W dniu 25 września 2014 roku w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”. Podczas posiedzenia Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawił informację z kontroli dotyczącej kampanii sprawozdawczo - wyborczej w związku.foto001

Dużą część dyskusji poświęcono sprawozdaniu komisji statutowej która przedstawiła propozycje zmian w statucie ZZS ,,Florian”. Postanowiono, iż zaproponowane przez komisje statutową zmiany w treści statutu zostaną poddane szerokiej konsultacji wewnątrzzwiązkowej. Nadesłane do komisji statutowej opinie i uwagi pozwolą na wypracowanie ostatecznych rozwiązań, które zostaną przedstawione na najbliższym Krajowym Zjeździe Delegatów ZZS ,,Florian”, który odbędzie się w dniach 5-7 listopada br., w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Orle Gniazdo Hucisko”. Ponadto w trakcie posiedzenia Zarządu Krajowego dyskutowano na temat pozwu zbiorowego dotyczącego braku waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy PSP oraz możliwości podjęcia prac nad porozumieniem o zasadach współpracy pomiędzy ZZS ,,Florian”, a Komendantem Głównym PSP. Zarząd Krajowy w toku dyskusji uznał, iż obecnie nie dostrzega potrzeby podjęcia działań zmierzających do podjęcia prac nad nowym porozumieniem. Członkowie Zarządu wyrażali pogląd, ze obecnie Ustawa o Związkach Zawodowych dostatecznie reguluje ramowe zasady współpracy pomiędzy związkiem, a stroną służbową. Przewodniczący Zarządu Krajowego przedstawił informację z wizyty jaką w sierpniu złożyli w Warszawie przedstawiciele European Fire Fighters Unions Alliance (EFFUA). Omówiono dalsze kierunki działań związku w tym zakresie.

 

W dniu 24 września br., odbyło się posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych (KSW)
w trakcie którego przyjęte zostało sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej ds. projektu ustawy o komisjach lekarskich. Zgłaszane na tym posiedzeniu przez nasz związek, poprawki niestety nie zostały przyjęte. Tym samym projekt w przedłożeniu przyjętym przez KSW został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie RP. W związku z wejściem w życie w czerwcu br., niesprawiedliwej dla strażaków ustawy o ,,L-4” podjęte zostały wraz ze związkami zawodowym skupionymi w FZZSM działania zmierzające do opracowania programu ubezpieczenia L-4 dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Owocem tych działań jest program ubezpieczeniowy przygotowany przez Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych, który został przedstawiony na posiedzeniu Zarządu Krajowego, wejdzie on w życie od 1 października br.., W trakcie posiedzenia omówiono, także ostatnie wystąpienia związku do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie waloryzacji uposażeń i funkcjonariuszy przyjętych po 1 stycznia 1999 roku. Uzgodniono również, że niezwłocznie złożony zostanie kolejny wniosek w sprawie Ustawy L-4 budzącej zdecydowany sprzeciw w formacji PSP .
Ponadto w trakcie posiedzenia odczytano list Głównego Inspektora Pracy dotyczący wyróżnieniu Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS „ Florian” Krzysztofa Oleksaka prestiżową „Nagrodą im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy”. Nagroda ta zostanie wręczona laureatowi na Zamku Królewskim w Warszawie,

Robert Słowikowski
Sekretarz ZK ZZS „Florian”

pdf Wniosek do Rzecznik Praw Obywatelskich w/s waloryzacji.

pdf Wniosek do Rzecznik Praw Obywatelskich w/s funkcjonariuszy przyjętych po 1 stycznia 1999 r.

pdf Nagroda Głównego Inspektora Pracy dla Przewodniczącego ZK ZZS ,,Florian”.