Aktualności

19 styczeń 2022

Dodatki motywacyjne, stażowe, funkcyjne i służbowe funkcjonariuszy, kwestie świadczeń mieszkaniowych oraz szczegóły dotyczące powołania zespołu, składającego się z przedstawicieli resortu i strony społecznej były głównymi tematami wtorkowego (18 stycznia br.) spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

15 styczeń 2022

18 stycznia 2022 r. o godz.13:00 odbędzie się pierwsze spotkanie Zespołu powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego na mocy porozumienia z dnia 24 września 2021 r.

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” będzie reprezentował Przewodniczący Zarządu Krajowego – Krzysztof Oleksak, który został powołany do składu Zespołu decyzją Ministra SWiA.

Zespół zajmie się analizą ustaw pragmatycznych pod kątem modyfikacji zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz tzw. dodatku stażowego. Chodzi o wypracowanie rozwiązań zachęcających funkcjonariuszy do pozostania jak najdłużej w służbie. Zespół zajmie się również analizą świadczeń socjalnych i mieszkaniowych w poszczególnych służbach.

Związki zawodowe służb mundurowych zrzeszone w Federacji ZZSM będą oczekiwały, aby w ramach prac Zespołu uwzględnione zostało również stanowisko z dnia 23.12.2021 r. dotyczące bieżącej sytuacji w służbach mundurowych przede wszystkim rozwiązania problemów wynikających z wdrożenia tzw. „Polskiego Ładu”.

W kolejnych spotkaniach przedstawicielstwo ZZS „Florian” będzie uzupełnione o specjalistów dziedzinowych, których wiedza i doświadczenie zawodowe umożliwi wypracowanie możliwie najlepszych rozwiązań.

Załączniki:

Porozumienie z dnia 24_09_2021 r.

Stanowisko Federacji ZZSM z 23_12_2021 r.

Zespół Prasowy Prezydium ZK ZZS „Florian”

13 styczeń 2022

W dniu 12 stycznia 2022 r. w siedzibie KG PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w składzie:
- Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Federacji ZZSM, Przewodniczący ZK ZZS „Florian”;
- Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów;
- Marcin Kolasa – Przewodniczący ZG NSZZ FSG;
- Czesław Tuła – Przewodniczący ZG NSZZ FiPW;
- Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa;
- Sławomir Kołodko – Przewodniczący Zrzeszenia ZZ Służby Celnej.

Na zaproszenie władz Federacji ZZSM w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele związków emerytów i rencistów formacji mundurowych:
- Zygmunt Politowski – Prezes ZG Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
- Paweł Wierzch – Sekretarz ZG Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej,
- Jarosław Kęsicki - przedstawiciel Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

1

 

Głównymi tematami posiedzenia Prezydium Federacji ZZSM były:

- omówienie aktualnej sytuacji w służbach mundurowych związanej z wprowadzeniem tzw. „Polskiego Ładu”, w tym skutki i konsekwencje jakie już wystąpiły, a także mogą wystąpić w przyszłości zarówno dla funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytów i rencistów poszczególnych formacji jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania naprawcze;
- omówienie działań dotychczas podjętych przez władze Federacji ZZSM oraz ustalenie planu dalszego postępowania mającego na celu wprowadzenie odpowiednich korekt do tzw. „Nowego Ładu” aby deklaracje złożone przez przedstawicieli rządu RP o korzystności lub neutralności rozwiązań zawartych w tych regulacjach dla funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytów i rencistów mundurowych zostały realnie wprowadzone w życie;
- omówienie wdrażania porozumień zawartych przez poszczególne związki zawodowe z właściwymi ministrami, w tym obejmujących programy modernizacji poszczególnych formacji w ramach służb mundurowych mających swoją reprezentację w FZZSM, a także objęcia odpowiednimi programami modernizacji wszystkich służb mundurowych mających reprezentację w Federacji. 

