Aktualności

17 luty 2023

Zgodnie z obietnicą, dla Członków ZZS "Florian" udostępniamy możliwość zakupu benefitów: karty MultiSport i usługi on-line MultiLife

Kupując jednocześnie MultiSport i MultiLife otrzymasz bilet do kina!

14 luty 2023

03 luty 2023

02 luty 2023

    

     Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w związku z wieloma sprzecznymi informacjami, pojawiającymi się w sieci i nieścisłościami dot. interpretacji przedstawionej tabeli, a także nieprawdziwymi informacjami, jakoby ZZS "Florian" nie chciał wprowadzenia minimalnego dodatku służbowego, pragniemy przekazać niniejszy komunikat wraz z wyliczeniami, w których jasno zwrócimy uwagę, dlaczego ZZS "Florian" zdecydował się regulacji nie uzgadniać.

Przedstawiony sposób rozdziału podwyżek jest niekorzystny dla grup 1-6 (przypominamy, że walka o podwyżki była w związku z inflacją, która wszystkich dotknęła jednakowo), w poniższej tabeli widać wyliczenia, jakie podwyżki otrzymają strażacy na grupach 1-6 ze stażem do 15 lat służby.

tabela gotowa

Powyższe dane zostały zanonimizowane, przyjmują do wyliczeń średnią wysługę i średni dodatek służbowy na danej grupie. Analizowana grupa to 7 komend PSP na terenie kraju. Jak widać, strażacy grup 1-6 (których jest w naszych szeregach kilkanaście tysięcy) otrzymają podwyżki wyraźnie niższe niż średnia. Nie zostało od początku uzgodnień i przedstawienia propozycji powiedziane wprost, że strona służbowa z kwoty przeznaczonej na tegoroczne podwyżki chce sfinansować minimalny dodatek służbowy w wysokości 8% - stoimy na stanowisku, że zwiększenie wysokości minimalnego dodatku służbowego jest dobrym rozwiązaniem, ale należy na to znaleźć dodatkowe środki, a nie zabierać z kwoty tegorocznej podwyżki.

Przedstawiony przez stronę służbową sposób rozdziału podwyżek jest niejasny i budzi wiele kontrowersji – dodatkowo jest krzywdzący dla strażaków, którzy poprzez np. dyspozycyjność i swoje zaangażowanie w pełnienie służby mają dzisiaj dodatek służbowy, który oscyluje wokół ustalonego minimum 8% - ci strażacy, przyjmując propozycję strony służbowej, jeśli są na grupach 1-5, otrzymaliby podwyżki rzędu 250-320zł brutto! Mówimy o strażakach, którzy ramię w ramię stali z nami wspólnie na proteście służb mundurowych w stolicy. Jako związek zawodowy nie możemy dopuścić, żeby w obliczu dzisiejszej sytuacji gospodarczej, tak liczna grupa strażaków była poszkodowana tegorocznym rozdziałem podwyżek. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że żaden związek zawodowy nie wziął udziału w akcji protestacyjnej w takim zakresie jak ZZS "Florian", zdecydowaną większość strażaków na manifestacji stanowili nasi członkowie – jak daje się zauważyć, pozostałe związki nie walczyły tak głośno o wszystkich swoich członków. Przystępując do podziału środków wywalczonych głównie trudem członków ZZS "Florian", strona służbowa wraz z pozostałymi związkami funkcjonującymi w PSP oczekuje, że bez dogłębnej analizy i negocjacji podpiszemy przygotowaną propozycję. Nie nastąpi to bez negocjacji. ZZS "Florian" liczy się ze zdaniem wszystkich swoich członków na każdej grupie uposażenia, stąd proponowany rozdział środków musiał zostać przez nas odrzucony.

Dodatkowo, zdziwienie budzi nagły zwrot stanowisk pozostałych ZZ, które przy wcześniejszych rozdziałach środków na podwyżki, przy stabilnej sytuacji gospodarczej w kraju, stały na stanowisku praktycznie równego rozdziału środków na strażaka. ZZS "Florian" postulował różnicowanie w grupach i naprawę siatki płac. Obecnie, kiedy każdy odczuwa realne skutki inflacji, doszło do nagłego zwrotu pozycji negocjacyjnej pozostałych związków zawodowych. Stoimy na stanowisku, że aż takie różnicowanie grup uposażenia jest sprzeczne z interesem strażaków, a podwyżka przy takiej inflacji powinna być wprowadzona na jasnych zasadach, czytelnych dla każdego. Każdy strażak, widząc propozycję rozdziału środków, od razu ma wiedzieć, jakiej podwyżki oczekiwać – a tego w obecnej propozycji nie ma, zamiast tego jest dużo niedopowiedzeń i kontrowersji.

                                                                                        

31 styczeń 2023

        W związku z trwającym procesem uzgodnień podziału środków na waloryzację uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny PSP zaprosił stronę związkową na kolejne spotkanie uzgodnieniowe, celem przedstawienia propozycji związków zawodowych funkcjonujących w PSP
i zaopiniowania wstępnej wersji rozdziału środków, przedstawionej przez kierownictwo PSP na spotkaniu w dniu 26 stycznia br.

Spotkanie odbyło się 31 stycznia br. w siedzibie Komendy Głównej PSP
w Warszawie.

         Trwający protest służb mundurowych, w ramach którego ZZS „Florian” złożył postulaty, dotyczące m.in. regulacji płac, w tym dodatku służbowego, determinuje stanowisko ZK ZZS „Florian” w sprawie przedstawionej przez kierownictwo PSP propozycji. W ramach konsultacji i zebrania opinii o proponowanej propozycji, na wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku, ZK ZZS „Florian” wypracował następujące wnioski:

  1. Proponowane środki są zdecydowanie zbyt małe w stosunku do zgłaszanych postulatów i nie zaspokajają w wystarczającym stopniu potrzeb strażackiego środowiska.
  2. Proponowane środki na regulacje mogą skutecznie posłużyć do częściowego naprawienia siatki płac, tj. zróżnicowania kwot w grupach zaszeregowania.
  3. Nie ma możliwości, przy udziale proponowanych kwot, regulacji innych składników uposażenia, tj. dodatków o jakimkolwiek charakterze, w tym minimalnego 8% dodatku służbowego z proponowanej kwoty waloryzacji, ponieważ spowoduje to uszczuplenie i tak zbyt skromnych środków przeznaczonych na regulacje w grupach zaszeregowania.
  4. ZZS "Florian" stoi na stanowisku, że sprawy dodatków do uposażenia zasadniczego powinny stać się przedmiotem rozmów po rozdzieleniu pełnej kwoty, przeznaczonej na waloryzację, w grupach zaszeregowania.
  5. Skutkiem wprowadzenia minimalnego dodatku służbowego w wysokości 8%, w obecnej sytuacji finansowej większości jednostek organizacyjnych PSP, będzie zmniejszenie chęci awansowania na wyższe stanowiska służbowe, z powodu braku środków finansowych na regulacje obecnych dodatków służbowych w grupach zaszeregowania z większym zakresem obowiązków.

W związku z powyższym, wskutek uznania przez kierownictwo PSP warunków zawartych w propozycji z 26 stycznia, jako nieprzekraczalne, tj.

  1. przydzielenie środków z waloryzacji na wprowadzenie minimalnego 8% dodatku służbowego,
  2. ustalenia, wskutek regulacji, różnicy między grupami zaszeregowania na kwotę 100 zł,
  3. braku możliwości modyfikacji warunków z pkt 1. i 2.,

przedstawiciele ZK ZZS "Florian" podjęli decyzję o odstąpieniu od parafowania  protokołu ze spotkania, celem ustalenia rozsądnych i odpowiedzialnych rozwiązań w ramach proponowanych środków oraz podjęcia działań, mających umożliwić realizację postulatów protestacyjnych ZZS „Florian”. Brak akceptacji przez ZK ZZS „Florian” przedstawionych przez kierownictwo PSP gotowych rozwiązań, bez możliwości ich modyfikacji, jest przykładem, że dla Związku Zawodowego Strażaków „Florian” ważniejsze są wyważone decyzje uwzględniające interesy wszystkich funkcjonariuszy, niż przychylność strony służbowej.

25 styczeń 2023
Informujemy, że tabela dotycząca zmian w grupach zaszeregowania funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej NIE jest naszym dziełem!

24 styczeń 2023

W dniu 24 stycznia 2023 r. Przewodniczący Zarządu Krajowego Łukasz Kunek oraz Wiceprzewodniczący Krzysztof Szaj podpisali umowę z Kancelarią Adwokacką Małgorzata Pundyk-Glet.

19 styczeń 2023

PHOTO 2023 01 19 13 12 28

13 styczeń 2023

 

        W dniu 12 stycznia 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS Florian.

        Otwierający posiedzenie Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian, kol. Łukasz Kunek, omówił bieżące sprawy i problemy, najbardziej nurtujące środowisko strażackie, tj.:

-  działania wynikające z prowadzonej akcji protestacyjnej,

- przekazał informacje z prowadzonych rozmów z organami administracji rządowej oraz kierownictwem Państwowej Straży Pożarnej.

        Zarząd  Krajowy podtrzymał wcześniejsze ustalenia dotyczące trwania akcji protestacyjnej - dokładne informacje zostaną zamieszczone w osobnym stanowisku ZK ZZS „Florian” z 12 stycznia br.

        W związku z jubileuszem XXX-lecia działalności ZZS Florian, omówiono propozycję organizacji okolicznościowego turnieju piłkarskiego (prelegent kol. Andrzej Jurga); jednogłośnie uchwalono, że turniej będzie organizowany.

        Poddano pod dyskusję odznaczenia ZZS Florian - Krzyż za Zasługi dla ZZS Florian oraz medal 30-lecia ZZS Florian. Omówiono formę graficzną, zasady powołania kapituły, a także technicznego wykonania ww. odznaczeń.

        W kolejnym etapie dyskusji przeanalizowano formę, lokalizację  oraz termin obchodów  30 - lecia ZZS Florian. Jednogłośnie przyjęto wstępny termin oraz lokalizację obchodów. Do dalszej realizacji organizacyjnej jubileuszu wyznaczono członków Prezydium Związku.

         Kol. Andrzej Jurga przedstawił propozycję podjęcia współpracy
z kancelarią prawną dot. obsługi prawnej dla poszczególnych Zarządów Wojewódzkich oraz Zarządu Krajowego.

         Na wniosek kol. Sylwestra Kałuży, Przewodniczący ZK poddał pod głosowanie zmianę wysokości minimalnej składki członkowskiej opłacanej przez członków związku będących emerytami, do 10 zł.

26 listopad 2022

W dniach 24 - 25 listopada 2022r. w miejscowości Stary Sękocin odbył się XII Zjazd Krajowy Delegatów.