki wchodzące w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Na początek kwietnia zaplanowane zostało wspólne posiedzenie Prezydiów trzech central związkowych działających w PSP. Jedynie wspólne działanie i zamanifestowanie naszego głębokiego niezadowolenia z obecnej sytuacji może przynieść oczekiwane przez nasze środowisko rozwiązania. O aktualnej sytuacji został również poinformowany Przewodniczący European Fire Fighters Unions Alliance (EFFUA) Pan, Kim Nikula. Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian” odniósł się także do inicjatywy obywatelskiej, przypomniał o potrzebie zebrania list z jak największą ilością podpisów – ostateczny termin składania list do biura Zarządu Krajowego upływa w dniu 10 kwietnia 2015r.

3

4

W drugiej części posiedzenia udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Piotra Kwiatkowskiego, Dyrektora Biura Kadr KG PSP st. bryg. Tomasza Zająca oraz Dyrektora Biura Szkolenia KG PSP bryg. Jacka Borowskiego, a także Doradcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusza Królika. Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski poinformował, że zmianami w przepisie kwalifikacyjnym zajmuje się Z-ca KG PSP nadbryg. G. Mikołajczyk. Przybliżył również prace nad nowymi wzorami umundurowania. Dyrektor Biura Kadr st. bryg. Tomasz Zając omówił skutki finansowe, jakie dla budżetu będzie miało wprowadzenie zapisów regulacji dotyczącej wzrostu dodatku ,,stażowego”. Poinformował, że MSW przedstawiło plan przeniesienia 64 wakatów pozostających w ramach MSW do PSP celem zapewnienia środków finansowych. W związku z pojawiającymi się sygnałami o możliwości wprowadzenia tzw.: "uwolnienia zawodu technika pożarnictwa" głos zabrał Dyrektor Biura Szkolenia bryg. Jacek Borowski, który wyjaśnił, że w aktualnej nowelizacji nie ma o tym mowy. Wyjaśnił również zasady i podstawę prawną funkcjonowania szkół profilowych tzw.: "pożarniczych". Omówił również zasady i możliwości, jakie daje kształcenie technika pożarnictwa i potwierdzenie kwalifikacji egzaminami tzw., Z22 oraz Z23 oraz kształcenie w trybie eksternistycznym, a także możliwości awansowania w tych przypadkach.

pdfZaproszenie do udziału w manifestacji central ZZ działających w PSP

pdfZaproszenie do udziału w manifestacji FZZSM

 

Interpelacja do MSW

Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian”
Krzysztof Oleksak