Uczestnicy posiedzenia zgodnie podkreślili, że wejście w życie tzw. „Polskiego Ładu” spowodowało szereg negatywnych skutków we wszystkich formacjach, których reprezentację stanowią związki zawodowe tworzące Federację ZZSM (tj. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej oraz Służbie Celno-Skarbowej), a także dla emerytów i rencistów ww. formacji. Negatywne skutki dotyczą przede wszystkim trzech aspektów:
- zmniejszenia wypłaconych wynagrodzeń, uposażeń, emerytur i rent od poziomu wielokrotnie niższego niż deklarowany przez rząd. Obniżenie wypłat następowało już od poziomu zbliżonego do średniej krajowej podczas gdy deklarowany przez rząd poziom korzyści lub neutralności wdrożonego programu reform miał być na poziomie 12800 zł brutto miesięcznie;
- zamieszania w poszczególnych formacjach, a także niepewności i dużego niezadowolenia, a nawet oburzenia funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów spowodowanych nieoczekiwanym i odmiennym od deklarowanych założeń bezpośrednim oddziaływaniem rozwiązań wprowadzonych „na ostatnią chwilę”, bez odpowiedniego przygotowania;
- pospiesznym korygowaniem ustawowego „Polskiego Ładu” w trybie rozporządzenia Ministra Finansów co prowadzi do pogłębienia niepewności i może mieć odsunięte w czasie negatywne skutki na etapie dokonywania rozliczeń podatkowych za rok 2022 w 2023 r. 

Władze Federacji jako jeden z pierwszych podmiotów zwróciły uwagę na negatywne i jak się okazuje nie dostrzegane wcześniej skutki wdrażanych reform, a obecnie podtrzymują stanowisko z dnia 23 grudnia 2021 r. i oczekują wywiązania się przez stronę rządową ze złożonych deklaracji tj. wdrożenia rozwiązań, które zrekompensują funkcjonariuszom, a także emerytom i rencistom służb mundurowych negatywne skutki finansowe wprowadzonych regulacji tak aby zapewnić co najmniej neutralność programu na poziomie 12800 zł brutto miesięcznie, a także uchronią od negatywnych następstw przy rozliczeniu rocznym w 2023 roku.
Federacja ZZSM będzie podejmowała dalsze działania w tym celu w aktywnej współpracy także z władzami związków emerytów i rencistów funkcjonującymi w poszczególnych służbach mundurowych. Obecnie przygotowywane są kolejne robocze spotkania.
Władze poszczególnych związków oczekują również pilnych spotkań z właściwymi Ministrami (MSWiA, MS i MF) w celu omówienia aktualnej sytuacji w formacjach, a także pełnego wdrożenia zawartych w 2021 r. porozumień. W ramach wdrożenia Porozumienia zawartego w dniu 24.09.2021 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oczekiwane jest pilne powołanie i rozpoczęcie prac Zespołu do spraw analizy rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych służb resortu spraw wewnętrznych w tym dotyczących systemu uposażeń, a także zakończenia prac nad nowelizacją tzw. „art. 15a”.

 

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący Federacji ZZSM

 

 

 

13 styczeń 2022

W dniu 12 stycznia 2022 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady współtworzonej przez związki zawodowe Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin „Solidarni”. W posiedzeniu brali udział wszyscy członkowie Rady tj. przewodniczący struktur krajowych związków zawodowych działających w PSP. 

zdjęcie1

Przewodnictwo w Radzie Fundacji w roku 2022 objął Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Rada Fundacji postanowiła o powołaniu nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji. Prezesem Zarządu Fundacji został wybrany kol. Radosław Pełka (ZZS „Florian”), funkcję Wiceprezesów Zarządu obejmują: kol. Piotr Ciosek (NSZZ „Pracowników Pożarnictwa) oraz kol. Tomasz Richert (KSP NSZZ „Solidarność’), natomiast Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Fundacji został kol. Zbigniew Rogodziński (NSZZ „Pracowników Pożarnictwa).

Ponadto podczas posiedzenia omówiono sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Fundacji oraz określono kierunki działania i plany na rok 2022.

zdjęcie2

 

 

06 styczeń 2022

Jest reakcja rządu na działania związków zawodowych służb mundurowych wyrażone w stanowisku Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 23 grudnia 2021 roku.

