W dniu 15 kwietnia 2014 roku w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”, w którym udział wzięli zaproszeni goście tj.

Dyrektor Operacyjny Mentor S.A. Stanisława Szwed, Dyrektor ds. Ubezpieczeń na Życie Michał Perl, Zastępca Dyrektora Katarzyna Dorosz – Kulwicka oraz przedstawiciele PZU w osobach Dyrektora ds. Sprzedaży Anny Lal – Chojnackiej oraz Kierownika Zespołu Sprzedaży Anny Skuzy. W spotkaniu uczestniczył również Doradca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusz Królik.

 
 
W trakcie posiedzenia przedstawiciele Brokera Ubezpieczeniowego MENTOR S.A. przedstawili prezentację nowego programu ubezpieczeniowego „PSP-2014” dedykowanego dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych PSP, członków ich rodzin oraz dla emerytów PSP. Ustalono, że w/w program niezwłocznie zostanie przesłany do wszystkich jednostek organizacyjnych PSP oraz na poszczególne Zarządy Wojewódzkie ZZS ,,Florian”. Ustalono, iż powstanie harmonogram spotkań w jednostkach organizacyjnych PSP, na których będzie prezentowana nowa propozycja ubezpieczeń. W trakcie spotkania bardzo wiele czasu poświęcono na dyskusję, w której przedstawiciele Zarządu Krajowego wskazywali na wiele problemów oraz formowali swoje sugestie dot. funkcjonowania dotychczasowych i przyszłych programów ubezpieczeń m. in.:
  • rozbieżności związanych z ustalaniem procentowego uszczerbku na zdrowiu przez komisje lekarskie MSW i ZUS,
  • ubezpieczenia ewentualnej nieobecności w służbie - zwolnienie lekarskie (L - 4 – płatne 80 %) w związku z chorobą, która jest wynikiem i pozostaje w związku z pełnieniem służby.
  • ubezpieczeń dla grup specjalistycznych funkcjonujących w PSP

Przedstawiciele PZU oraz Brokera Ubezpieczeniowego wyjaśniali zasady funkcjonowania nowych propozycji zawartych w programie ubezpieczeniowym, jednocześnie odpowiadali bardzo szczegółowo na wiele pytań w tym zakresie. Nowy program ubezpieczeniowy stanowi w ocenie Brokera najlepszą z możliwych do wynegocjowania obecnie na rynku ofertę adresowaną dla funkcjonariuszy PSP. Na program składa się czternaście różnych wariantów a do jednego wariantu może przystąpić grupa piętnastu funkcjonariuszy – poprzednio liczba ta była na poziomie dwukrotnie wyższym.

 

 
W drugiej części posiedzenia Zarząd Krajowy dyskutował nad zasadami funkcjonowania w przyszłości ubezpieczeń w PSP ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z zapewnieniem prawidłowego działania Fundacji Pomocy Poszkodowanym Ratownikom ,,Solidarni”. Obradująca w tym samym dniu Rada Fundacji przyjęła rezygnację Pana Piotra Chmielarza z funkcji Prezesa postanowiła również o powołaniu Pana Marka Garniewicza na nowego Prezesa Zarządu Fundacji. Ponadto w dalszej części posiedzenia szczegółowo omówiono sprawę funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 roku, a przed 23 lipca 2003 roku w kontekście obecnie prowadzonych działań Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, szczególnie w zakresie ponownego skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją zapisu art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalny Policji.
 
Wiceprzewodniczący ZK ZZS ,,Florian”
Robert Słowikowski
 

pdf "PSP 2014" oferta PZU