Aktualności

25 październik 2022

Pismo Sekretarza Stanu MSWiA

 

Poniżej publikujemy pismo skierowane do Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian” przez Sekretarza Stanu MSWiA Macieja Wąsika.

PDF - Pismo Sekretarza Stanu MSWiA

 

 

20 październik 2022

W dniu 20 października 2022r. odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego pojęto decyzję o zorganizowaniu manifestacji w dniu 9 listopada br. w Warszawie.

12 październik 2022

Posiedzenie Prezydium Federacji ZZSM

W dniu 11.10.2022 r. w siedzibie NSZZ FiPW w Warszawie przy ul. Wiśniowej 50 odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Tematyką posiedzenia były m.in.:

 1. Omówienie reakcji Premiera i Ministrów nadzorujących poszczególne służby, których funkcjonariusze i pracownicy zrzeszeni są w związkach zawodowych wchodzących w strukturę Fedracji ZZSM tj. MSWiA, MS i MF.

 2. Przedstawienie przez przedstawicieli związków wchodzących w skład Federacji spotkań z ministrami, którym podlegają powyższe resorty.

 3. Podjęcie stosowynych kroków w tym rekomendacji dla Rady Fedreracji ZZSM w celu wyegzekwowania postulatów wysuniętych 7 września 2022 r. w piśmie do Premiera.

Prezydium Rady Federacji postanowiło o zwołaniu na dzień 20.10.2022 r. Rady Federacji oraz wypracowało na posiedzenie tej rady rekomendacje dotyczące dalszego postępowania i podejmowania działań.

Poniżej publikujemy komunikat z posiedzenia Prezydium Federacji ZZSM oraz pismo skierowanie do Premiera RP.

1

2

W kraju odbywają się również posiedzenia struktur Federacji ZZSM na szczeblach wojewódzkich, m.in. w województwach wielkopolskim oraz łódzkim odbyły się takie spotkania, podczas których oddolnie, we współpracy z członkami związków od najniższych poziomów wypracowywane są stosowne rekomendacje i wnioski dla szczebla centralnego.

Poniżej komunikat z posiedzenia przedstawicieli związków zawodowych tworzących strukturę FZZSM w woj. łódzkim.

3

W jedności siła!

3

1

2

04 październik 2022

We wtorek, 4 października br., minister Mariusz Kamiński i wiceminister Maciej Wąsik przedstawili stronie związkowej kolejne propozycje resortu, które mają zachęcić doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie. W przyszłorocznym budżecie na ten cel zabezpieczono już środki w wysokości ponad 400 milionów zł. Jednocześnie szef MSWiA jednoznacznie zapewnił, że resort nie prowadzi żadnych prac w zakresie zmiany systemu emerytur mundurowych. Wszystkie pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia na ten temat są nieprawdziwe.

02 październik 2022

1 października 2022 r. asp. sztab. Jan Biernat, strażak Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Skierniewicach zasłabł podczas działań gaśniczych prowadzonych w Michowicach (gmina Głuchów, woj. łódzkie). Niestety mimo natychmiast udzielonej pomocy, wysiłki lekarza i ratowników nie przyniosły efektu.

01 październik 2022

W dniu 27 września 2022 r. w sali konferencyjnej Komendy Głównej PSP Warszawie przy ul. Podchorążych 38 odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. W posiedzeniu wziął udział nadbryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Komendanta Głównego PSP.

15 wrzesień 2022

Poniżej publikujemy Decyzję Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i wystąpienie przewodniczących związków zawodowych działających w PSP do Sekretarza Stanu MSWiA.

06 sierpień 2022

W dniu 6 sierpnia 2022 r. na trasie S8 doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego jeden z funkcjonariuszy poniósł śmierć a dwóch zostało rannych.

05 sierpień 2022

Pożarnicze związki zawodowe na rozmowach w MSWiA

W dniu 2 sierpnia 2022 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym udział brali:

- Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu MSWiA

- Władysław Budzeń – Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA

- Wojciech Radecki – Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego,

- Edward Zaremba - pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych.

