W dniu 24 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Hotelu Łazienkowski przy ul. 29 listopada 3 w Warszawie odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

W czasie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian Krzysztof Oleksak omówił bieżące działania podejmowane przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w której od 18 maja 2021 r. na najbliższą kadencję objął funkcję przewodniczącego.

pzk 1

W ostatnim czasie Federacja ZZSM wystąpiła do właściwych ministrów w sprawach rozpoczęcia konsultacji nowego programu modernizacji służb mundurowych oraz przeznaczenia dodatkowych środków na nagrody (wobec nieutworzenia w budżecie na rok 2021 funduszu nagród w poszczególnych służbach, przy jednoczesnym obciążeniu funkcjonariuszy znaczną ilością dodatkowych zadań wynikających z potrzeby przeciwdziałania pandemii COVID-19). Obecnie Federacja oczekuje pilnego spotkania z właściwymi ministrami w sprawie programu modernizacji, którego znacznie już opóźnione wdrożenie z niecierpliwością wyczekiwane jest przez środowisko służb mundurowych reprezentowanych przez związki zawodowe tworzące Federację. Aby realne było wprowadzenie programu od 01.01.2022 r. konsultacje programu powinny nastąpić niezwłocznie, co niestety na razie nie ma miejsca. Wdrożenie odpowiedniego programu modernizacji wynikające z porozumienia z dnia 08.11.2018 r. było zaplanowane od stycznia 2021 r., obecnie trudno znaleźć argumenty, aby takiego programu nie realizować. Władze Federacji są zobowiązane do sygnalizowania szefom resortów rosnącego wśród funkcjonariuszy i pracowników zaniepokojenia.

Podczas posiedzenia Zarządu Krajowego wskazano, że poza akcyjnością zwiększania nakładów na służby mundurowe w tym PSP, jaka jest realizowana przez ustawy modernizacyjne, których interwencyjny i ograniczony czasowo charakter nie daje oczekiwanej stabilności w służbach zasadnym jest wprowadzenie postulowanego wcześniej systemowego mechanizmu zwiększania funduszy płac i uposażeń w powiązaniu np. z inflacją.

pzk 2

Wiceprzewodniczący – Sekretarz ZK Krzysztof Jędrachowicz przekazał członkom Zarządu informacje z prac Prezydium za okres od 01.01.2021 r. do 23.06.2021 r. W tym okresie Prezydium ZK odbyło 7 protokołowanych posiedzeń. Poza bieżącą działalnością Przewodniczący ZK lub upoważnieni Wiceprzewodniczący brali m.in. udział w:

- spotkaniach ze stroną rządową i służbową (m.in. w dniach 14 i 25 maja br. miały miejsce spotkania z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejem Wąsikiem, w dniu 18.02.br. odbyło się spotkanie Prezydium z p. Edwardem Zarembą – Pełnomocnikiem MSWiA ds. związków zawodowych natomiast w dn. 19 luty i 28 kwietnia br. z Komendantem Głównym PSP – nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem),

- spotkaniach z p. Wiesławem Szczepańskim – Przewodniczącym Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,

- spotkaniu z p. Błażejem Spychalskim – Ministrem w Kancelarii Prezydenta RP.

W czerwcu br. w poczet organizacji Związku przyjęto kolejny nowy Zarząd Terenowy w Gorlicach (woj. małopolskie). Nowej organizacji gratulujemy i życzymy

Wiceprzewodniczący – Skarbnik ZK Mirosław Trojan dokonał omówienia i analizy przepływu składek członkowskich za I półrocze 2021 r. oraz wskazania procedury rozliczenia składek za rok 2020. Z uwagi na przedłużenie w okresie pandemii czasu na złożenie sprawodań finansowych za rok 2020 – do 30.06.2021 r. rozliczenie składek należnych Zarządowi Krajowemu nastąpi w czasie kolejnego posiedzenia.

W dalszej części posiedzenia Wiceprzewodniczący Jarosław Nowak oraz Krzysztof Jędrachowicz omówili projekt zmian rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażeń strażaków PSP (obejmujący m.in. wprowadzenie dodatku funkcyjnego) oraz przesłaną opinię.

Następnie kol. Sylwester Jerenkiewicz – Przewodniczący Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego omówił propozycje zmian w „Regulaminie przyznawania pomocy finansowej dla członków związku z budżetu Zarządu Krajowego”. Zaproponowane zmiany zostały jednomyślnie przyjęte przez wszystkich członków Zarządu.

Zarząd Krajowy na wniosek Komisji Inwentaryzacyjno – Kasacyjnej, który przedstawił kol. Paweł Renicki – Wiceprzewodnicący ZK podjął decyzję o likwidacji zbędnego, zużytego wyposażenia.

Dalej Przewodniczący poszczególnych Zarządów Wojewódzkich Związku zrelacjonowali bieżącą sytauację w województwach. Na podkreślenie zasługują problemy i punkty zapalne zgłaszane w dwóch województwach: dolnośląskim (KP PSP Kłodzko) i warmińsko – mazurskim (KM PSP Elbląg). Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego zapoznał członków Zarządu Krajowego z oświadczeniem podjętym przez władze Związku na szczeblu wojewódzkim. Treść oświadczenia jest dostępna na stronie Dolnośląskiego ZW: http://zzsflorian.kwpsp.wroc.pl/index.html

W powyższych sprawach władze Związku podejmować będą dalsze działania, w celu rozwiązania problemów.

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” podjął również 2 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członków Związku. Na wnioski skierowane za pośrednictwem Dolnośląskiego ZW i Łódzkiego ZW zostały przyznane dla członków związku środki w wysokości odpowiednio 5 tys. zł. i 1,5 tys. zł.

Ze związkowym pozdrowieniem

Krzysztof Oleksak

Przewodniczący ZK ZZS „Florian”