W dniu 31.07.2014 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie robocze służące omówieniu uwag zgłaszanych do rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który był przedmiotem obrad Komisji Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 23.07.2014 r.

W spotkaniu uczestniczyli:
Dyrektor Zakładu Emerytalno Rentowego MSW - Artur Wdowczyk,
Dyrektor Departamentu Prawnego MSW - Marcin Wereszczyński
dr Beata Janas - Przewodnicząca Centralnej Komisji Lekarskiej

Przedstawiciele Związków Zawodowych Zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz przedstawiciele innych związków działających w strukturach MSW.

W czasie spotkania strona społeczna – przedstawiciele Związków Zawodowych wskazywali na naruszanie zasady dialogu społecznego w czasie procedowania w/w projektu oraz nie uwzględnienie uwag zawartych w opiniach central związkowych. Na w/w spotkaniu przedstawiciel ZZS „Florian” wykazał i zgłosił uwagi dotyczące braku spójności procedowanego obecnie projektu ustawy, w tym licznych nie doprecyzowań i luk prawnych z wprowadzonymi już do odpowiednich ustaw pragmatycznych regulacji dotyczących zwolnień lekarskich.
Wskazano również, na niekonstytucyjność art. 51 ustawy o komisjach lekarskich. Ponadto zwrócono uwagę , ze w/w projekt zakłada przerzucenie kosztów funkcjonowania Komisji Lekarskich na funkcjonariuszy – dotyczy to odwołań od orzeczeń okręgowych komisji lekarskich do Centralnej Komisji Lekarskiej.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele ministerstwa zwrócili się do uczestników
o zgłaszanie dalszych uwag do w/w projektu w terminie do następnego spotkania, które planowane jest po 20 sierpnia br.

Poniżej zamieszczamy odnośnik do procedowanego rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Druk sejmowy nr 2614:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=427F57FE054E49F1C1257D1700273225

Wiceprzewodniczący ZK
ZZS „Florian”
T. Podolski