Stronę związkową reprezentowali:

- Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

- Krzysztof Jędrachowicz – Wiceprzewodniczący - Sekretarz Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

- Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”

- Krzysztof Hetman – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa

Podczas spotkania omówiono n/w tematy:

- wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP w 2023r.

Centrale związków zawodowych zgodnie odniosły się do założeń budżetu w tym zakresie wskazując, że propozycja podwyżek w państwowej sferze budżetowej, która ma objąć także funkcjonariuszy służb mundurowych, w tym PSP oraz pracowników naszej formacji w wysokości 7,8 % jest nieakceptowalna przez środowisko pożarnicze. Centrale związków zawodowych przedstawią Panu Ministrowi pisemne stanowisko w tej sprawie wskazując na zasadność sformułowanych przez ogólnokrajowe centrale związków zawodowych postulatów określających oczekiwaną wysokość przyszłorocznych podwyżek: 20%.

- odczuwalne w bieżącym roku skutki inflacji

Strona społeczna poinformowała Pana Ministra o bardzo odczuwalnych skutkach inflacji zarówno w budżetach funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej jak również budżetach jednostek organizacyjnych PSP wskazując na problemy i niedobory w częściach rzeczowych tych budżetów. ZZS Florian stoi nieodmiennie na stanowisku, że finasowanie bieżącej działalności komend nie może odbywać się kosztem przesuwania środków z funduszu uposażeń na tzw. „rzeczówkę”, tym samym konieczne jest zapewnienie środków na ten cel.

- problemy z pełnym wdrożeniem ustalonych zasad rozdziału środków na podwyżki funkcjonariuszy PSP w 2022 r.

Podczas spotkania poruszono przekazywanie środków finansowych na przeszeregowania grup 2- 5 do budżetów poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP oraz sprawę uzgodnień nierozdysponowanej na poziomie ustalonych z KG PSP zasad rozdziału podwyżek w stałe elementy uposażeń. Strona społeczna przekazała Panu Ministrowi docierające sygnały o braku zasileń budżetów na ten cel w niektórych jednostkach organizacyjnych. Minister w sposób jednoznaczny poinformował, iż środki te zostały już zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów i przekazane do budżetów jednostek organizacyjnych, co da możliwość ostatecznej realizacji założeń rozdziału środków w poszczególnych Komendach. Nieakceptowalne jest ze strony MSWiA niewypełnienie podpisanego w dniu 24.09.2022 r. porozumienia ze związkami zawodowymi.

- informacje rozpowszechniane w mediach społecznościowych dotyczące zasad naliczania emerytur funkcjonariuszy

Strona związkowa wyraziła zaniepokojenie z powodu coraz częściej rozpowszechnianych informacji w zakresie rzekomych zmian w zasadach naliczania emerytur dla funkcjonariuszy. Minister stanowczo zdementował te informacje, stwierdzając jednoznacznie, iż w resorcie nie są prowadzone jakiekolwiek prace w powyższym zakresie.

- ujednolicenie przepisów w zakresie tzw. pomocy mieszkaniowej dla strażaków PSP

Strona społeczna wskazała na nieuzasadnione obecnie w odniesieniu do pozostałych służb mundurowych resortu pozostawienie strażaków w mniej korzystnej sytuacji dotyczącej poziomu pomocy mieszkaniowej. Pan Minister uwzględnia wniosek w zakresie pilnego zrównania praw socjalnych strażaków z obowiązującym w Policji i Straży Granicznej. Wdrożenia zmian należy się spodziewać od 01.01.2023 r. W dalszym ciągu prowadzone będą na poziomie MSWiA w ramach zespołu powołanego na mocy porozumienia z 24.09.2021 r. prace polegające na wypracowaniu docelowego modelu tego świadczenia we wszystkich służbach mundurowych resortu.

- propozycje zmian w przepisach w sprawie uposażenia strażaków PSP w zakresie dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

Centrale związków zawodowych omówiły problemy w realizacji obecnie obowiązujących zapisów w tym zakresie oraz ogólne kierunki potrzebnych zmian. Strona ministerialna przyjęła przedstawione argumenty i zadeklarowała otwartość na podjęcie w tym zakresie prac legislacyjnych. Strona społeczna przedstawi odpowiednie propozycje w tym zakresie.

