17 lutego 2020 roku w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o szczegółowych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych(nr UD 66).

Projekt ten ma zapewnić m.in. realizację § 5 Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji resortu. Jest to więc skonkretyzowanie deklarowanej przez kierownictwo resortu chęci wypełnienia zapisów tej części porozumienia, a także wdrożenia kilku innych istotnych dla mundurowych kwestii.

Według założeń projektu celem ustawy jest zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy oraz stworzenie instrumentów prawnych motywujących do pozostania w niej jak najdłużej. Rozwiązania służące do realizacji tego celu zostały zaproponowane poprzez wprowadzenie zmian dotyczących:
- możliwości przyznania świadczenia motywującego dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat służby,
- ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy,
- przysługującego funkcjonariuszom wyżywienia w naturze oraz świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze,
- wzmocnienia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej,
- odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej.

Dodatkowo, z uwagi na konieczność zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, projekt przewiduje rozwiązania dotyczące procedury wprowadzania do użytkowania pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy, które często użytkowane są przez Ochotnicze Straże Pożarne. Pojazdy sprowadzane z zagranicy, wg założeń ustawy nie będą poddane obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, tylko mniej sformalizowanej opinii technicznej.

Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających przyznanie dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby nadal pozostaną w służbie polega na wprowadzeniu świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy posiadających wysługę powyżej 25 lat w miesięcznej kwocie 1.500 zł (brutto) oraz dla funkcjonariuszy posiadających wysługę powyżej 28 lat i 6 miesięcy w kwocie miesięcznej 2.500 zł (brutto). Z uwagi na zaliczenie do katalogu świadczeń (należności) pieniężnych, nie stanowi ono składnika uposażenia lub dodatku do uposażenia i tym samym nie będzie stanowić podstawy wymiaru emerytury. Świadczenie motywacyjne nie będzie wliczane również do podstawy obliczania nagrody jubileuszowej i odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby. Świadczenie to przyznawane będzie funkcjonariuszom posiadającym co najmniej 25 lat wysługi na ich wniosek skierowany do bezpośredniego przełożonego, który przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią do decyzji przełożonego właściwego w sprawach osobowych. Według założeń ustawy w opinii uwzględniane będą głównie: ostatnia okresowa opinia służbowa, stopień trudności, złożoność i sposób realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariusza oraz uzyskiwane efekty. Świadczenie ulegać będzie zawieszeniu w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub wymierzenia kary dyscyplinarnej oraz niewywiązywania się funkcjonariusza z realizacji zadań służbowych albo znacznego obniżenia efektywności służby. Ponadto świadczenie podlegać będzie obniżeniu w czasie przebywania funkcjonariusza na zwolnieniu lekarskim na takich samych zasadach, jak obniżane jest uposażenie za czas choroby do wysokości 80%.

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” odbiera zaproponowane zmiany jako zmierzające do uregulowania istotnych, w tym podnoszonych kwestii, niemniej jednak na dalszych etapach prac legislacyjnych analizowane będą szczegółowe rozwiązania, których obecnie znamy tylko założenia. Z całą pewnością środowisko funkcjonariuszy jest zainteresowane, aby deklaracja kierownictwa resortu i KG PSP w zakresie powszechności przysługiwania świadczenia motywacyjnego dla bardzo doświadczonych funkcjonariuszy, opierająca się na okresowej opinii służbowej z ograniczeniem możliwości uznaniowej oceny przełożonego służbowego znalazła odzwierciedlenie w ostatecznym kształcie procedowanych przepisów. 

Do wypełnienia pozostaje również § 4 ust. 1 Porozumienia, który dotyczy art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy – nie objęty ww. projektem. Z posiadanych informacji wynika jednak, że prace w zakresie art. 15a są zaawansowane i w najbliższym okresie czasu możemy spodziewać się ze strony resortu przedstawienia stosownego projektu.

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy o szczegółowych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych to II kwartał 2020 r. 

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Sekretarz Stanu w MSWiA – Maciej Wąsik.

Poniżej odnośniki do:

Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/25,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html

Istotnych informacji dot. projektu

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r826172974,Projekt-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-dotyczacych-wsparcia-sluzb-mundurowy.html

Opracował: Zespół prasowy Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”