W dniach 5-7 listopada 2014 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „ORLE GNIAZDO HUCISKO” woj. śląskie odbył się X Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów ZZS ,,Florian”. W pierwszym dniu obrad delegaci dokonali wyboru nowych władz ZZS „FLORIAN” na kadencję 2014 – 2018.

W trakcie drugiego dnia Zjazdu Delegaci przyjęli nowelizację Statutu ZZS Florian.

Przewodniczącym Zarządu Krajowego ZZS FLORIAN został wybrany Kol. Krzysztof Oleksak.

W skład nowego Prezydium Zarządu Krajowego zostali wybrani:
• Wiceprzewodniczący - Robert SŁOWIKOWSKI
• Wiceprzewodniczący - Jarosław NOWAK
• Wiceprzewodniczący - Tomasz JELONEK
• Wiceprzewodniczący - Tomasz PODOLSKI
• Wiceprzewodniczący – Artur BARNAŚ

W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
• Przewodniczący - Grzegorz OBARA
• Wiceprzewodniczący – Lucjan CZEREPAK
• Sekretarz – Cezary KRYSIAK
• Członek – Sylwester JANKOWSKI
• Członek – Andrzej GOŁDYN
• Członek – Dariusz RADKOWSKI


 

 
 
Na ogólną liczbę 147 delegatów wybranych na konferencjach wojewódzkich w całym kraju w zjeździe udział wzięło 141 delegatów. Zjazd Delegatów, który jest najwyższą władzą w związku oprócz wyboru kierownictwa związku i przyjęcia zmian w statucie nakreślił główne kierunki działań ZZS „FLORIAN” na najbliższą kadencję. Należą do nich w szczególności: działania na rzecz wzrostu uposażeń, wzrostu do 100% rekompensaty za ponadnormatywny czas służby, podniesienie grup zaszeregowania dyżurnych stanowisk kierowania, poprawa jakości ubrań użytkowanych przez strażaków przy akcjach oraz wprowadzenie jasnych i czytelnych zasad rozdziału miejsc na szkoły w PSP.
 
Na Zjazd przybyli zaproszeni goście w osobach: Komendanta Głównego PSP generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, Doradcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusza Królika, nadbrygadiera Marka Rączki - Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, Guza - Przewodniczącego OPZZ, Mariusza Tyla - Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Czesława Tuły - Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Piotra Malona - Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Pawła Galca - Radcy Prawnego OPZZ, Stanisława Szweda Dyrektora Biura Operacyjnego Mentor S.A., Piotra Kumięgi – Prezesa Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego, ks. mł. bryg. Władysława Kuligi - Kapelana małopolskich strażaków, Henryka Moskwy - Przewodniczącego Rady OPZZ woj. śląskiego, st.bryg. Marka Fiutaka – Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu.

 
 
 
Komendant Główny PSP po zapoznaniu się z wynikami wyborów gratulował Przewodniczącemu K. Oleksakowi kolejnej kadencji oraz życzył wytrwałości i dalszych sukcesów w tej niełatwej społecznej misji. Następnie Komendant Główny omówił bieżącą sytuację w PSP oraz odniósł się do pytań i problemów wskazanych przez Delegatów Zjazdu. W szczególności ustosunkował się do pytań związanych z budżetami komend, planowanymi zmianami zasad naliczania dodatku stażowego, a w zakresie możliwości wzrostu uposażeń funkcjonariuszy PSP Komendant Główny potwierdził, że w 2015 roku środki na ten cel niestety nie zostały zaplanowane w budżecie MSW. Komendant Główny zwrócił uwagę, iż w 2014 roku zostały przekazane środki na wypłatę podwyżek dla pracowników cywilnych, które od 2012 roku wypłacane były z części budżetu przeznaczonego na wynagrodzenia funkcjonariuszy. Gromkimi oklaskami delegaci przyjęli wystąpienie Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, który po złożeniu życzeń i gratulacji przekazał Delegatom informację, iż w jego ocenie sprawa podwyżek w 2015 roku nie jest jeszcze ostatecznie przesądzona. Wszyscy przybyli goście złożyli serdeczne gratulacje na ręce nowo wybranego Przewodniczącego oraz podziękowali za dotychczasową współpracę. W trakcie Zjazdu wręczono również okolicznościowe medale i odznaczenia. Komendant Główny PSP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz został odznaczony przez kol. A. Wesołowskiego Przewodniczącego Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” medalem zasłużony dla Dolnośląskiej Organizacji ZZS ,,Florian". Honorową Odznaką ZZS „FLORIAN” za inicjowanie ruchu związkowego w szeregach straży pożarnej, rzetelne i sumienne wykonywanie zadań statutowych oraz szczególne zaangażowanie w prace na rzecz Opolskiego i Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego oraz Zarządu Krajowego ZZS „Florian” odznaczeni zostali koledzy Piotr Mazurek oraz Lucjan Czerepak. Medalami Za Zasługi Dla ZZS „Florian odznaczeni zostali również goście: Mariusz Tyl Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Czesława Tuła Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, ks. mł. bryg. Władysław Kuliga - Kapelan małopolskich strażaków oraz Henryk Moskwa Przewodniczący Rady OPZZ woj. śląskiego.
 
Przewodniczący Zarządu Krajowego
ZZS „Florian”
Krzysztof Oleksak