W dniu 22 stycznia 2014 roku odbyło się 59 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad przewidziane było sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o "L-4".

Sprawozdanie referował poseł sprawozdawca Tomasz Szymański, który w swoim wystąpieniu przedstawił szczegółowo harmonogram prac nad projektem ustawy jak i omówił szeroko jej zakres. Na galerii sejmowej w trakcie sprawozdania i debaty obecni byli przedstawiciele związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.


 
 

W trakcie dyskusji w trybie oświadczeń klubowych głos w sprawie projektu ustawy zabrali: Poseł Marek Wójcik (PO), Poseł Jarosław Zieliński (PiS), Poseł Henryk Kmiecik (TR), Poseł Krystyna Ozga (PSL), Poseł Krystyna Łybacka (SLD), Poseł Edward Siarka (SP).


 

W swoich wystąpieniach przedstawiciele koalicji rządowej popierali rozwiania zawarte w projektowanej ustawie wskazując jednocześnie na jej w ich ocenie społeczne uzasadnienie. W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem głos wielokrotnie zabierali Posłowie Krystyna Łybacka, poseł Artur Ostrowski oraz poseł Jarosław Zieliński. Odnosili się w swoich wystąpieniach do zapisów w projekcie, które w ich przekonaniu nie poprawią sytuacji w zakresie zwolnień lekarskich a wręcz je pogorszą. Niejasna również zdaniem posłów stanie się redystrybucja środków finansowych uzyskanych w wyniku wprowadzenia obniżenia do 80% wynagrodzenia funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Do uwag zgłaszanych w trakcie dyskusji przez posłów odnosił się sekretarz Stanu MSW Piotr Stachańczyk, który z ramienia rządu odpowiada za przeprowadzenie projektu ustawy przez parlament. Zebrani na galerii funkcjonariusze gromkimi brawami nagrodzili wielokrotnie wystąpienia Poseł Krystyny Łybackiej i Posła Jarosława Zielińskiego. Poniżej zamieszczamy link do bezpośredniej transmisji:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=57C5B17853E27357C1257C6700481F2E#

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian