W dniu 11 lutego 2021 r. Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń przekazał Przewodniczącym Związków Zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb podległych resortowi projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, z prośbą o przedstawienie opinii.

Przedmiotowy projekt ustawy został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod poz. UD 183.

Poniżej publikujemy przedstawione wcześniej Panu Ministrowi stanowisko Central Związków Zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18 listopada 2020 r..

Zespół prasowy Prezydium ZK ZZS „Florian”

Pliki do pobrania:

pdf Wspólne stanowisko dot. art. 15a

pdf Pismo Departamentu Budżetu

pdf Projekt ustawy z dnia 03_12_2020

pdf OSR projektu ustawy