W dniu 30 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Komendy Głównej PSP Warszawie przy ul. Podchorążych 38 odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.
W posiedzeniu wziął udział nadbryg. Krzysztof Hejduk – Zastępca Komendanta Głównego PSP oraz st. bryg. Rafał Adamiec – doradca Komendanta Głównego PSP.
W czasie posiedzenia Zarząd Krajowy zgodnie z obowiązującym statutem i terminami w nim zawartymi m.in.:
- przyjął sprawozdanie z wykonania planu budżetu za rok 2021,
- uchwalił plan budżetu na rok 2022,
- zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR) oraz wynikami kontroli przeprowadzonej za rok 2021. Kontrola KKR dotyczyła dysponowania i zarządzania majątkiem oraz funduszami Związku, prowadzenia gospodarki finansowej, realizacji podjętych uchwał oraz prowadzenia bieżącej działalności, w tym prowadzenia dokumentacji organizacyjnej i finansowej Związku za rok 2021. W czasie kontroli KKR nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu Krajowego oraz Prezydium ZK ZZS „Florian”,
- zapoznał się z działalnością podejmowaną przez Prezydium w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu Krajowego – tj. za pierwszy kwartał 2022 r.
W czasie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian kol. Krzysztof Oleksak omówił bieżące działania podejmowane przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w tym zrelacjonował spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które miało miejsce w dniu 29 marca 2022 r.
Na podkreślenie zasługuje fakt rozpoczęcia prac parlamentarnych nad tzw. art. 15a w ramach ustawy emerytalnej funkcjonariuszy, w tym strażaków PSP – druk Sejmu RP nr 2108.

 2

 Podczas spotkania z Kierownictwem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej poruszone zostały m.in. nw. tematy:

- realizacja porozumienia z 24.09.2021 r. w części dotyczącej podwyżek, w tym uzgodnienia na poszczególnych szczeblach organizacyjnych nierozdysponowanej w ramach podwyżki w stopniu służbowym kwoty 74,94 zł, a także wdrożenia w dniu 15 marca 2022 r. (z dniem obowiązywania od 01.01.2022 r.) przeszeregowań w grupach 2 – 6. W tym zakresie nadbryg. Krzysztof Hejduk przedstawił także obszerną i szczegółową prezentację dot. analizy sytuacji budżetowej w części uposażeń funkcjonariuszy w poszczególnych województwach. Zaprezentowano informacje analityczne na koniec 2021 r. oraz po wdrożeniu podwyżki z roku bieżącego. W najbliższym czasie poszczególne KW przygotują analogiczne informacje uwzględniające dane z poszczególnych KM/KP PSP. W chwili obecnej prowadzone są na szczeblu MSWiA oraz KG PSP intensywne prace polegające na rozdysponowaniu dla około 400 płatników (tj. wszystkie jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej) kwoty 10 mln, która zapewni finansowanie wdrożonych już przeszeregowań w grupach 2 – 6 na cały bieżący rok. Ze względu na znaczne różnice średniego uposażenia strażaków w poszczególnych województwach wynikające z różnego poziomu zasilenia budżetów KW PSP przez wojewodów ostateczne rozdysponowanie kwoty 10 mln może się odbyć z uwzględnieniem odpowiednich korekt co do wysokości środków na poszczególne województwa. Ostateczna decyzja zapadnie w najbliższym czasie i będzie poprzedzona ustaleniami pomiędzy KG PSP a związkami zawodowymi.

3

 - aktualna sytuacja strażaków PSP oraz wyzwania w naszej formacji, w tym w szczególności związane z działaniami w ramach masowej migracji mieszkańców Ukrainy – w tym zakresie poruszono przede wszystkim:

  • problem znacznego wzrostu generowanych nadgodzin związanych bezpośrednio z działaniami na granicy polsko – ukraińskiej oraz transportu uchodźców z Ukrainy, a także w ramach zastępstwa strażaków delegowanych poza stałe miejsce służby w celu zapewnienia odpowiedniego stanu osobowego w jednostce macierzystej. W tym zakresie wskazano na potrzebę jednolitego uwzględniania czasu służby strażaków i odpowiedniego jej ewidencjonowania, a także zapewnienia dodatkowych środków finansowych na ten cel. Ze względu na poziom zaangażowania PSP obecne budżety w tej części są niewystarczające. Zwrócono również uwagę na brak jednolitych kryteriów dotyczących funkcjonującego obecnie rozdziału środków na ponadnormatywny czas służby, co widoczne jest bezpośrednio po różnym wykorzystaniu środków budżetowych w tej części w poszczególnych województwach. Zarząd Krajowy ZZS „Florian” będzie podejmował dalsze inicjatywy aby tę kwestię odpowiednio uregulować;
  • potrzebę uwzględnienia w „specustawie” możliwości sfinansowania znacznych, ponadnormatywnych kosztów ponoszonych obecnie przez jednostki organizacyjne PSP z uwzględnieniem zarówno kosztów osobowych jak i rzeczowych;

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego omówił postępy odbywającej się kampanii sprawozdawczo – wyborczej Związku oraz zwrócił się z apelem do struktur wojewódzkich związku o angażowanie się w pomoc dla Ukrainy. Zarząd Krajowy ZZS „Florian” podjął również 5 uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członków Związku. Na wnioski skierowane za pośrednictwem Podkarpackiego ZW, Lubuskiego ZW i Łódzkiego ZW zostały przyznane dla członków Związku środki w wysokości łącznie 16 tys. zł. Zarząd Krajowy ZZS „Florian” na mocy uchwały upoważnił także Prezydium ZK do udzielenia pomocy finansowej dla dwóch kolejnych członków Związku na wnioski Kujawsko – Pomorskiego ZW oraz Małopolskiego ZW.

 

Ze związkowym pozdrowieniem
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS „Florian”