W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pomimo pandemii COVID–19 kontynuowane są prace nad ,,projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych''. Projekt jest urzeczywistnieniem kolejnego punktu Porozumienia zawartego ze Związkami Zawodowymi w dniu 8 listopada 2018 r. W trakcie konsultacji publicznych zarówno Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych jak i Związek Zawodowy Strażaków „Florian”wnieśli uwagi, które w istotnej części zostały przez Resort uwzględnione. W najbliższym czasie przewidywane jest przesłanie projektu ustawy do Komitentu Stałego Rady Ministrów. Według zapewnień Minister będzie zabiegał o to, żeby udało się wprowadzić te rozwiązania od lipca 2020 r.

Poniżej publikujemy pismo Pana Macieja Wąsika - Sekretarza Stanu MSWiA zawierające w załączniku zestawienie w układzie tabelarycznym odnoszące się do poszczególnych uwag strony społecznej. Przypominamy iż nawet 2500 złotych dodatku za pozostanie w służbie mogą otrzymać funkcjonariusze po osiągnięciu pełnych uprawnień emerytalnych. Dodatki byłyby przeznaczone dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego złożyliby deklarację pozostania w służbie. Dodatek pierwszego stopnia, w wysokości 1,5 tys. zł brutto przysługiwałby funkcjonariuszom, którzy ukończyli 25 lat służby. Natomiast dodatek drugiego stopnia – w wysokości 2,5 tys. zł brutto otrzymaliby funkcjonariusze po 28,5 latach służby.

pdf pismo MSWiA DP-WL-0231-9/2020/WR z dnia 15 maja 2020 r.

pdf załącznik – tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych.