W dniu 1 czerwca 2014 roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa o Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu.

W Dzienniku Ustaw z 18 kwietnia br. ogłoszony został tekst ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany dotyczą obniżenia do 80 % uposażenia funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. W konsekwencji zmienią się również przepisy regulujące zasady wypłacania nagrody rocznej. Należy zauważyć, że w trakcie wielomiesięcznych prac nad ustawą została ona w kilku obszarach w sposób znaczący zmieniona; dotyczy to m.in. możliwości zwolnienia funkcjonariusza dopiero po dwunastu miesiącach przebywania na zwolnieniu, a nie jak planowano wcześniej po sześciu miesiącach. Drugą ważną zmianą jest wprowadzenie zapisów dot. monitorowaniu środków pochodzących z obniżenia uposażeń o 20% funkcjonariuszom, którzy przebywają na L-4. Przypominamy, że środki finansowe wygenerowane w wyniku zwolnień lekarskich mają zostać przeznaczone na fundusz nagrodowy. Zmiany te były przedmiotem postulatów, jakie zgłaszała Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych i niewątpliwie wychodzą naprzeciw postulatom środowiska służb mundurowych. Kwestią do której niestety związkom zawodowym nie udało się przekonać strony rządowej było wprowadzenie tzw. okresu przejściowego po którym następowałoby obniżenie uposażeń funkcjonariuszy o dwadzieścia procent. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim członkom związku, którzy wspierali nas w trakcie prac nad ustawą, szczególnie podczas organizowanych przez związki służb mundurowych pikiet i manifestacji.

Robert Słowikowski
Wiceprzewodniczący ZK ZZS Florian

Zobacz tekst ustawy.

pdfUstawa