29 grudzień 2021

Poniżej publikujemy pismo otrzymane w dniu dzisiejszym od Sekretarza Stanu MSWiA Macieja Wąsika informujące o podjęciu przez resort działań mających na celu zniwelowanie niekorzystnych zmian które mogłyby dotknąć funkcjonariuszy w wyniku wejścia w życie Polskiego ładu.

word pismo MSWiA

23 grudzień 2021

Poniżej publikujemy stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 23 grudnia 2021 r.

 

 

 

pdf Stanowisko FZZSM Polski Ład - link do pliku pdf

20 grudzień 2021

W dniu 16 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej Komendy Głównej PSP Warszawie przy ul. Podchorążych 38 odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

03 grudzień 2021

W dniach 1 – 2 grudnia 2021 r. w Sejmie RP miały miejsce prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (tzw. ustawa modernizacyjna).

image1

Rządowy projekt ustawy rozpatrywany jest w trybie pilnym.

Istotną zmianą do pierwotnego projektu ustawy było m.in. objęcie programem modernizacji także formacji podległej resortowi sprawiedliwości tj. Służby Więziennej.

image2

Należy podkreślić iż główne założenia programu modernizacji dotyczące Państwowej Straży Pożarnej nie uległy zmianie. 

Nowa ustawa modernizacyjna na lata 2022 – 2025 obejmie kwotę ponad 12 mld zł z czego 10 mld 30 mln zł na służby podległe resortowi spraw wewnętrznych i administracji. 

5 mld 666 mln zł stanowić będzie część płacową funkcjonariuszy MSWiA, która ma być przeznaczona na:
- podwyżki uposażeń funkcjonariuszy (od 01.01.2022 r. przeciętnie 677 zł brutto wraz z nagrodą roczną);
- podwyżki płac pracowników cywilnych PSP (winny objąć obligatoryjne uzupełnienie do minimalnej krajowej, a następnie waloryzację oraz środki z ustawy modernizacyjnej dające 356 zł z nagrodą roczną) – należy zwrócić uwagę, że w toku obecnych prac legislacyjnych podjęte zostały próby zwiększenia kwot podwyżek dla pracowników cywilnych służb mundurowych podległych resortowi spraw wewnętrznych w tym PSP.
- nakłady na zwiększenie etatowe formacji – łącznie 750 etatów w PSP w perspektywie 4 lat.
- nakłady na przeszeregowania funkcjonariuszy co przekłada się na kwotę 10 mln w skali każdego roku dla Państwowej Straży Pożarnej. 

- 800 milionów złotych zostanie przeznaczonych na inwestycje budowlane (łącznie 120 inwestycji, w tym: 53 nowe komendy i jednostki ratowniczo – gaśnicze, 67 remontów i modernizacji).

- nakłady na ochronę osobistą strażaka - nowe umundurowanie koszarowo - sztabowe, ale również umundurowanie bojowe i środki ochrony osobistej strażaka. Na ten cel będzie 100 milionów złotych.

W posiedzeniach Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian”.

image3

W dniu 2 grudnia 2021 r. Sejm RP zakończył prace nad pilnym rządowym projektem ustawy o ustanowieniu programu modernizacji w służbach podległych MSWiA w latach 2022-2025. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 430 posłów, pięciu było przeciw a jeden wstrzymał się od głosu. Program modernizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Ustawą zajmie się teraz Senat RP. W związku z tym, że projekt ustawy modernizacyjnej procedowany jest jako pilny, Senat ma na to 14 dni (a nie jak w trybie zwykłym 30 dni). Zatem wiele wskazuje na to, że jeszcze w grudniu prace nad ustawą się zakończą.  

Zespół Prasowy Prezydium ZK ZZS „Florian”

02 grudzień 2021
W dniu dzisiejszym w godzinach porannych w m. Czernikowo (pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie) doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia.
 
Jadący alarmowo do zdarzenia samochód OSP Czernikowo zderzył się z pojazdem ciężarowym.
W wyniku zderzenia, dwoje druhów poniosło śmierć a trzech zostało rannych. Wśród rannych, dwóch druhów to osoby będące funkcjonariuszami.
 
W imieniu Zarządu Krajowego składam  na ręce najbliższych i całej społeczności strażackiej  wyrazy głębokiego współczucia w obliczu zaistniałej tragedii.
 
,,Ten jest większy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych"
 
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian"