Aktualności

03 marzec 2020

We wtorek (3 marca br.) Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia umożliwiające podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Funkcjonariusze otrzymają podwyżkę uposażenia, w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną) z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r.

Podwyżki są rezultatem porozumienia zawartego 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA oraz stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Środki na sfinansowanie podwyżek zostały ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020.

Źródło: strona internetowa MSWiA

28 luty 2020

20 luty 2020

W dniu 20 lutego 2020 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Poniżej publikujemy linki do wyżej wymienionych rozporządzeń.

/·/ Krzysztof Oleksak

Przewodniczący ZK ZZ Florian

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/281

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/280

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

20 luty 2020

17 lutego 2020 roku w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o szczegółowych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych(nr UD 66).

17 luty 2020

W dniu 14 lutego 2020 r. Sejm przyjął ustawę budżetową na 2020 rok. Za ustawą budżetową głosowało 231 posłów, 217 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwalenie budżetu zbliża strażaków do momentu, w którym otrzymają podwyżki przewidziane w 2020 r. (ze skutkiem od 01.01.2020 r.) na postawie Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. zawartego przez związki zawodowe (w tym ZZS „Florian”) z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, w wysokości uzgodnionej w dniu 23 grudnia 2019 r. z Komendantem Głównym PSP. Następnym krokiem jest opublikowanie rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Jak wynika z informacji Rządowego Centrum Legislacji rozporządzenie to powinno zostać opublikowane w najbliższym tygodniu tj. do 21.02.2020 r.

1

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2020 roku zgodnie z procedurą, Senat ma teraz maksymalnie 20 dni (od dnia otrzymania ustawy z Sejmu) na podjęcie uchwały, w której mogą znaleźć się poprawki. Jeśli tak się stanie, ustawa ponownie trafi do Sejmu, a senackie poprawki będą przedmiotem głosowania. Po tym etapie, by budżet zaczął obowiązywać, potrzebny będzie już tylko podpis prezydenta. Dla przypomnienia warto wskazać, że podczas spotkania z KG PSP w dniu 23.12.2019 r. ustalono, że od 1 stycznia 2020 r. podwyżka wyniesie 380 zł w grupach uposażenia zasadniczego, w równej kwocie dla wszystkich strażaków. Ponadto uwzględniona zostanie wysługa lat. Strony przewidziały również wolne środki na ewentualne awanse w stopniach i przeszeregowania poprzez pozostawienie łącznie kwoty 15,78 zł na etat.
Powyższe ustalenia powodują, że w Państwowej Straży Pożarnej na ten cel rozdysponowana jest kwota wynikająca na 2020 r. z Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. tj. 500 zł. Na tę kwotę składa się:
- podwyżka w każdej grupie – 380 zł (średnio 379,96 zł na etat);
- wzrost wysługi – średnio 66,34 zł na etat;
- 1/12 równowartości nagrody rocznej – średnio 37,97 zł na etat;
- awanse w stopniach – średnio 11,55 zł na etat;
- przeszeregowania związane z projektowanym rozporządzeniem Ministra SWiA
w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – średnio 4,18 zł na etat, pozostawione w budżetach komend wojewódzkich PSP na potrzeby całego województwa oraz w budżetach jednostek centralnych.

Aby taki podział podwyżek był zachowany niezbędne jest wejście w życie ustawy budżetowej, bowiem ustalone w rozporządzeniu MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej mnożniki kwoty bazowej opierały się o zwiększoną kwotę - z 1523,29 zł do 1614,69 zł.

Powodem konieczności wejścia w życie ustawy budżetowej do wdrożenia podwyżek w uzgodnionej wysokości jest sama struktura dodatkowych środków jakie mają zostać wypłacone funkcjonariuszom. Rząd zdecydował się bowiem (po raz pierwszy od 11 lat), na odmrożenie kwoty bazowej, na podstawie której wylicza się m.in. przeciętną wysokość mundurowego uposażenia. Jednocześnie zwiększona kwota bazowa, która zapisana jest właśnie w ustawie budżetowej została uwzględniona właśnie w ramach tych środków przewidziany na podwyżki strażaków w ogólnej wysokości 500 zł (a nie ponad to).
Środowisko mundurowe liczy na jak najszybsze wypłaty podwyżek zaplanowanych na  2020 r. mając również na uwadze deklarację złożoną przez wiceszefa MSWiA ministra Macieja Wąsika podczas posiedzenia sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych. Z uwagi na wskazaną wyżej strukturę tegorocznej podwyżki wejście w życie tego rozporządzenia uzależnione jest od wejścia w życie tegorocznej ustawy budżetowej.

W jedności siła!!!
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS "Florian”

31 styczeń 2020

W dniu 30 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w poz. 3 zostało opublikowane Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

08 styczeń 2020

Ostatnie dni 2019 r. oraz pierwsze dni stycznia 2020 r. były okresem nie tylko przygotowań oraz Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, ale także okresem intensywnej pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników PSP. W dniu 7 stycznia 2020 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Przedmiotem prac komisji była informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA, a związkami zawodowymi służb mundurowych oraz rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r. W imieniu Ministra informację złożył Wiceminister SWiA – Maciej Wąsik. Resort na posiedzeniu komisji reprezentował również Dyrektor Departamentu Budżetu – Władysław Budzeń.

W posiedzeniu komisji reprezentując stronę społeczną – funkcjonariuszy i pracowników służb resortu SWiA wzięli udział:
Przewodniczący Federacji ZZSM – kol. Rafał Jankowski (jednocześnie Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów)
Przewodniczący ZK ZZS „Florian” – kol. Krzysztof Oleksak,
Przewodniczący ZG NSZZ FSG – kol. Marcin Kolasa.

MSWiA przedstawiło strukturę tegorocznych podwyżek. Podwyżki wynikać będą z dwóch czynników. Jednym będzie - pierwszy od 11 lat - wzrost kwoty bazowej z 1523,29 złotych do 1614,69 złotych zapisany w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Brakujące środki pochodzić będą ze wzrostu mnożników wielokrotności kwoty bazowej w poszczególnych formacjach. Projekty rozporządzeń Rady Ministrów MSWiA przesłało 31 grudnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z prośbą o ujęcie w wykazie prac rządu.

Wysokość mnożników została w projektach rozporządzeń MSWiA wskazana w następującej wysokości: w Policji oraz Straży Granicznej wzrost o 0,1 (z poziomu 3,71 do 3,81), w Państwowej Straży Pożarnej wzrost wynieść ma 0,104, a więc nowy mnożnik wyniesie 3,754 (w stosunku do dotychczasowego 3,65). SOP zanotuje zmianę o 0,04, a więc z 4,42 do 4,46. Związek Zawodowy Strażaków „Florian” pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

pdfpismo ZKP – 1603/45/2019 z dnia 18.12.2019 r.

Co do zasady uposażenie funkcjonariuszy w 2020 r. wzrosnąć ma o 462 złote brutto, a brakujące 38 złotych (do kwoty uwzględnionej w Porozumieniu tj. 500 zł) wynika ze zwiększenia nagrody rocznej w 2021 roku i konieczności zapewnienia na ten cel środków finansowych. W czasie posiedzenia wskazano, że to jak rozdysponowana zostanie kwota 462 złotych, zależy od ustaleń komendantów ze związkowcami.
Dla przypomnienia warto wskazać, że uzgodnienie rozdziału tych środków w PSP zostało dokonane z Komendantem Głównym PSP w dniu 23 grudnia 2019 rozdysponowana jest kwota 500 zł.(wraz z nagrodą roczną i stażowym). Na kwotę tę składa się:
• podwyżka w każdej grupie – 380 zł (średnio 379,96 zł na etat);
wzrost wysługi – średnio 66,34 zł na etat;
• 1/12 równowartości nagrody rocznej – średnio 37,97 zł na etat;
• awanse w stopniach – średnio 11,55 zł na etat;
• przeszeregowania związane z projektowanym rozporządzeniem Ministra SWiA
w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – średnio 4,18 zł na etat, pozostawione w budżetach komend wojewódzkich PSP na potrzeby całego województwa oraz w budżetach jednostek centralnych.

Aby podwyżka mogła być wdrożona należy obecnie oczekiwać na zaakceptowanie ustaleń poczynionych z KG PSP przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedłożenie rozporządzeń określających sposób podziału podwyżek w poszczególnych formacjach, a także przyjęciu procedowanej obecnie w Sejmie ustawy budżetowej na rok 2020. Przybliżony czas wypłat podwyżek nastąpi najprawdopodobniej w I kw. 2020 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wiceszef MSWiA relacjonując stan realizacji Porozumienia podkreślił, że zgodnie z jego zapisami, zmieniono zasady emerytalne znosząc konieczność "dosłużenia" do 55. roku życia, oraz wprowadzono pełnopłatne nadgodziny. Nieco gorzej wygląda sprawa dotycząca rozbieżności jakie zapisano w porozumieniu. Maciej Wąsik odnosząc się do zmian w kwestii art. 15a stwierdził, że "pewnie nie będzie łatwo w tym zakresie wypracować taki modelowy, proponowany przez stronę społeczną konsensus, tak żeby dla wszystkich cały ten okres poprzedniej służby zaliczać do wysługi emerytalnej". Wszystko, jak przekonywał wiceszef MSWiA, "ze względów budżetowych" gdyż resort musi oszacować skutki tych zmian. "Szacujemy je wstępnie dosyć wysoko" – podkreślał minister. Aktualnie w MSWiA analizowane są możliwości i wymiarowana skala problemu tak aby w najbliższym czasie przystąpić do działań zmierzających do wypracowania wspólnie ze stroną społeczną optymalnego rozwiązania.

Konieczność zmian w art. 15a podkreślali zgodnie wszyscy obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele związków zawodowych. Art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym bez żadnego racjonalnego uzasadnienia różnicuje sytuację funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby przed 31 grudnia 1999 i po tej dacie. Minister Wąsik wskazał także, że jednym z priorytetów Mariusza Kamińskiego, jest jak najszybsze wprowadzenie w życie dodatku dla mundurowych, którzy osiągnęli wysługę minimum 25 lat, tak by pozostali w służbie. Bardzo ważną deklaracją Ministra jest to, że zgodnie z oczekiwaniem strony społecznej dodatek ten ma mieć charakter powszechny.
Powszechność tego dodatku ma polegać, jak przekonywał minister, na jego powszechnym finansowaniu. "Nie będzie tak, że poszczególne komendy dostaną po trzy, cztery, pięć dodatków na całą komendę, tylko że dla każdego kto przejdzie opiniowanie służbowe i będzie przydatny w służbie, będzie chciał zostać i będzie chciał dostać ten dodatek, będzie zapewnione finansowanie tego dodatku z zakładu emerytalno-rentowego MSWiA" – zapewniał wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Minister Wąsik odniósł się do ważnej, aczkolwiek nie objętej porozumieniem kwestii, a mianowicie do kwestii ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Zapowiedział, że MSWiA zrealizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Wiadomo, że zmienić ma się sposób obliczania wysokości ekwiwalentu należnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu z 1/30 miesięcznego wynagrodzenia na 1/21. Więcej szczegółów minister jednak nie podał.

Link do transmisji z posiedzenia komisji
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#D11A594040A0C9FEC12584E0003DC898

Opiniowanie projektów aktów prawnych

W ostatnich dniach grudnia 2019 r. oraz pierwszych dniach stycznia 2020 r. do Zarządu Krajowego ZZS „Florian” skierowano 6 projektów rozporządzeń (RM i MSWiA) oraz projekt nowego Zarządzenia Transportowego KG PSP.
Akty prawne, które podlegały opiniowaniu ZK ZZS „Florian”:
- projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
- projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania,
- projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno – Skarbowej oraz ich rodzin (projekt z dnia 12 grudnia 2019 r.);
- projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno – Skarbowej oraz ich rodzin (projekt z dnia 12 grudnia 2019 r.);
- projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno – Skarbowej oraz ich rodzin (projekt z dnia 12 grudnia 2019 r.).
- projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach
Projekt nowego Zarządzenia Transportowego KG PSP z założenia ma uregulować kwestię korzystania z pojazdów służbowych przez funkcyjnych związków zawodowych podczas wykonywania statutowych zadań. ZZS „Florian” zabiega o takie doprecyzowanie zapisów Zarządzenia, aby nie było problemów interpretacyjnych w tym zakresie, z jakimi mieliśmy do czynienia przy nieprecyzyjnym obecnie obowiązującym zarządzeniu.

W dniu 19 grudnia 2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się czwarte – ostatnie w 2019 r. Plenarne Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.
W czasie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian omówił bieżące działania podejmowane przez władze Związku, Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz przekazał członkom Zarządu Krajowego informacje dotyczące spotkania jakie miało miejsce w dniu 17 grudnia 2019 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Kamińskim oraz odpowiedzialnym w resorcie za nadzór nad Państwową Strażą Pożarną Wiceministrem Maciejem Wąsikiem.

Ponadto w dalszej części posiedzenia:

• Wiceprzewodniczący – Skarbnik ZK Mirosław Trojan dokonał omówienia i analizy przepływu składek członkowskich za 2019 r. oraz podsumowania rozliczenia składek za rok 2018 na podstawie dokumentacji złożonej przez Zarządu Wojewódzkie,
• Wiceprzewodniczący – Paweł Renicki przedstawił informację z pracy zespołu ds. czasu służby, w którym podkreślił, że zapisy ostatniej nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, które zostały wprowadzone opublikowanym w dniu 12 listopada 2019 r. rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 października 2019 r. (Dz. U. z dnia 12.11.2019 r., poz. 2179)., a które weszły w życie w dniu 27 listopada 2019 r., nie były przedmiotem prac zespołu i nie były przez ten zespół ani opiniowane, ani rekomendowane. Związek Zawodowy Strażaków „Florian” na etapie opiniowania projektu tego aktu prawnego zawarł stosowne uwagi, które niestety przez resort nie zostały uwzględnione, jednak związek pozostaje przy swoim krytycznym stanowisku w tym zakresie,
• Przewodniczący – Krzysztof Oleksak i Wiceprzewodniczący – Krzysztof Jędrachowicz omówili proces legislacyjny i dalsze procedowanie projektu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP. Na podkreślenie zasługuje, że w toku dalszych prac uwzględnione zostały kolejne uwagi sformułowane przez Związek. Mamy nadzieję na możliwie pełne uwzględnienie wniosków i uwag wniesionych przez ZK ZZS „Florian” w procesie ponownych prac nad projektem tego aktu prawnego, który będzie się odbywał w ramach prac zespołu KG PSP,
• przewodniczący i funkcyjni reprezentujący poszczególne Zarządy Wojewódzkie omówili sytuację w służbie oraz współpracę ze stroną służbową w poszczególnych województwach.

W imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzeja Bartkowiaka w posiedzeniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian” uczestniczył bryg. Rafał Adamiec – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP.

foto2

Dyrektor w KG PSP przekazał kilka ważnych informacji, a mianowicie:
- Związki Zawodowe działające na szczeblu centralnym w PSP w możliwie pilnym terminie otrzymają na powrót do użytkowania lokale biurowe w siedzibie KG PSP,
- rozporządzenie kwalifikacyjne oczekuje na opublikowanie. Planowany termin jego wejścia w życie będzie powiązany z rozporządzeniem płacowym,
- zasady współpracy związków zawodowych z KG PSP określone są w porozumieniu z 1997 r., każda ze stron będzie dokładać staranności aby postanowienia porozumienia o współpracy były realizowane,
- usprawniony zostanie dialog z przedstawicielami strony społecznej. Komendant Główny PSP zadeklarował partnerskie traktowanie związków zawodowych. W KG PSP będą odbywały się cykliczne (co najmniej raz w miesiącu, w każdy ostatni piątek miesiąca) spotkania Przewodniczących Związków Zawodowych działających na szczeblu centralnym w PSP z Komendantem Głównym.

Posiedzenie Zarządu Krajowego zakończyło się uroczystymi życzeniami z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2020 roku.

W jedności siła!!!
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS "Florian”

24 grudzień 2019

 

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

23 grudzień 2019

23 grudnia 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania było uzgodnienie zasad rozdziału podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, planowanych od 1 stycznia 2020 r. w wysokości przeciętnie 500 zł brutto na etat (z uwzględnieniem nagrody rocznej w wysokości 37,97 zł).

19 grudzień 2019

We wtorek (17 grudnia br.) w MSWiA odbyło się spotkanie ministra Mariusza Kamińskiego i wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.