W dniach 1-3 grudnia 2014 roku Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian” K. Oleksak uczestniczył w rozmowach w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Agenda wizyty zorganizowanej wspólnie przez European Fire Fighters Unions Alliance (EFFUA) i Fire Safe Europe (FSE) z którymi nasz związek współpracuje przewidywała szereg spotkań z europarlamentarzystami.

Celem głównym projektu „Europa Bezpieczna przed Ogniem" jest podnoszenie świadomości oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa pożarowego obywateli Unii Europejskiej jak również zapewnienie najwyższych standardów pracy dla strażaków.

 

Wspólne działanie EFFUA i FSE skierowana jest do decydentów i organów regulacyjnych, zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym. Należy podkreślić, iż wspólne i skoordynowane działanie kilkunastu związków zawodowych strażaków z Unii Europejskiej jest pierwszym na tak szeroką skalę przedsięwzięciem zmierzającym do przedstawienia faktycznego stanu bezpieczeństwa obywateli UE oraz statusu i położenia straży pożarnych w krajach członkowskich. Podczas spotkań rozmawialiśmy o problemach bezpieczeństwa pracy strażaków, kwestiach legislacyjnych określających zasady budowy i zabezpieczeń budynków w których przeciętnie spędzamy 90% czasu (domy, biura, szkoły, urzędy) przed pożarem. Wskazywaliśmy na braki w świadomości ludzkiej i skutki w codziennym życiu obywateli Europy. Rozmowy bardzo wyraźnie wskazywały, że inicjatywa nasza została bardzo dobrze przyjętą i praktycznie wszyscy rozmówcy wyrazili gotowość do dalszej wspólnej pracy, aby maksymalnie podnieść stan bezpieczeństwa pożarowego w UE oraz rangę i rolę zawodu strażaka. Jak wskazują nasze obserwacje, bezpieczeństwo przeciwpożarowe w wielu krajach UE nie wydaje się być priorytetem w agendzie decydentów europejskich. Błędnie i niedostatecznie kontrolowane przepisy w połączeniu z miernie nadzorowanymi praktykami konserwacji instalacji przeciwpożarowych powodują zbyt często ofiary śmiertelne pozostawiając ogromne zniszczenia materialne.

 

Biorąc pod uwagę koszty pokrywania skutków pożarów, tj. około 1% PKB w Europie, w dłuższej perspektywie ekonomika poprawy bezpieczeństwa pożarowego to mocny argument dla działań zharmonizowania norm przeciwpożarowych. Jesteśmy przekonani, że wysiłki podjęte na szczeblu Unii Europejskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienia rangi zawodu strażaka to znakomity kierunek dla formacji straży pożarnych całej Europy. To grudniowe spotkanie w Parlamencie Europejskim to jeden z pierwszych etapów zaplanowanej, długofalowej akcji poprawy sytuacji stanu bezpieczeństwa pożarowego w Unii Europejskiej jak również podniesienia statusu oraz sytuacji socjalno bytowej wszystkich strażaków w Unii Europejskiej.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian