W dniu 14 stycznia br., w Komendzie Głównej PSP odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej z udziałem komendanta głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza oraz jego zastępców.

W naradzie wziął także udział podsekretarz stanu w MSW Stanisław Rakoczy, komendanci wojewódzcy, szkół PSP oraz dyrektorzy biur w KG PSP. Komendant Główny PSP w swoim wystąpieniu omówił sprawę podwyżek w dodatku stażowym oraz poinformował, iż przygotowywany jest projekt zmiany Ustawy o PSP. W trakcie narady zaprezentowany został 10 letni program związany z ograniczeniem ofiar śmiertelnych w pożarach ze szczególnym uwzględnieniem zatruć tlenkiem węgla. Omówiono także analizę zagrożeń, stan bezpieczeństwa oraz społeczno-ekonomiczne koszty pożarów i prognozy na przyszłość w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

foto001 
Spotkanie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych
W dniach 15-16 stycznia br. w miejscowości Serock k/Warszawy odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów związków zawodowych funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

 
W trakcie spotkania dokonano analizy i oceny dotychczasowego funkcjonowania Federacji, przyjęto program działania na najbliższy okres czasu. Federacja podjęła decyzję o poparciu protestu górników zmierzającego do obrony miejsc pracy w tej branży. Federacja omawiała również problematykę związaną z wprowadzoną w ubiegłym roku ustawą o ,,L-4”. Członkowie Federacji krytycznie oceniali skutki wprowadzonej ustawy, o czym wielokrotnie wcześniej informowano wskazując na zapisy, które w ustawie są mniej korzystne niż te, które obecnie obowiązują pracowników sektora powszechnego.

 
 
Postanowiono niezwłocznie przeprowadzić analizę prawną na podstawie, której mógłby zostać skierowany wniosek do TK o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją RP. Kolejnym ważnym tematem omawianym podczas posiedzenia była kwestia przepisów dotyczących naliczania wzrostu uposażenia z tytułu lat służby w Policji, PSP oraz SG. Federacja uważa, iż proponowane zmiany zmierzające do podniesienia dodatku z 25% do 35% po 35 latach służby idą we właściwym kierunku, niemniej jednak projektowany sposób wyliczania tzw. ,,stażowego” jest niekorzystny dla funkcjonariuszy, a wskazywane źródła finansowania pochodzące z wakatów budzą sprzeciw środowiska. Federacja dokonała oceny stanu realizacji działań związanych z projektem inicjatywy obywatelskiej. Omówiono również kwestię złożonego w ubiegłym roku wniosku do TK w/s zbadania zgodności z Konstytucją art. 15a. Postanowiono o przeprowadzeniu szerokiej debaty publicznej nad rzeczywistym stanem służb mundurowych odpowiadających za bezpieczeństwo obywateli w Polsce. Ważnym tematem w trakcie posiedzenia była sprawa braku waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy. Ustalono, iż w najbliższym czasie zostanie skierowane wystąpienie do Pani Premier Ewy Kopacz informujące o pogarszającym się stanie i kondycji służb mundurowych w naszym kraju. W najbliższym czasie Federacja oczekuje spotkania z Minister SW T. Piotrowską. Spotkanie będzie poświęcone problemom występującym w podległych służbach.

Przewodniczący ZK ZZS Florian
Krzysztof Oleksak

Poniżej zamieszczamy:

pdf Stanowisko FZZSM w/s sytuacji na Śląsku

pdf  Pismo do KG w sprawie PSP i funkcjonariuszy

Foto. własne, strona internetowa KG PSP