- wzrost wielokrotności kwoty bazowej dla strażaków PSP

Przewodniczący ZK ZZS Florian podniósł temat najniższej wielokrotności kwoty bazowej obowiązującej w odniesieniu do strażaków PSP spośród służb mundurowych podległych MSWiA i złożył wniosek o stopniowe wyrównanie tego wskaźnika do obowiązującego w Policji i Straży Granicznej.

Nasze rozwiązania nie powinny być gorsze niż obowiązujące w innych służbach mundurowych resortu.

- założenia zmian przepisów w zakresie dodatku funkcyjnego strażaków PSP

Pan Minister poinformował o planowaniu prac legislacyjnych w zakresie ujednolicenia uprawnień funkcjonariuszy PSP w zakresie dodatku funkcyjnego z innymi służbami resortu.

Przedstawiciele ZZS „Florian” zasygnalizowali, aby w ramach prac legislacyjnych dotyczących dodatku funkcyjnego ponownie przeanalizować wykaz stanowisk służbowych uprawnionych do ww. dodatku funkcyjnego, wskazując na konkretne problemy w tym zakresie m.in. pominięcia części stanowisk realizujących zadania w ramach zastępstwa stanowisk uprawnionych do tego dodatku. MSWiA jest otwarte na przedstawienie tych propozycji w ramach prac nad projektem w tym jego opiniowania przez związki zawodowe.

- wyniki ewaluacji w SGSP oraz poziom uposażenia strażaków w służbie kandydackiej zarówno w SGSP jak również szkołach aspirantów i CSP

Strona społeczna podczas spotkania zwróciła uwagę na bardzo wysoki poziom oceny kształcenia kadry oficerskiej w PSP oraz wskazała na potrzebę równego traktowania strażaków w służbie kandydackiej w zakresie uposażeń z innymi służbami mundurowymi. W MSWiA zauważone zostały potrzeby w tym zakresie i będą czynione działania aby obecną sytuację zmienić na korzyść strażaków odbywających służbę kandydacką.

 

Podczas spotkania Pan Minister Maciej Wąsik podkreślił rolę dialogu ze związkami zawodowymi oraz zapewnił, że żadna ważna dla funkcjonariuszy i pracowników formacji sprawa, w tym w szczególności dotycząca pragmatyki służby nie zostanie podjęta bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi.

 

Zespół prasowy ZK ZZS „Florian”

01 lipiec 2022

 

Spotkanie w Ministerstwie Finansów

30 czerwca dobyło się spotkanie członków Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS z Sekretarzem Stanu Arturem Soboniem oraz pracownikami Ministerstwa Finansów. Głównym tematem była nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wchodzi w życie 1 lipca. Zmiany wprowadzają stawkę 12% w I progu podatkowym, przy jednoczesnym pozostawieniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. oraz wyższego progu dochodowego - 120 tys. zł, po przekroczeniu którego płaci się 32-proc. PIT

Podczas rozmowy wiceminister Soboń wysłuchał również postulatów związkowców oraz problemów, które aktualnie dotykają służby mundurowe. Związkowcy, podkreślając kluczową rolę funkcjonariuszy w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego zwrócili uwagę na konieczność waloryzacji uposażeń w wysokości, jaką OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych przyjęły we wspólnym stanowisku do założeń przyszłorocznego budżetu państwa. Wiceminister Soboń poinformował, że propozycja waloryzacji, jaką Ministerstwo Finansów przygotowało dla służb mundurowych zostanie zaprezentowana przez resort na poniedziałkowym posiedzeniu Zespołu Problemowego ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Rady Dialogu Społecznego.

W spotkaniu wzięli udział:

 • podinsp. Sławomir Koniuszy - członek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

 • chor. w st. spoczynku Czesław Tuła - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

 • st. kpt Bartłomiej Mickiewicz- Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność"

 • mł. bryg. Krzysztof Hetman - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa -

 • Łukasz Kunek- członek Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków "Florian"

Ministerstwo Finansów:

 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń

 • Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Jarosław Szatański

 • Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych Beata Karbownik