Sejm rozpatrzył też stanowisko Izby drugiej w sprawie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Sejm rozpatrzył też stanowisko Izby drugiej w sprawie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. Ustawa systemowo reguluje kwestię odszkodowań w przypadku funkcjonariuszy m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Zgodnie z nowymi przepisami, jednorazowe odszkodowanie, jak do tej pory, otrzyma funkcjonariusz lub rodzina zmarłego funkcjonariusza z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Wyjątkiem będą wypadki w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania służby. Odszkodowanie będzie przysługiwać, jeżeli funkcjonariusz ulegnie takiemu wypadkowi na skutek interwencji. Ustawa przewiduje kilka sytuacji, w których funkcjonariusz lub funkcjonariusz zwolniony ze służby lub członkowie jego rodziny otrzymają jednorazowe odszkodowanie. Będzie ono przysługiwać m.in., gdy funkcjonariusz pozostając w służbie doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek wypadku w ciągu 3 lat od dnia wypadku. Zmienione zostały zasady określania jednorazowego odszkodowania – za jednakowe uszczerbki na zdrowiu będzie ono jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu na stopień, stanowisko i rodzaj służby. Przy wyliczaniu odszkodowania stosowany będzie system wielokrotności, a nie stałe kwoty. Jednorazowe odszkodowanie wyniesie 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie będzie można zwiększyć. Określono także m.in. wysokość jednorazowego odszkodowania, gdy uprawnionym będzie tylko jeden członek rodziny zmarłego funkcjonariusza. W myśl ustawy odszkodowanie dla małżonka lub dziecka wyniesie 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a dla innego członka rodziny – 9-krotność. Ponadto nowe przepisy przewidują świadczenie odszkodowawcze dla funkcjonariuszy za utracone, zniszczone lub uszkodzone przedmioty osobistego użytku. Senat na posiedzeniu 20 marca 2014 r. wprowadził do ustawy poprawki. Zaproponował m.in. zmianę przepisu uprawniającego do wnoszenia odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w przypadku niewydania w stosownym terminie decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowania przysługującego w razie wypadku lub choroby w związku ze służbą. Izba druga chce, aby funkcjonariusze mogli także odwoływać się, jeśli nie została wydana decyzja dotycząca odszkodowania za utracone bądź zniszczone przedmioty. Wśród zmian proponowanych przez Senat są również m.in. poprawki o charakterze legislacyjnym, ujednolicającym i porządkującym. Sejmowa Komisji Spraw Wewnętrznych rozpatrzyła zaproponowane przez Senat poprawki i proponuje ich przyjęcie. Sprawozdanie przedstawiła posłanka Dorota Rutkowska. Posłowie zagłosują nad uchwałą Senatu ostatniego dnia posiedzenia.

Link do strony Sejmu