W dniu 21 lutego 2022 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotem spotkania było omówienie rozdziału środków finansowych na podwyżki uposażeń pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, oraz podpisanie zasad rozdziału środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP na nagrody i zapomogi dla strażaków w kraju w 2022 roku.

Komendant Główny PSP poinformował, iż każda jednostka organizacyjna otrzymała w równej wysokości zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników cywilnych na 2022 r. w wysokości 4,4% posiadanego funduszu na wynagrodzenia (ok.150zł) zarówno w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej jak i w odniesieniu do pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz kwotę 328 zł (bez nagrody rocznej) miesięcznie na każdy etat kalkulacyjny w ramach Programu Modernizacji. Łączna kwota podwyżki dla pracowników cywilnych wraz z nagrodą roczną wyniesie w 2022 roku ok. 521 zł. Środki wynikające z konieczności podwyższenia płacy minimalnej zabezpieczone zostały z funduszy pozapłacowych.

Podwyżkami powinni zostać objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu oraz zakresu obowiązków, na którym zatrudniony jest pracownik.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, kierownicy jednostek organizacyjnych PSP uzgodnią z zakładową organizacją związkową zasady rozdziału kwot środków na podwyżki.

foto1

foto2